עובד/ת סוציאלי/ת משפחה מכרז פנימי/חיצוני - 10-2021

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה

 1. עובד/ת סוציאלי/ת משפחה 50%.
 2. עובד סוציאלימשפחה 46% .

היחידה: מחלקת הרווחה   כפיפות: מנהלת מחלקת הרווחה

תיאור התפקיד

מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע, פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.  והכל בהתאם להגדרה של המשרד.

דרישת המשרה

תנאי סף

 1. השכלה: עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

קריטריונים ואמות מידה

 1. עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם משפחות.
 2. בעל/ת יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל/ת יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל .
 3. בעל/ת יכולת ניהול, ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מדריכים,  יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 4. ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.
 5.  מועמד/ת בעל מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.
 6. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.
 7.  מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א – 2001.

     דירוג  : עובדים סוציאליים     מתח הדרגות: י"א – ט.

 

 

 

 

 

 

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 2022\1\04    למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

                                                        בכבוד רב

עבדאלבאסט

ראש המועצה

 

עובד/ת סוציאלי/ת משפחה מכרז פנימי/חיצוני - 10-2021