מכרז מס 08/2023 - לביצוע עבודות הקמת 5 חדרי חשמל בשטח

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית נחף

מכרז מס' 08/2023

לביצוע עבודות הקמת 5 חדרי  חשמל בשטח שיפוט  המועצה המקומית נחף לפי החלוקה כדלקמן: 2 חדרי חשמל עם שני שנאים ו- 3 חדרים עם שנאי אחד לפי מפרט חברת החשמל.

  1. המועצה המקומית נחף  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים ומציעים לביצוע עבודות הקמת 5 חדרי  חשמל בשטח שיפוט  המועצה המקומית נחף לפי החלוקה כדלקמן: 2 חדרי חשמל עם שני שנאים ו- 3 חדרים עם שנאי אחד לפי מפרט חברת החשמל..
  2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:

על המציע להיות מאושר ע"י  חברת חשמל.

על המציע לצרף למסמכי המכרז אישור מרשם הקבלנים שהינו מורשה לעסוק בסוג ובהיקף עבודה כנדרש במכרז זה.

  1. ניתן לקבל  את חוברת המכרז בדוא"ל  או להדפיסה מאתר המועצה www.nahef.muni.il.
  2. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי המועצה מחלקת ההנדסה, בימים  א-ה משעה 09:00 עד 15:00, וכן בטלפון  04-9875902 או 054-4671531  . ניתן לעיין במסמכי המכרז בנוכחות נציגי המועצה ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי מחלקת ההנדסה במועצה, החל מיום 17/09/2023  בשעות העבודה המקובלות או באתר המועצה nahef.muni.il. שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד אינג' עזיז מנאע מהנדס המועצה וזאת לא יאוחר מתאריך: 24/09/2023 שעה 14:00 לכתובת הדוא"ל: eng@nahef.muni.il  מענה לשאלות ההבהרה יועברו בנוסף לשולח לקבלנים שקבלו את חוברת המכרז  עד ליום 26/09/2023
  3. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום חמישי תאריך: 28/09/2023  שעה 14:00. המסירה ידנית בלבד במזכירות לשכת ראש המועצה.
  4. מעטפות שיוגשו לאחר המועד האחרון לא יילקחו בחשבון וייפסלו. טרם הכנסתם לתיבת המכרזים יחתמו המעטפות בחותמת נתקבל של המועצה ותירשם עליהן שעת המסירה. אין לשלוח הצעות בדואר או בכל דרך אחרת והצעה שתגיע בדרך זו תדחה על הסף. הפרטים היחידים אותם יש לציין על גבי המעטפה הינם –  מועצה מקומית נחף - מכרז פומבי מספר 08/2023 וכן  תאריך הגשה ושעה.
  5. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים.
  6. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

בכבוד רב

מוחמד זורי, ראש המועצה

 


 

מכרז מס 08/2023 - לביצוע עבודות הקמת 5 חדרי חשמל בשטח