קול קורא להעסקת מטפלים בטיפולים קבוצתיים - הרווחה

המועצה המקומית נחף  - מחלקת  הרווחה במועצה ("המועצה") ובמסגרת תוכנית 360 ילדים ונוער בסיכון  בתחומים הבאים :

 • מטפלים רגשיים.
 • מטפלים באומנות.
 • מטפלים דרמה .
 • מטפלים תנועה.
 • מטפלים בילדים במתודות שונות (מוסיקה, בעלי חיים, יצירה ועוד...).
 • פסיכולוגים חינוכיים.

דרישות סף להשתתפות

 • תעודות והכשרות בהתאם לנושא. יש לצרף תעודות השכלה ורישיונות מתאימים וכן המלצות.
 • עדיפות תינתן לבעלי ניסיון של 3 שנים ומעלה.
 • עוסק מורשה/ אישור ניהול ספרים תקין / ניכוי מס במקור. אפשרות גם בחוזה העסקה מיוחד – תלוש שכר מהמועצה.

תנאים כלליים:

 • אין המועצה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו שהציע את שירותיו למועצה.
 • המועצה תהיה רשאית לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה המועמדות וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המועצה כדי לסייע לה בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.
 • המועצה תהיה רשאית לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו לרבות המועדים להגשת הבקשות.
 • ההתקשרות כפופה לחתימה על הסכם התקשרות.
 • הפעילויות תהיינה במוסדות המועצה לרבות בתי הספר.
 • השכר הינו שכר נש"מ לשעת טיפול לא כולל מע"מ  השכר מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות נש"מ (מצורף בנספחים)
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת מחלקת הרווחה. 04-9586787 או מנהלת התכנית הלאומית 360 גב' מרוא אבו סאלח – 052-7494201
 • אין בהתקשרות עם מציע בכדי ליצור יחסי עובד מעביד וכי נותן השירותים הינו עצמאי. על המציע לציין אם הוא מעוניין בחוזה העסקה מיוחד – תלוש שכר מהמועצה

 

את ההצעות יש להגיש לידי גב' ח'אלדה בדארנה מייל khalida@nahef.muni.il עד ליום חמישי 20.4.23, הוא המועד האחרון להגשת הצעות ובצירוף פרטי ההצעה המלאים ובצירוף המסמכים הרלוונטיים.

 

בכבוד רב, גב' ח'אלדה בדארנה

מנהלת מחלקת השירותים החברתיים

 

קול קורא להעסקת מטפלים בטיפולים קבוצתיים - הרווחה