מכרז חיצוני - 04-2022 - מזכיר משרד ברשות המקומית- מחלקת הנדסה

למועצה המקומית נחף – דרוש מזכיר משרד ברשות המקומית \מחלקת הנדסה.

 המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה – מזכיר משרד ברשות 

המקומית \מחלקת הנדסה.
מכרז פנימי /  חיצוני  
היחידה: מחלקת הנדסה
כפיפות: מהנדס המועצה .
היקף המשרה:  100 %
תנאי העסקה ושכר : דירוג ודרגה 35-37 .
תיאור התפקיד :
•    ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת מחלקת הנדסה,לפי הנחיות הממונה. 
עיקרי התפקיד : 
•    ניהול והקלדה של מסמכים. 
•    טיפול בדואר רגיל ואלקטרוני.
•    מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור.
•    ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה.
תנאי סף (דרישות התפקיד) :  
השכלה : 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
יתרון : תואר הנדסאי \ טכנאי אדריכלות – בעל תעודת גמר מאושרת על ידי מוסד לימוד מוכר.

קריטריונים ואמות מידה :
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית,יישומי מחשב –עם תוכנת ה – Office  ,ארגון מידע וסדר,שירותיות ,אמינות ומהימנות אישית,יחסים בינאישיים ,טיפול במספר נושאים במקביל ,הבנה ותפיסה. יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.יכולת ישיבה ממושכת ,קבלת קהל.

הליכי המיון הצפויים למשרה :
1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה .
2. מועמד/ת בעל מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.
3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.


4. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א – 2001.

    אופן הגשת מועמדות: 

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 20/10/2022  עד שעה 14:00 למזכירות לשכת ראש המועצה.מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה. 
בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.
                                                       בכבוד רב.
  עבדאלבאסט קיס 
ראש המועצה 


                             

 

 

מכרז חיצוני - 04-2022 - מזכיר משרד ברשות המקומית- מחלקת הנדסה