מכרז מס 03/2024 - לבחירת מנהל יחידת פרוייקטים הנדסיים

המועצה המקומית נחף  מזמינה בזאת הצעות להתמנות ל" מנהל יחידת פרוייקטים הנדסיים " במיקור חוץ.

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף שלהלן:

  1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או אדריכלות .
  2. רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958.
  3. ניסיון מקצועי: ניסיון של 5 שנים לפחות בפרוייקטים הנדסיים.
  4.  ניסיון ניהולי: ניסיון בניהול פרוייקטים של שנה אחת לפחות או בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה או עקיפה.

 

המציע ייבחר על ידי ועדה מקצועית שתורכב מ: מזכיר המועצה, מהנדס המועצה ואחד מחברי ועדת ההנהלה שייבחר על ידי ראש המועצה. הועדה המקצועית תראיין את המועמדים ותבחר מביניהם את המועמד המתאים ביותר לשמש מנהל יחידת פרוייקטים הנדסיים.

המציע יידרש לצרף להצעתו, בין היתר, מסמכים שיוכיחו עמידתו בתנאי הסף של המכרז, וכן מסמכים נוספים כפי שייקבע בתנאי המכרז.

פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מנכ"ל המועצה, בימים א' עד ה', וכן בטלפון 04-9987140 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום 25/07/2024 שעה 14:00 בדוא"ל MANKAL@NAHEF.MUNI.IL  עם העתק למהנדס המועצה אינג' עזיז מנאע בדוא"ל ENG@NAHEF.MUNI.IL.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 31/07/2024  שעה 14:00.

עיון בחוברת המכרז והדפסתה באתר המועצה: NAHEF.MUNI.IL

המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח זמנים.

המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 


 

בכבוד רב

מוחמד זורי

ראש המועצה

היום, 08/07/2024

 

מכרז מס 03/2024 - לבחירת מנהל יחידת פרוייקטים הנדסיים