מכרז פומבי מס 02/2022 למתן שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון

מועצה מקומית נחף (להלן: ״המועצה״) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון עבור מועצה מקומית נחף, הכל על פי דרישות המכרז והחוזה, אשר יקראו להלן – ("השירותים״).

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגבייה של המועצה, עלות ההשתתפות במכרז היא 2000 ₪ (אלפיים ₪). ניתן לשלם במחלקת הגביה של המועצה המוקמת בבניין פיס לנוער ליד מגרש הכדורגל ולקבל את חוברת המכרז מיד לאחר התשלום. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה, לרבות ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה/לשכת ראש המועצה או באתר המועצה NAHEF.MUNI.IL. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע  ואין להגיש הצעות על מסמכים אחרים.

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב- 2 עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם: ״מכרז פומבי מס' 02/2022"  על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז, למלא את טופס ההצעה (נספח ג') בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית בלבד, עד ליום 13/03/2022  בשעה 14:00 בתיבת המכרזים במזכירות המועצה בלשכת ראש המועצה (אין לשלוח בדואר או בפקס) .

מסמכים שימסרו לאחר המועד לעיל או בדואר או בפקס  יפסלו.

עד ליום 06/03/2022 בשעה 15:00, ניתן להעביר שאלות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז למר ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה, באמצעות פקס 04/9985693 או מייל :mankal@nahef.muni.il  באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד טלפון לבירור 04-9987140.

הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים כאחד.

עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה המקומית נחף


 

 

מכרז פומבי מס 02/2022 למתן שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון