מכרז פומבי מס 03/2022 קבלת הצעות להפעלת מעון יום לגיל הרך בנחף

המועצה המקומית נחף (להלן : "המועצה"), פונה בזאת לקבלת הצעות להפעלת מעון יום לגיל הרך (לגילאים משלושה חודשים ועד לשלוש שנים), לתקופה שמיום 01.09.2022 ועד ליום 15.07.2024, עם אפשרות להארכת תוקף ההתקשרות עד 5 שנים כולל, והכל בהתאם למופרט במסמכי המכרז  .

מבנה מעון היום נמצא בגו"ח 20000/145 בשכונת המגרשים החדשה בנחף, ואשר נבנה בהתאם לפרוגראמה והנחיות משרד העבודה והרווחה בדבר תכנון מעונות יום לגיל הרך.

רשאי להשתתף במכרז יחיד ו/או תאגיד הרשומים בישראל על פי כל דין, בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בניהול מעון יום לגיל הרך (לגילאי שלושה חודשים ועד לשלוש שנים) או בניהול מסגרת חינוכית אחרת המיועדת לטיפול בילדים עד גיל 4 שנים, הדומה במאפייניה למעון יום.

את מסמכי המכרז והמסכים הנלווים איליו לרבות נוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,500 ₪ מחלקת הגבייה בבנין פיס לנוער ליד מגרש כדורגל, בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 15:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, וזאת ללא תשלום, במשרדו של מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות בשעה 8:30 – 14:30 בימים א'-ה'.

יתקיים מפגש מציעים ביום 23/02/2022 בשעה 12:00 בבניין המועצה בכביש הראשי של הישוב נחף. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

על המציע במכרז לצרף להצעה כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשליו-1976, לרבות ערבות בנקאית ע"ס של 30,000 ₪, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 13/03/2022 שעה 14:00, יש להכניס את ההצעות לתיבת המכרזים של המועצה, הנמצאת מזכירות המועצה – לשכת ראש המועצה, במעטפה סגורה עליה ירשם "מכרז פומבי מספר 03/2022 מכרז להפעלת מעון יום לגיל הרך. המסירה "לתיבת המכרזים" תבוצע ידנית באמצעות המציע או נציגו.

שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד (בקובץ וורד), באמצעות הדואר האלקטרוני למזכיר המועצה מר ג'מאל פטום mankal@nahef.muni.il או בפקס מס' 04-9985693, טל' לווידוא קבלת המייל/הפקס: 04-9987140, וזאת עד ליום 06/03/2022עד השעה 15:00 .

המעוצה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית .

עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה


 

 

מכרז פומבי מס 03/2022 קבלת הצעות להפעלת מעון יום לגיל הרך בנחף