جلسة رقم - 14-2023 (غير عادي)

תאריך: ‏17 דצמבר 2023

לכבוד מר מוחמד זורי, ראש המועצה

לכבוד מר עלי חאג', סגן ראש המועצה

לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה

לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה

לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה

לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה

לכבוד מר מוחמד אחמד מסרי, חבר המועצה

לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה

לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה

לכבוד מר סעיד איוב, חבר המועצה

לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה

לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים

לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה

 

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 14/2023 לא מן המניין.

 

הנני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 14/2023 לא מן המניין ליום שלישי תאריך: 19/12/2023 שעה 18:00   באולם הישיבות בבניין המועצה.

נושאי הדיון:

 1. אישור הלוואה ע"ס 1 מליון ש"ח למימון עלויות סקר נכסים.
 2. אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס 153,000 ₪ תוכנית ג/16238 תצ"ר ורישום.
 3. אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים ע"ס 602,000 ₪

 

הערה: לבירור בנושא מסוים לפני קיום הישיבה נא לפנות למנהל המחלקה הרלוונטי, בעניינים כספיים נא לפנות לגזבר המועצה.

 

בברכה

 

ג'מאל פטום,

מנכ"ל המועצה  

 

 

 

 

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 14/2023 לא מן המניין

מיום שלישי 19/12/2023 שעה 18:00  באולם הישיבות

נוכחים:

 • מר מוחמד זורי, ראש המועצה (מ"מ)
 • מר עלי חאג', סגן ראש המועצה
 • דר. וליד עבד אלגני, חבר המועצה
 • מר סאמר דעיבס, חבר המועצה
 • מר אחמד מטר, חבר המועצה
 • מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

נעדרים:

 • מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה
 • מר פראג' מטר, חבר המועצה
 • מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
 • מר עווד רביע, חבר המועצה
 • מר סעיד איוב, חבר המועצה

משתתפים:

 • מר ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה

 

נושאי הדיון:

 1. אישור הלוואה ע"ס 1 מיליון ש"ח למימון עלויות סקר נכסים.
 2. אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס 153,000 ₪ תוכנית ג/16238 תצ"ר ורישום.
 3. אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים ע"ס 602,000 ₪

 

סעיף מס' 1:

אישור הלוואה ע"ס 1 מיליון ש"ח למימון עלויות סקר נכסים

מוחמד זורי: אני תומך באישור ההלוואה.

וליד עבדאלג'ני: היה תב"ר לסקר נכסים אישרנו אותו לפני נשתמש בו, ההלוואה נקח לדבר אחר.

מוחמד זורי: עלות הסקר יותר ממיליון שקל.

וליד עבדאלג'ני: יש משרד הפנים למה לא מממנים, הם אמורים לתמוך בדבר כזה ההכנסות למועצה לטובת משרד הפנים. אני מציע להגיש בקשת תמיכה ממשרד הפנים למימון פרויקט סקר נכסים ובדרך כלל הם נותנים.

מוחמד זורי: בקשת המימון של מיליון ₪ לא בטוח שנקבל אותה.

עלי חאג': אני בעד, לפי מידע ממורשה החתימה וההנדסה זה עולה הרבה כסף.

אחמד מטר: אני בעד.

ג'מאל קאדרי: אני אומר עניין ההלוואות, עומס המלוות, לא כל כך ברור. לא היה בתקופה האחרונה עדכוני תקציב, אני בעד שהסקר הזה ימומן מהתקציב השוטף לכלול אותו בתקציב 2024. כל עניין ההלוואות וההשלכות לא כל כך ברור, אני נגד שניקח הלוואות. גם בתקופה קודמת אישרנו, העניין לא ברור כי אין עדכוני תקציב. השאלה אם יש תב"ר של 100,000 ₪, כמו כן, כפי שהבנתי בסעיף השלישי בתוך התקציב הבלתי רגיל של 602,000 ₪ ממשרד הפנים תוקצב 100,000 ₪ לסקר נכסים.

מוחמד זורי: התב"ר שהצבענו עליו לא מומש, עדיין לא עשינו סקר נכסים.

וליד עבדאלג'ני: שתהיה פניה למשרד הפנים והאחראים על השגת תקציבים יחפשו מקורות תקצוב ואם בקשו מאצ'ינג נוסיף.

(לפי בקשת ראש המועצה לבדוק אם היה אישור לתקצוב סקר נכסים קודם במשך שנת 2023) 

ג'מאל קאדרי: דעתי לדחות את הסקר לשנת 2024 ולא נטיל עוד פעם על התושבים תשלומי ארנונה. הדבר בעייתי מצד אחד תגבה מהאנשים ומצד שני לתת להם שירותים יותר טובים, צריך לחשוב מה זה שירותים יותר טובים, תשתיות יותר טובות קרקעות לבניה ..... אם עשית מכרז ועדכנת האם תחייב בשנת 2024 או בשנת 2025. אם רוצים לחייב ב 2025 אז שיהיה הסקר בשנה הבאה .....

וליד עבדאלג'ני: בארבע השנים שעברו אנחנו היינו מאשרים צו ארנונה עם תיקונים שאנחנו היינו מציעים ומאשרים אותם ובקשות שהגשנו ולא היו מועברים למשרד הפנים, ראש המועצה הקודם לא היה מעביר למשרד הפנים כי לא רוצה להעביר להם. היום רוצים שנאשר סקר נכסים, מצד שני רוצים צו ארנונה מתאים רוצים להיות מעורבים בעריכת צו הארנונה בכדי לעזור לאנשים. רוצים להגדיל את ההכנסות של המועצה ובמקביל רוצים להקל על האנשים ולתת שירותים יותר טובים. הדבר צריך בדיקה וחשיבה.

ג'מאל קאדרי: העניין הוא לקחת ביד ולתת ביד השנייה ולא רק להעמיס על מגורים, צריך ללמוד לעמוק בכלל כל שיטת החישוב בארנונה היתה הצעה לפני.

וליד עבדאלג'ני: הצענו לעשות שינוי בשיטת המדידה ולא ממשו אותה, אם רוצים לשנות שיטת המדידה אמרתם שצריך תכנון נכניס אותה במדידה החדשה אם רוצים לעשות סקר נכסים רוצים להטמיע שיטת המדידה החדשה שהצענו אותה בצו הארנונה. בזמנו הצענו להוריד מחיצות ועוד... אישרנו גם מי שיש לו חניה יקבל הנחה וכל זה לא הועבר למשרד הפנים וזה כתבנו בצו הארנונה ולא התממש בכלל, במשך ארבע שנים אנחנו מאשרים ברוב ולא היה מימוש. בסקר הנכסים אנחנו צריכים להיות מעורבים בניסוח צו הארנונה וצו הארנונה יהיה בהתאם.

מוחמד זורי: סקר הנכסים הוא מיועד להביא יותר אנשים שמתחמקים מלשלם ארנונה.

הצבעה:

 • בעד: מוחמד זורי, אחמד מטר, עלי חאג'
 • נגד: ג'מאל קאדרי, סאמר דעיבס
 • נמנע: וליד עבדאלג'ני

 

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים, וברוב החברים שהצביעו בעד (3 בעד, 2 נגד ו- 1 נמנע) מאשרים את ההלוואה ע"ס 1 מיליון ₪ למימון עלויות סקר הנכסים.

 

סעיף מס' 2:

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס 153,000 ₪ תוכנית ג/16238 תצ"ר ורישום

 

החלטה:

חברי המועצה הנוכחים מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הבינוי והשיכון ע"ס 153,000 ₪ תוכנית ג/16238 תצ"ר ורישום

 

סעיף מס' 3:

אישור תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים ע"ס 602,000 ₪

 

החלטה:

חברי המועצה הנוכחים מאשרים את התקציב הבלתי רגיל ממשרד הפנים ע"ס 602,000 ₪ הקצאת מענקי פיתוח לשנת 2023 לפי החלוקה כדלקמן:

שיקום כבישים 375,000 ₪, התייעלות אנרגטית 102,000 ₪, סקר נכסים 100,000 ₪, רכישת פחי אשפה 25,000 ₪.

 

 

רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה. בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום ההחלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית, נעשו גם תיקוני שפה וניסוח חוקי להחלטות).

 

 

 

 

מוחמד זורי

ראש המועצה (מ"מ)

 

ג'מאל פטום

מנכ"ל/מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

פרוטוקול - 14-2023 (לא מן המניין)