מכרז פנימי/חיצוני - 09/2021 - לבורנט

מכרז פנימי/חיצוני : ( מספר 2021\9 ).
המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרות פנויות :
1-    לבורנט בבית ספר אבן – סינא 100% ,(המועצה ראשית לפצל המשרה לפי צורך הרשות )
2-    לבורנט בבית ספר מקיף אלרסאלה 100% , ,(המועצה ראשית לפצל המשרה לפי צורך הרשות )
היחידה: מחלקת החינוך          כפיפות : מנהל בית הספר .
מתח דרגות : 37-39  דירוג לבורנטים .
תיאור התפקיד 
תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה לימודית בטוחה בתחומי החינוך צדעי-מעשי לתלמידי בית הספר. 
עיקרי התפקיד: ריכוז הפעילות במעבדה, אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדה, ניהול הציוד והרכש של המעבדה, שיתוף פעולה עם הלבורנטית הראשית, המורים והממונים.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: עבודה בסביבה שיש לעתים: רעש, חום, ריח, סיכונים פיזיים. קפדנות. הכרה ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה. שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר וחומר חי.
דרישת המשרה
תנאי סף:
1.    בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, בתחום המדעים. או תעודת הנדסאי בתחום הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם. או תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.
קריטריונים ואמות מידה
1.    רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.
2.    בעל יכולת הובלת תהליכים , רב משימתיות ,יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, עבודה עם צוות. 
3.    ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור במרה גבוהה.
4.    יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE
5.    אמינות, עבודה בשעות לא שגרתיות.
6.    הגבלת כשירות: עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי, העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה ו/או הורשע בעבירה אחרת שיש שעמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך, ו/או הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה לתלמידים.
מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות במועצה) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 2021\12\02  שעה   14:00  למזכירות לשכת ראש המועצה.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.
עבדאלבאסט קיס – ראש המועצה 
 

 

מכרז פנימי/חיצוני - 09/2021 - לבורנט