מכרז פנימי / חיצוני מס 4/2023 (אב בית / איש תחזוקה בית ספר יסודי ג ).

המועצה המקומית נחף מכריזה בזאת על קבלת בקשות למילוי משרה :

אב בית / איש תחזוקה בבית ספר ג.

תואר המשרה :  אב בית / איש תחזוקה בבית ספר  .

היקף המשרה: 100 % ( המועצה ראשית לפצל המשרה לפי צורך הרשות ).

דירוג : מנהלי ( 5-7 ).

כפיפות : מנהל בית ספר  .

תיאור התפקיד:

שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר.

תחומי אחריות :

 .1תחזוקת תשתיות בית הספר.

 .2אספקה והתקנת ציוד בבית הספר.

 .3סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים.

תנאי סף (דרישות התפקיד) :

1.ההשכלה: לא נדרש.

2. שפות : עברית ברמה סבירה

3. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים , התשס”א – 2001.

הליכי המיון הצפויים למשרה :

 

1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני וועדת איתור  .

2.  מועמד/ת בעל מוגבלויות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין                       זאת במועד הגשת הבקשה.

3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

4. אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה  https://nahef.muni.il/ בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום רביעי   14/03/2023  עד  14:00  למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

בכבוד רב.

מוחמד זורי

מ"מ ראש המועצה

 

מכרז פנימי / חיצוני מס 4/2023 (אב בית / איש תחזוקה בית ספר יסודי ג ).