מכרז פנימי /  חיצוני מס  9  רכז התנדבות רשותי

 

07/08/2023

 

המועצה המקומית נחף

מכרז פנימי /  חיצוני מס  9  רכז התנדבות רשותי.

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה : רכז התנדבות רשותי.

תואר המשרה : רכז התנדבות רשותי.

היקף המשרה:  50 %

כפיפות : מנהלת שירותי רווחה  .

דירוג ודרגה:  דירוג עו"ס (יא' –ט') או דירוג הוראה או 37-39 בדירוג המח"ר (לפי כישוריו).

תיאור המשרה :

 • שימוש כמוקד וסמכות מקצועית בנושא התנדבות לכלל העוסקים בהתנדבות ברשות
 • מתן ליווי וסיוע לארגונים ומוסדות ברשות המפעילים מתנדבים, בתחומים כגון גיוס מתנדבים, הכשרה, הוקרה וביטוח – על פי צרכיו של כל ארגון
 • מתן ליווי וייעוץ שוטף בתחום ניהול המתנדבים לעובדי המחלקה והרשות המפעילים מתנדבים
 • מיפוי שוטף של צרכים ברשות, וייזום תוכניות התנדבותיות למענה על אותם צרכים בשיתוף ארגונים ברשות וגורמים רלוונטיים
 • בניית תשתיות למקומיות להרחבת מספר המתנדבים, בדגש על אוכלוסיות המתנדבות פחות, ולשיפור איכות ההתנדבות
 • ביצוע מהלכים להעלאת מודעות להתנדבות וסיוע בגיוס, מיון והפניית מתנדבים לכלל תוכניות ההתנדבות ברשות
 • חיבור ויצירת ממשקי עבודה בין כלל הגופים המפעילים מתנדבים ברשות וביניהם לבין גורמים רלוונטיים ברשות
 • יצירת קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גורמים נוספים המקדמים התנדבות ברשות, כגון רכז ההתנדבות הרשותי בחינוך, מרכז הצעירים, תנועת של"מ וכד'
 • גיוס עסקים מקומיים להתנדבות ותרומה לקהילה
 • ביצוע מהלכי הוקרה לכלל המתנדבים ברשות
 • חיבור והטמעת כלים ותשתיות התנדבות ארציות לארגונים ומסגרות ברמה המקומית
 • בניית מערך ההתנדבות הרשותי לשעת חירום
 • ביטוח המתנדבים ברשות על פי הנחיות הביטוח הלאומי
 • ביצוע מהלכי מדידה והערכה שוטפים של ההתנדבות והאפקטיביות שלה
 • הוצאה לפועל של מדיניות תחום התנדבות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והוראות הפיקוח המחוזי.

 

דרישות המשרה ( תנאי סף ):

 • עובד סוציאלי או בעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה או הרוח.
 • ניסיון בניהול מתנדבים
 • ניסיון התנדבותי מוכח
 • עדיפות לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים והיכרות עם המגזר השלישי

 

 

 

 

 

 

 • יכולות מוכחות ליצירת שיתופי פעולה מורכבים ועבודה בין מגזרית
 • יכולת גבוהה להנעת עובדים ומתנדבים ותקשורת בין אישית מצוינת
 • יכולת טכנולוגית גבוהה
 • כושר סדר וארגון ויכולת לנהל מספר משימות במקביל
 • ראייה וחשיבה מערכתית
 • עדיפות לבעלי ניסיון בשיווק, גיוס משאבים ו/או יזמות
 • המשרה היא משרה יעודית ומתוקצבת ע"י משרד הרווחה ,במידה והמשרד יחליט המשרד על ביטול התקציב תופסק ההעסקה של העובד שיבחר לתפקיד.

 

הליכי המיון הצפויים למשרה :

1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה .

2.  מועמד/ת עם מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

4. לגברים  שיגישו מועמדות - רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.

اقرار من شرطه إسرائيل عن غياب الإدانة على الجرائم الجنسية.

אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה  https://nahef.muni.il/ בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום חמישי  24/08/2023  עד שעה 14:00  למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

הערה המשרה יעודית בהתאם לתקציב הייעוד מהמשרד המתקציב

 

                                                       בכבוד רב.

מוחמד זורי

ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז פנימי /  חיצוני מס  9  רכז התנדבות רשותי