הודעה לקבלת הצעות למאגר מציעים

הודעה לקבלת הצעות למאגר מציעים

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 08/2016 מיום 22/11/2016

המועצה המקומית נחף מודיעה בזאת שבכוונתה לערוך מאגר מציעים בתחומים:

  • עבודות תכנון מבנה ציבור, תשתיות, כבישים.
  • עבודות תכנון תכניות מפורטות.
  • עבודות פיקוח על פרויקטים.
  • עבודות מדידה כלליות.
  • עבודות שמאות רכב, מבנים, וקרקעות.
  • קבלן רשום – לרשום תחום
  • אחר (יש לרשום בטופס ההגשה תחום העיסוק)

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים לסוג מסוים של התקשרויות, יגיש למועצה בקשה בכתב בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוונטיים המעידים על השכלה וניסיון בתחום המבוקש, וייכלל ברשימה אם הוועדה המקצועית עפ"י חוזר המנכ"ל של משרד הפנים מס' 08/2016 מיום 22/11/2016 תמצא אותו מתאים.

המועד האחרון להגשת מועמדות למאגר יום 30/01/2020 עד שעה 14.00 במסירה ידנית למזכירות המועצה בלשכת ראש המועצה ו/או לדוא"ל של מנהלת הלשכה LISHKA@NAHEF.MUNI.IL ולהתקשר למועצה 04-9987140 לאשר קבלת החומר.

מציע שנרשם בחודש נובמבר או דצמבר 2019 אין צורך להגיש עוד פעם רק להתקשר ולבדיקת אם שמו מופיע במאגר המצעים.

רשימת המציעים תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר המועצה

 

בכבוד רב,

עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה

 

הודעה לקבלת הצעות למאגר מציעים