מכרז מס 01-2020 - ביטוח המועצה

מכרז מס 01-2020 - ביטוח המועצה


המועצה המקומית נחף

מכרז מס' 01/2020

ביטוח המועצה מ 01/04/2020  עד  31/03/2021 

 

המועצה המקומית מודיעה כי היא מבקשת לקבל הצעות לביטוחים כלליים שיכללו את הענפים הבאים :

 1. ביטוח אחריות צד ג' של המועצה כמחזקת כבישים עירונים, מגרשי כדורגל וספורט, גנים ציבוריים ומוסדות הציבור השונים בכל שטח השיפוט של הרשות .
 2. ביטוח חבות מעבידים של המועצה.
 3. ביטוח רכוש של כל מבני הציבור שבהחזקת המועצה על כל תכולתם, לרבות שחזור מסמכים, נזקי טבע ורעידת אדמה.
 4. בכל הפוליסות בענפים דלעיל , תצורף מדינת ישראל כמוטבת.
 5. את ההצעות יוכל להגיש רק תאגיד או סוכנות שיש להם רישיון לעסוק בביטוח, כמבטח או כסוכן, לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ"א 1981. על סוכנות הביטוח להיות בעלת וותק בביטוח של 5 שנים לפחות.  
 6. יש לצרף להצעה את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהם חתומים, בכל דף ודף בנפרד,  על – ידי המציע בעצמו, שאם לא כן תיפסל ההצעה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אם ההצעה תוגש על-ידי החברה, מסמכי המכרז יחתמו על ידי החברה ולא הסוכן.

 1. יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים של חודש ינואר 2020 שפורסם בפברואר 2020 ע"ס 20,000 ₪ (עשרים אלף ₪), בתוקף לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשה ההצעות  (ערבות מכרז).
 2. תקופת הביטוח תהיה מ- 01/04/2020 עד 31/03/2021 , כאשר נתונה בידי המועצה בלבד האופציה להאריך את תקופת הביטוח מדי שנה בשנה נוספת, עד ארבע שנים בסך הכל.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, תמורת סכום של 1000 ₪,   שלא יוחזר בשום מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז לפני רכישת מסמכי המכרז במשרדי מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות .
 4. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
 5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להקטין את היקף הביטוחים המבוקשים בכל סעיף ו/או לבטל כיסויים מסוימים, ו/או לפצל את הביטוחים נשוא המכרז לפי ענפים ולמסור את הביטוחים ליותר ממציע אחד, ולכן המציע מתבקש לפרט את עלותו של כל כיסוי באופן נפרד, ולקחת בחשבון את האפשרות שהמועצה תשתמש בזכותה על-פי סעיף זה.
 6. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ומסירה ידנית לתיבת המכרזים במזכירות לשכת ראש המועצה ביום 05/03/2020   עד שעה 15.00

בכבוד רב

עבדאלבאסט קיס

 ראש המועצה

 

 

תנאים כללים והסברים

 1. כללי
  1. המועצה המקומית נחף (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת חברות ביטוח ו/או סוכני ביטוח להגיש לה הצעות מחיר עבור ביטוח אחריותה של המועצה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
  2. תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת בלבד עם אופציה של המועצה בלבד להארכה מדי שנה בשנה נוספת, עד ארבע שנים בסך הכל.
  3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, תמורת סכום של 1000 ₪,   שלא יוחזר בשום מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז לפני רכישת מסמכי המכרז במשרדי מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות.  
  4. המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז באמצעות פקסימיליה לפי מספרים שנמסרו ע"י רוכשי המכרז.

2. תנאים להשתתפות במכרז- תנאי סף

 1. רשאים להגיש הצעות מחיר תאגיד או סוכן שיש להם רישיון לעסוק בביטוח, כמבטח או כסוכן, לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ"א 1981. על המציע להיות בעל ותק בענף הביטוח של 5 שנים לפחות.
 2. יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים של חודש ינואר 2020 שפורסם בפברואר 2020 ע"ס 20,000 ₪  (עשרים אלף ₪ ) בתוקף של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות (ערבות מכרז) להבטחת חתימת המציע הזוכה על החוזה , ולהבטחת המצאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים וזאת תוך 15 ימים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז. הערבות תהיה חתומה ומבוילת כדין ותוצא ע"ש המציע שהגיש הצעתו. לא תתקבל ערבות שלא ע"ש המציע. המועצה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת ההצעה על הסף והיא לא תובא לדיון ועדת המכרזים. מובהר כי לא יתקבל תחליף כלשהו לערבות בנקאית לרבות קיומו של חוב של המועצה למציע .
 1. הצעת מחיר
  1. על המציע לרשום בהצעתו הפרמיה  וההשתתפות העצמית לכל ענף מהענפים המבוקשים .
  2. תוקף ההצעה לתקופה של 180 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
  3. הצעת המחיר תוגש בטופס ההצעה המצורף לחוברת המכרז בשני עותקים.

 

 1. על המשתתף במכרז לצרף להצעתו:
  1. מסמכי המכרז מלאים וחתומים כולל טופס ההצעה, הצהרת המציע וחוזה ההתקשרות.  יש לחתום על כל מסמכי המכרז , לרבות חוזה ההתקשרות על נספחיו , ולרבות דף התנאים הכלליים  על נספחיו .
  2. יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים של חודש ינואר 2020 שפורסם בפברואר 2020 ע"ס 20,000  ₪ (עשרים אלף ₪ ) בתוקף של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות  (ערבות מכרז) להבטחת חתימת המציע הזוכה על החוזה , ולהבטחת המצאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים וזאת תוך 15 ימים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז. הערבות תהיה חתומה ומבוילת כדין ותוצא ע"ש המציע שהגיש הצעתו.
  3. אישור סוכן ביטוח בתוקף – אם המציע סוכנות לביטוח.
  4. אישורים שיוכיחו שלמציע נסיון של חמש שנים במתן שירותי ביטוח.
  5. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו – 1976 על שם המציע בלבד.  
  6. אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ.
  7. ככל שמדובר בתאגיד , אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, וכן אישור עו"ד או רו"ח, כי מסמכי המכרז נחתמו כדין על ידי המוסמכים לכך.
  8. צילום קבלה ע"ש המציע בדבר רכישת מסמכי המכרז.

 

מובהר ומודגש – בהדגשת יתר – כי אי צירוף אחד המסמכים או יותר ואי חתימה על כל מסמכי המכרז , לרבות הסכם ההתקשרות על כל נספחיו , מהווה אי עמידה בתנאי הסף וועדת המכרזים לא תידון כלל בהצעה שהוגשה .

5. א.     את ההצעות המפורטות כולל כל הנספחים, יש להפקיד במעטפת, במסירה אישית, בתיבת המכרזים במשרדי מזכירות לשכת ראש המועצה, ביום 05/03/2020 עד שעה 15.00

הצעות שתשלחנה בדואר, או בדרך אחרת, לא תתקבלנה. כל מסמכי מכרז אשר יימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

על המעטפות יצוין:

 "המועצה המקומית נחף - מכרז 01/2020 ביטוח המועצה

 

ב.         אסור למציע למחוק, לתקן, לגרוע, להוסיף או לשנות את מסמכי המכרז, החוזה והנספחים.

 ג.         פתיחת תיבת ההצעות תהיה ביום 05/03/2020  בשעה 16:00 או במועד אחר שיפורסם על לוח המודעות בכניסה למועצה.

 

6.  בחינת ההצעות

6.1  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6.2 המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחינת ההצעות את כושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונו בהתחשב בחוות הדעת ובפרטים שנמסרו ו/או התבררו על עבודתו ברשויות מקומיות לרבות ניסיון קודם בעבודה מול המועצה.

6.3 המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות ע"מ לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור.

6.4 המועצה רשאית לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות הדרישות .

6.5  המועצה תקבע את ההצעה הזולה ביותר בהנחה שיתרחשו חמישה מקרי ביטוח בשנה . היות וכך , ההצעה הזולה ביותר הינה ההצעה שבה תוציא המועצה את הסכום הנמוך ביותר , המתקבל לאחר חישוב ההשתתפות העצמית בחמישה מקרים במשך שנה בתוספת הפרמיה שתשולם במשך שנה.

7.

 1. משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל הודעה בכתב על כך 40 יום לאחר מועד ההחלטה, בדואר רשום אשר אליה תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו.
 2. מועד תחילת הביטוח 01/04/2020
 1. הוראות אלה הן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על נספחיהם.

            ראש המועצה המקומית נחף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המועצה המקומית נחף

מכרז מס' 01/2020

ביטוח המועצה

 

הצהרת המציע

 

אנו הח"מ ____________ _____________ נושאי ת.ז. ___________ , ____________ לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים מסכימים ומתחייבים בזה בכתב כדלקמן:

 

 1. קראנו בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על נספחיהם.
 2. הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם.
 3. אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.
 4. לטעמנו , תנאי ההשתתפות במכרז (תנאי הסף) סבירים והוגנים ולא נבוא בתביעות ו/או עתירות ו/או דרישות כלשהן כנגד תנאי ההשתתפות במכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענה כאמור.
 5. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לספק פוליסת ביטוח בהתאם.
 6. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 7. לא הוגש נגדנו ו/או נגד מנהל מי ממנהלינו כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון ולא הורשענו לא אנו ולא מי ממנהלינו בעבירה שיש עמה קלון.
 8. לא הורשענו לא אנו ולא מי ממנהלנו בעבירה לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז – 1987.
 9. לא הורשענו לא אנו ולא מי ממנהלנו בעבירה של העסקת עובדים זרים.
 10. הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 180 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
 11. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לביניכם.
 12. להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.
 13. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 14. הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

                                                                                   

 

______________________

                                                                                                המציע

 

 

 

אני הח"מ _____________, עו"ד של ______________ (להלן: הקבלן או המציע) מאשר בזה כי ביום _________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ______________ ת.ז. ________ ו___________ ת.ז. _____________בשם המציע לאחר שהוזהרו לומר את האמת , וכי אם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק , וכן לאחר שנוכחתי שאצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את מציע.

 

 

 

_____________________                  _________________    ____________________

חותמת עורך הדין                                             מס' רישיון                                  חתימה

 

 

 

פרטי המציע:

שם המציע המלא

 

כתובת מלאה

 

טלפון

 

פקס

 

דוא"ל

 

איש קשר

 

תפקידו

 

נייד

 

דוא"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המועצה המקומית נחף

מכרז מס'01/2020

ביטוח המועצה מ 01/04/2020  עד  31/03/2021 

פרטים נוספים

 1. להלן הביטוחים שכל מגיש הצעה צריך לספק למועצה:

א. ביטוח אחריות צד ג' :

הביטוח צריך לכסות את אחריותה של המועצה, או מי מטעמה או מי מעובדיה, לכל נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לצדדים שלישיים, עקב שימושם ו/או נוכחותם ו/או שהותם בכבישים העירוניים ו/או מגרשי כדורגל/ספורט ו/או הגנים הציבוריים ו/או מוסדות הציבור השונים בכל שטח השיפוט של המועצה.

ב. ביטוח רכוש :

הביטוח צריך לכסות את כל מבני הציבור, מבני חינוך, בבעלות ו/או בשכירות, לרבות מגרשי הכדורגל והגנים הציבוריים, על כל תכולתן, לרבות שחזור מסמכים, נזקי טבע ורעידת אדמה.

ערכו של הרכוש המבוטח יהא בהתאם לחוות דעת של שמאי, שייקבע בתיאום עם המועצה, ועל חשבון הזוכה במכרז.

ג. חבות מעבידים:

הביטוח מכסה את אחריותה של המועצה לנזקי הגוף שיגרמו למי מעובדיה במהלך ביצוע  עבודתו  עקב רשלנות המועצה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה.

ד. ביטוח כספים בהעברה: ( מזומן, שיקים מזומן, שיקים מעותדים )

הביטוח צריך לכסות כספים המועברים מהמועצה ו/או מוסדותיה להפקדה בבנקים, עד סכום של 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪).

 

ה.  בכל הפוליסות שתוצאנה בסעיפים דלעיל תצורף מדינת ישראל כמוטבת.

 

 

 1. על מגיש הצעה להתייחס במפורש לפרטים הבאים:
  1. גובה הפרמיה ואופן תשלומה, תוך פירוט הפרמיה עבור כל ענף וענף בנפרד . בטופס ההצעה
  2. תנאים עיקריים לפוליסה המוצעת, לגבי כל ענף מהמפורטים לעיל, דהיינו מפרט מקוצר של הנזקים המכוסים בפוליסה.
  3. תקרת הפיצוי המוצעת בכל סעיף.
  4. גובה ההשתתפות העצמית, לכל אחד מהענפים הנ"ל. בטופס ההצעה
 2. אין המועצה המקומית חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת .
 3. הצעה שלא תכלול התייחסות לפרטים המפורטים בסעיף 2 לעיל, תיפסל.

 

המועצה המקומית נחף

מכרז מס' __________

ביטוח המועצה מ 01/04/2020   עד  31/03/2021 

פרוט נתונים בסיסיים

 

בכפר נחף מתגוררים כ-  13500 תושבים

שטח שיפוט הכפר כ-      5000 דונם

שטח תוכנית המתאר כ-  2200  דונם

 

התחלת הביטוח מ 01/04/2020 עד 31/03/2021

א. ביטוח צד ג' :

1.כיסוי למקרה עד :- 7,000,000  ₪

 1. כיסוי לשנה עד :-    20,000,000 ₪

ב. ביטוח רכוש :

מבני ציבור, מבני חינוך ותרבות, מגרשי כדורגל, גנים ציבוריים על כל תכולתן לרבות המכשירים והמתקנים המותקנים בהם, וכן לרבות שחזור מסמכים, נזקי טבע ורעידת אדמה.

1. מבנים :  כיסוי מבוקש עד 20.000.000 ₪ .

 1. מועצה מקומית .
 2. שלושה מסגדים .
 3. מגרש כדורגל, מגרש סינטטי ומגרשים משולבים ברחבי הכפר .
 4. שני בתי ספר מקיפים (שתי חטיבות - ביניים ותיכון בכל אחד) .
 5. ב"ס יסודי "א"  "אל עין "
 6. ב"ס יסודי "ב" סאמי עבדאלסלאם .
 7. ב"ס יסודי "ג" .
 8. גנים ציבוריים פתוחים לרבות הפארק.
 9. ספריה ציבורית.
 10. בנין פיס לנוער .
 11. חדרי לימוד שכורים מפורזים בכפר (גני חובה, טרום חובה, וכו ...)
 12. יחידות כתות גן בבעלות המועצה.
 13. מועדון פיס לקשיש.
 14. לשכת הרווחה .
 15. תחנה לבריאות המשפחה טיפת חלב.
 16. מועדוניות משפחתיות.
 17. מחסן פס"ח/מל"ח.
 18. שפ"י – שירות פסיכולוגי חינוכי – דירה שכורה.
 19. שני אולמות ספורט
 20. אחרים שהמועצה משתמשת בהם לפעילותיה

2. תכולת כל המבנים דלעיל לעניין ביטוח אש עד לתקרה של : -     5,000,000.00 ₪

       וכן לגבי ביטוח פריצה ונזק בזדון עד לתקרה של                    2,000,000.00 ₪

 

ג. חובות מעבידים :

מס עובדים במועצה בניכוי פנסיונרים     388  עובדים .

סה"כ משכורות לשנת 2019  =      כ-     44,280,000 ₪

כיסוי למקרה 7,000,000 ₪ ולתקופה 20,000,000 ₪

פירוט העובדים :

 1. פקידים ( מזכירים , מורים , עובדי מינהל למיניהם )   341
 2. עובדים אחרים ( עובדי חוץ, ניקיון ואחזקה )               45 .
 3. נבחרים                                                                     2

 

הסכם למכרז 01/2020

 

שנערך ונחתם ביום _________ תאריך :- _______________.

 

בין

 

מועצה מקומית נחף

 

                                    להלן "המועצה"

לבין

 

שם __________________________________________     

יש למלות את כל הפרטים מלאים

כתובת מלאה __________________________________________

 

טלפון: _________________________    פקס: __________________

 

 

להלן "סוכן הביטוח"

 

הואיל וסוכן הביטוח/חברת הביטוח הגיש/ה הצעה במכרז הביטוח של המועצה ביום ________

 

והואיל והצעתו/ה של הסוכן/החברה הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז .

 

והואיל והמועצה מעוניינת כי תנאי הצעתו/ה של הסוכן/החברה יעוגנו בהסכם , עד לקבלת פוליסת ביטוח מחברת ביטוח .

 

הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן :

 

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .

2. הסוכן/החברה מתחייב/ת בזאת להמציא למועצה תוך 7 ימים מקבלת הודעת המועצה בדבר זכייתו/ה במכרז פוליסת ביטוח מונפקת על ידי חברת הביטוח, ואשר תנאיה זהים לתנאי הצעה הזוכה במכרז כדלקמן :

 

א. פוליסת הביטוח אמורה לכסות את התחומים שלהלן : 

 

א-1. ביטוח אחריות צד ג :

הביטוח צריך לכסות את אחריותה של המועצה, או מי מטעמה או מי מעובדיה, לכל נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לצדדים שלישיים, עקב שימושם ו/או נוכחותם ו/או שהותם בכבישים העירוניים ו/או מגרשי כדורגל/ספורט ו/או הגנים הציבוריים ו/או מוסדות הציבור השונים בכל שטח השיפוט של המועצה.

א-2.  ביטוח רכוש :

הביטוח צריך לכסות את כל מבני הציבור, לרבות מגרשי הכדורגל והגנים הציבוריים, על כל תכולתן, לרבות המתקנים בהם ושחזור מסמכים.

ערכו של הרכוש המבוטח יהא בהתאם לחוות דעת של שמאי, שייקבע בתיאום עם המועצה, ועל חשבון הזוכה במכרז.

א.3. חבות מעבידים :

הביטוח מכסה את אחריותה של המועצה לנזקי הגוף שיגרמו למי מעובדיה במהלך ביצוע  עבודתו עקב רשלנות המועצה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה.

א.4 בכל הפוליסות דלעיל תצורף מדינת ישראל כמוטבת , והפוליסה צריכה לכסות       את אחריותה של המדינה .

 

3.(א) פוליסת הביטוח חייבת לכלול את כל הנתונים והתנאים שנכללו בהצעה הזוכה במכרז, בעניין הפרטים שלהלן, ואשר מצורפת להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .

 1. גובה הפרמיה ואופן תשלומה, תוך פירוט הפרמיה עבור כל ענף בנפרד.
 2. תנאים עיקריים לפוליסה המוצעת , לגבי כל ענף מהמפורטים לעיל דהיינו מפרט מקוצר של הנזקים המכוסים בפוליסה .
 3. תקרת הפיצוי המוצעת בכל סעיף .
 4. גובה ההשתתפות העצמית , לכל אחד מהענפים הנ"ל .

(ב). הנתונים הבסיסיים שעמדו ביסוד ההצעה ואשר ייכללו בפוליסה :-

התחלת הביטוח מ  01/04/2020    עד 31/03/2021

 

בכפר נחף מתגוררים כ- 13500  תושבים

שטח שיפוט הכפר כ-      5000 דונם

שטח תוכנית המתאר כ- 2200 דונם .

 

א. ביטוח צד ג' :

כיסוי למקרה עד :-        7,000,000 ₪

כיסוי לשנה עד :-           20,000,000 ₪

ב. ביטוח רכוש :

מבני ציבור, מגרשי כדורגל, גנים ציבוריים , על כל תכולתן , לרבות המכשירים והמתקנים המותקנים בהם , וכן לרבות שחזור מסמכים. 

 

 1. מבנים : כיסוי מבוקש עד 20,000,000 ₪

מועצה מקומית, מסגדים, בתי ספר מקיפים (חטיבות ביניים ותיכון), שני מגרשי כדורגל משחקים ואימונים, ב"ס יסודי "א"  "אלעין", ב"ס יסודי "ב", ב"ס יסודי "ג", גנים ציבוריים  פתוחים, מגשים משולבים, ספריה ציבורית, בנין פיס לנוער, מועדוניות משפחתיות - דירה שכורה, חדרי לימוד שכורים מפורזים בכפר (גני חובה, טרום חובה, וכו ...), מועדון פיס לקשיש, בנין לשכת הרווחה , מבני תחנות לבריאות המשפחה , מחסן פס"ח מל"ח, יחידות כתות גני ילדים , שפ"ח  (שירות פסיכולוגי חינוכי) -דירה שכורה, אולמות ספורט ואחרים שהמועצה משתמשת בהם.

 

2. תכולת כל המבנים דלעיל לעניין ביטוח אש עד לתקרה של :-      5,000,000 ₪

    וכן לגבי ביטוח פריצה ונזק בזדון עד לתקרה של                      2,000,000 ₪

 

ג. חבות מעבידים :

 מס עובדים במועצה בניכוי פנסיונרים –   388  עובדים .

סה"כ משכורות לשנת 2019           כ-       44,280,000 ש"ח  ברוטו

פירוט העובדים :

 1. פקידים ( מזכירים , מורים , עובדי מינהל למיניהם ) –   341
 2. עובדים אחרים ( עובדי חוץ , אחזקה ) -                        45
 3. נבחרים                                                                      2

 

 

ד. ביטוח כספים בהעברה:

הביטוח צריך לכסות כספים המועברים מהמועצה ו/או מוסדותיה להפקדה בבנקים, עד סכום של 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪).

 

3. הסוכן/החברה מתחייב/ת לשפות את המועצה בגין כל נזק שייגרם לה עקב אי קיום התחייבותו/ה להמציא פוליסת ביטוח שתנאיה זהים לתנאי הצעה הזוכה כדלקמן :

 1. אם חברת הביטוח לא תכלול בפוליסה את היקף הביטוחים הנדרשים על ידי    המועצה , הסוכן/החברה יממן/תממן למועצה רכישת פוליסת ביטוח בתנאים שנדרשו על ידי המועצה.
 2. אם הפרמיה שתידרש על פי הפוליסה תהא גבוהה יותר מהסכום הנקוב בהצעה הסוכן/החברה ישלם/תשלם למועצה את ההפרש בין הסכום הנדרש לבין הסכום שהוצע על ידו .
 3. אם סכום ההשתתפות העצמית שייקבע בפוליסה יהא גבוה מהסכום הנקוב בהצעה , בין לגבי ענף אחד מענפי הביטוח ובין לגבי כל הענפים, הסוכן/החברה מתחייב/ת לממן רכישת פוליסת ביטוח בתנאים הזהים לאלה הנקובים בהצעתו דהיינו לכל סעיפי הביטוח הנדרשים, ללא יוצא מן הכלל, למעט נזקי טבע ורעידת אדמה לגביהם ההשתתפות העצמית תהיה בגובה ההשתתפות הנמוכה ביותר בענף .

4. א. המועצה תשלם את פרמיית הביטוח רק לאחר שהסוכן/החברה ימציא/תמציא למשרדה פוליסה שתנאיה זהים להצעתו/ה , ובכל מקרה אחר לא תהא המועצה חייבת לשלם את פרימית הביטוח .

 

     ב. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' , הסוכן/החברה מתחייב/ת לשפות את המועצה בגין כל נזק שייגרם לה עקב העדר כיסוי ביטוחי על בסיס התנאים המפורטים בהצעה הזוכה כמפורט לעיל, וזאת במידה והפוליסה לא הונפקה, לפני תום תקופת הביטוח הקודמת .

 

5- בנוסף על כל האמור לעיל, הסוכן/החברה ישלם/תשלם למועצה פיצוי מוסכם מראש עקב הפרת התחייבותו/ה על פי סעיף 2 בסכום של 30,000 ₪, וזאת ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.

 

ולראייה באו הצדדים על החתום .

 

 

____________________                                ___________________

          המועצה                                                                   הסוכן /החברה

 

 

המועצה המקומית נחף

הצעת מחיר לביטוחי המועצה

ביטוח המועצה מ 01/04/2020  עד  31/03/2021 

 

טופס ההצעה

דף ההצעה

נושא

פרמיה

(ש"ח)

השתתפות עצמית

 

ביטוח צד ג' :

כיסוי למקרה עד 7,000,000 ₪

כיסוי לשנה עד  20,000,000 ₪

 

 

חובות מעבידים :

כיסוי למקרה 7,000,000 ₪

לתקופה 20,000,000 ₪

 

 

כספים בהעברה:

עד סכום של חמישים אלף ₪.

 

 

ביטוח רכוש :

מבנים : כיסוי מבוקש עד 20 מליון ₪

 

 

תכולת כל המבנים  ביטוח אש עד לתקרה של  5 מליון ₪

 

 

ביטוח פריצה ונזק בזדון עד לתקרה של 2 מליון ₪

 

 

רעידת אדמה

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ פרמיה

 

 

 

תנאי תשלום:

תשלום מזומן: _____________________________________________________.

תשלומים: _______________________________________________________ .

 

ההצעה בתוקף עד: ________________ .

 

 

 

 

 

שם המציע

חתימה וחותמת

תאריך

 

 

מכרז מס 01-2020 - ביטוח המועצה