מכרז מס 04/2024 - לבחירת מתכנן

המועצה המקומית נחף  מזמינה בזאת הצעות להתמנות ל"מתכנן" במיקור חוץ.

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף שלהלן:

  1. תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת בניין, אדריכלות, גיאוגרפיה, תכנון ערים (תואר שני), כלכלה, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים (תואר שני), מדיניות ציבורית (תואר שני). כלל התארים נרכשו במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבלו הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  2. ניסיון מקצועי:
  • למהנדסים, גיאוגרפיים, אדריכלים, ומתכנני ערים – שנתיים ניסיון לכל הפחות בתחומי התכנון והבניה.
  • לכלכלנים, בוגרי הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים (תואר שני) ומדיניות ציבורית (תואר שני)- ניסיון מקצועי מוכח של 3 שנים לפחות, בתחום התכנון והבניה.

המציע ייבחר על ידי ועדה מקצועית שתורכב מ: מזכיר המועצה, מהנדס המועצה ואחד מחברי ועדת ההנהלה שייבחר על ידי ראש המועצה. הועדה המקצועית תראיין את המועמדים ותבחר מביניהם את המועמד המתאים ביותר לשמש מתכנן / אחראי תכנון אסטרטגי .

המציע יידרש לצרף להצעתו, בין היתר, מסמכים שיוכיחו עמידתו בתנאי הסף של המכרז, וכן מסמכים נוספים כפי שייקבע בתנאי המכרז.

פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מנכ"ל המועצה, בימים א' עד ה', וכן בטלפון 04-9987140 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום 25/07/2024 שעה 14:00 בדוא"ל MANKAL@NAHEF.MUNI.IL  עם העתק למהנדס המועצה אינג' עזיז מנאע בדוא"ל ENG@NAHEF.MUNI.IL.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 31/07/2024  שעה 14:00.

עיון בחוברת המכרז והדפסתה באתר המועצה: NAHEF.MUNI.IL

המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח זמנים.

המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 


 

בכבוד רב

מוחמד זורי

ראש המועצה

היום, 08/07/2024

 

מכרז מס 04/2024 - לבחירת מתכנן