מכרז פנימי / חיצוני מס 6 - מפקח רישוי עסקים

‏20/07/2023

 

המועצה המקומית נחף

מכרז פנימי /  חיצוני מס 6  - מפקח רישוי עסקים  .

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה : מפקח רישוי עסקים.

תואר המשרה : מפקח רישוי עסקים   .

היקף המשרה:  100 %

כפיפות : מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים  .

דירוג ודרגה : אקדמאים 7-9  או  מנהלי .

תיאור התפקיד:

פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים.

עיקרי התפקיד :

             א.בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.

             ב.בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים

             ג. אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.

             ד.תיעוד פעילות הפיקוח .

תנאי סף (דרישת התפקיד):

 • השכלה תיכונית .
 • המפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו בפועל
 • המפקח יחויב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א' (הכשרה בסיסית ברישוי עסקים)ושלב ב' – קורס רישוי עסקים בהתמחות בעסקי מזון או קורס לעובדי בריאות הסביבה ( בפיקוח משרד הבריאות), לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.

דרישות ניסיון:

 • ניסיון מקצועי – לא נדרש .
 • ניסיון ניהולי – לא נדרש .

דרישות נוספות :

 • שפות – שליטה בשפה העברית .שפות נוספות בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה OFFICE .
 • רישיון נהיגה – בתוקף.
 • רישום פלילי – לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותה אין הור ראוי ,לדעת הגורם  המסמיך כאמור באותם סעיפים קטנים ,לפי העניין ,לשמש מפקח.

 

 

 

תנאי כשירות נוספים :

 • לעובד מלאו 21 שנה .
 • אזרח או תושב קבע בישראל.

 

הליכי המיון הצפויים למשרה :

1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה .

2.  מועמד/ת עם  מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

4. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו בגיר לעבודה במוסד החינוכי .

אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה  https://nahef.muni.il/ בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 20/07/2023   עד09/08/2023   למזכירות לשכת ראש המועצה.

 

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

הערה המשרה יעודית בהתאם לתקציב הייעוד מהמשרד המתקצב.

 

                                                       בכבוד רב.

מוחמד זורי

ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז פנימי / חיצוני מס 6 - מפקח רישוי עסקים