עו"ס טיפול באלימות במשפחה - מכרז חיצוני

 

 

המועצה המקומית נחף

למילוי משרה פנויה של :  עו"ס טיפול באלימות במשפחה .

מכרז חיצוני

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה :

עו"ס טיפול באלימות במשפחה .

היחידה :מחלקת הרווחה כפיפות : מנהלת מחלקת הרווחה . מתח דרגות: דירוג : עו"ס (י"א – ט ).

היקף המשרה 50% .

תיאור התפקיד  :

אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כולל ילדים נפגעים וחשופים.
-
זיהוי, איתור ליישוג של בעיות האלימות במשפחה.
-
קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד.
-
אבחון והערכת מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכני הגנה.
-
התערבות חד פעמית וקצרות טווח כגון: יעוץ ארגוני ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות במשפחה.
-
בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות ובשיתוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות.
-
הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
-
טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום אלימות בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם לתוצאות ההתערבות של עו"ס המשפחה.
-
ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית, בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית במקומות המתאימים.

 הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים מטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות

-תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.
דרישת המשרה :
 תואר ב.א. בעבודה סוציאלית.
 
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 קריטריונים ואמות מידה :

 רצוי הכשרה לטיפול באלימות במשפחה בבית הספר המרכזי במסגרת מתווה הצמיחה לעובדים סוציאליים באלימות במשפחה  .

לידיעתכם המשרה היא משרה ייעודית ומתוקצבת ע"י משרד הרווחה, במידה והמשרד יחליט על ביטול התקציב תופסק ההעסקה של העובד שיבחר לתפקיד.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה NAHIF.NET) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום  2021\2\2 שעה 14:00   למזכירות לשכת ראש המועצה.מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

                                                         עבדאלבאסט קיס –ראש המועצה

 

 

 

עו"ס טיפול באלימות במשפחה - מכרז חיצוני