מכרז פנימי מס 2022\5 מנהל יחידת הבריאות

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה : מנהל/ת יחידת הבריאות.

תואר המשרה : מנהל/ת יחידת הבריאות.

היקף המשרה:  100 %

כפיפות מנהלתית : מנכ"ל הרשות \ ראש המועצה.

כפיפות מקצועית : מטה המקצועי של רשת ערים בריאות .

תיאור התפקיד:

הטמעת העקרונות של העיר הבריאה בתפקוד העירוני היום-יומי, תוך שימוש באסטרטגיות של קידום בריאות וקיימות, במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים תוך צמצום פערי בריאות.

תחומי אחריות:

  • ניהול יחידת הבריאות הרשותית.
  • הובלה, תכלול וקידום תהליכי תכנון עירוניים, אינטגרטיביים, לקידום בריאות וקיימות המבוססים על בסיסי מידע ובהתאם לצורכי האוכלוסייה ויישומם.
  • העלאת המודעות לבריאות התושבים ולהשפעת פערים על בריאותם בקרב מקבלי ההחלטות, ספקי השירותים והציבור הרחב.
  • רתימת גופים ציבוריים, ממשלתיים, עסקיים, התנדבותיים ואמצעי תקשורת לפעילות משותפת עם העירייה למען קידום בריאות וקיימות.
  • ניהול מערך הבריאות בחירום.
  • השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות ( ברשויות החברות ברשת ערים בריאות.(

 

תנאי סף (דרישות התפקיד) :

  • בעל תואר אקדמי המוכר במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: קידום בריאות, בריאות הציבור, סיעוד, מקצועות הבריאות בעלי רישוי משרד הבריאות )בהתאם להגדרות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008 ,)מדעי הרפואה, מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי החקלאות, עבודה סוציאלית, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי, לימודי סביבה וגאוגרפיה, פסיכולוגיה ארגונית, פיזיולוגיה של הספורט, חינוך גופני וחינוך. עדיפות לבעלי תואר אקדמי שני במקצועות לעיל או בקידום בריאות או בבריאות הציבור, או לרופאים ורופאי שיניים מומחים בבריאות הציבור או ברפואת שיניים ציבורית.

 

 

 

 

 

קורסים והכשרות מקצועיות :

  • בוגר קורס המוכר על ידי המחלקה לקידום בריאות במשרד הבריאות, או הקורס המקביל של רשת ערים בריאות. או סיום בהצלחה של אחד הקורסים הנ"ל בפרק זמן שלא עולה על שנה וחצי מעת המינוי לתפקיד.

ניסיון מקצועי  :

  • ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול, ארגון והפעלת פרויקטים, רצוי בתחומי בריאות הציבור, תכנון, קידום בריאות, עבודה קהילתית ו/או תחומי תוכן רוחביים וחוצי ארגון. יתרון לבעלי היכרות עם עבודה ברשויות מקומיות שלטון אזורי.

ניסיון ניהולי :

  • ניסיון בניהול של 2 עובדים מקצועיים לפחות בכפיפות ישירה, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך של שנה לפחות.

הליכי המיון הצפויים למשרה :

1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה .

2.  מועמד/ת בעל מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

4. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א – 2001.

אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה  https://nahef.muni.il/ בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום רביעי   21/03/2023  עד  14:00  למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

 

                                                       בכבוד רב.

מוחמד זורי

מ"מ ראש המועצה

 

מכרז פנימי מס 2022\5 מנהל יחידת הבריאות