מדיניות מועצה מקומית נחף בנושא

מדיניות מועצה מקומית נחף בנושא

מאת: ד״ר נורית שרלין מרץ 2022

 

תוכן העניינים:

 

 

הקדמה 

אנו מאמינים בקידום עסקים לטובת קידום המסחר והתעסוקה בנחף.

על פי חוק ותקנות רישוי עסקים, בעלי עסקים טעוני רישוי נדרשים לעשות כל שניתן לקבלת רישיון עסק. יישום חוק רישוי עסקים בא להבטיח את איכות החיים ביישוב.

עם היכנס הרפורמה ברישוי עסקים, המועצה  מחויבת  להטמעת דרישות הרפורמה בעסקים בתחום המועצה.

במימוש הרפורמה, 4 מדדים לפעולה הנחו את משרד הפנים(הממונה) , את משרדי הממשלה נותני האישור והרשות המקומית:

יעילות: להתנהל ביעילות בתהליך הרישוי ולכלול את כל השינויים האחרונים.

שקיפות: על המועצה ומשרדי הממשלה לפרסם  את דרישותיהם באופן ברור ואחיד.

הוגנות: בעלי עסקים/יזמים זכאים לערער על החלטה/סירוב בפנייה לגורמי השגה.

זמינות: לאפשר גישה נוחה לקבלת מידע עכשווי בתחום הרישוי במשרד ובאתר המועצה.

 

 

לשרותך האזרח:

אנו כאן בשבילך לסייע לך ולהקל עליך להגיש בקשה לפתיחת עסק,

לתת שירות יעיל ואיכותי, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

ראש המועצה, מר מוחמד זורי, mayor@nahef.muni.il

מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים, מר נג'יב חוסיין, טלפון: 04-6055629  נייד: 0506206034

דואר אלקטרוני: tav.nh@nahef.muni.il

מפקח רישוי עסקים ושילוט,

מזכירת המחלקה, גב' ג'ומאנה אסמאעיל.                                                                                                                                                                               

שעות קבלת קהל: ימי שני ורביעי בין 09:00-15:00

אשכול בית הכרם/מרכז שירות אזורי ,טל: 0779829610 

רכזת עסקים: גב' מייס אבו סאלח, דואר אלקטרוני: mais@bkerem.org.il

תברואנית: גב' רשא תיתי, דואר אלקטרוני: rasha@matnasim.org.il                    

                       

  פעילות רשות הרישוי לקידום עסקים  

 1. מתן הדרכה, ליווי וסיוע לבעלי עסקים בהליכי הרישוי ובפעילות, מול גורמי הרישוי והאישור השונים כולל הנפקת רישיון עסק.
 2. הבטחת נגישות פיזית  בעסקים לאנשים עם מוגבלות.
 3. ביצוע בקרה שוטפת ואכיפה על מנת לשמר את מטרות החוק.

 

על מנת להקל על אימוץ 'הרפורמה' לבעלי העסקים , אנו מביאים בזה ,בקצרה, את עיקרי הדברים כיצד להוציא רישיון עסק , הסברים לחידושי  הרפורמה, עם קישור ותמצות הרקע המשפטי  לנוחיות התושבים.

חוק רישוי עסקים מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי)התשע"ג-2013 בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו מאת הרשות המקומית בה העסק נמצא. מתן רישיון על ידי הרשות מבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלה תקינה של העסק על פי מטרות החוק ובמקביל מצוין שם המשרד נותן האישור .

 

 

מטרות חוק רישוי עסקים  

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של המועצה המקומית נחף מסמך המאחד דרישות, מסמכים ותנאים, הנדרשים מטעמה, מכל העסקים במועצה הנדרשים ברישיון עסק - להלן "המפרט הרשות".

חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 הוא אחד החוקים החשובים להבטחת איכות נאותה  של הסביבה לרבות מניעת נפגעים ומטרדים שאמונים עליו בנוסף לאחריות הרשות המקומית בין היתר הגופים /המשרדים (משרד איכות הסביבה ,משטרת ישראל, משרד התמ"ת ,משרד החקלאות ומשרד הבריאות).

 

המפרט הרשותי מפורסם בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968( להלן: "חוק רישוי עסקים") ומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג -2013 (להלן: "צו רישוי עסקים ("שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

מטרות רישוי עסקים לפי החוק:

 

מטרה

באחריות:

1

איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

המשרד להגנת הסביבה                  

2

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות

המשרד לביטחון פנים-משטרה

3

בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו

משרד הכלכלה (אגף בטיחות בעבודה)

4

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או תרופות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

5

בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים

משרד הבריאות

6

קיום תכליות דיני התכנון והבנייה

מהנדס המועצה, מהנדס הועדה המרחבית

7

קיום הדינים הנוגעים לכבאות

המשרד לביטחון פנים-כבאות *                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*מתוך רצון להקל את הנטל המוטל על בעל עסק  ומתוך אמון מלא כי בעל העסק הינו אדם  אחראי ובעל משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לכבאות מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול בתצהיר.

בהתאם לסעיף 7ג3 לחוק רישוי עסקים, המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד לחוק, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

 

רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.

 

 


במסלול תצהיר נכללים 115 פרטי רישוי.
במסלול זה, בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה
.רשות הרישוי תסביר לבעל העסק  אם העסק שלו נמצא במסלול בתצהיר ואם כן, שעליו לפעול על פי מסמכים המצורפים: חוברת הסבר והדרכה, מפרט אחיד עם הדרישות בנושא כיבוי ו- טופס תצהיר.
בעל העסק מבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ומגיש לרשות המקומית את טופס התצהיר מאומת ע"י עורך דין
.  הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים), ללא צורך בסיור מקדים של גורמי הכבאות.
רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון בדיקות מדגמיות בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר.

 

 עיקרי הרפורמה ברישוי עסקים    

 

מאז שנת 2013,מדינת ישראל ברשות שר הפנים, מקדמת ומיישמת רפורמה בתחום רישוי עסקים במטרה ליעל לשפר ולפשט את תהליך הוצאת רישיון עסק כדי להקל על בעלי העסקים . יש להדגיש שהרפורמה מחייבת המשך פיקוח על עסקים  כדי להבטיח את מטרות החוק ושמירת איכות החיים .

עיקרי הרפורמה הם:

1.בניית מפרט אחיד-

חיוב משרדי הממשלה נותני האישור לבנות ולפרסם באתר האינטרנט מפרט אחיד המרכז את כל התנאים והדרישות לקבלת רישיון עסק לעסקים שבסמכותם.

2.בניית מפרט אחיד רשותי-

חיוב הרשות המקומית לגבש ולהציג באתר הרשות באינטרנט את כל דרישותיה ותנאיה להוצאת רישיונות עסק בשטח שיפוטה.

3.הקמת מנגנון השגה-

בניית מערכת להגשת ערר לדרישות משרדי הממשלה נותני האישור ורשות הרישוי המקומית על אי הסכמה באשר להחלטות הנוגעות להוצאת רישיון עסק. הערר לא תקף לגבי תנאים שנקבעו על פי חיקוק ארצי או חוקי העזר של הרשות. (משרדי הממשלה והרשות המקומית חייבים למנות גורם ערר בלתי תלוי)

4.בניית מסלול להליך רישוי מזורז-

מיוחד לעסקים 'פשוטים' שאינם מסוכנים לשלום הציבור.

5.עדכון צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)-

צמצום מספר העסקים החייבים ברישיון עסק, הארכת תקופת משך הרישיון, עידוד תהליך רישוי בתצהיר.

6. עידוד אכיפה/הטלת קנסות-

קבלת סמכות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים את תנאי המפרט האחיד ותנאי הרשות המקומית .                                             

                                

 

                                      

הגדרות ,מונחים ומושגים ברישוי עסקים בהתייחס לעיקרי הרפורמה 

 

 1. עסק טעון רישוי-

כל עסק החייב ברישיון על פי צו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי),התשנ"ג-2013

 1. בעל עסק-

לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק, בין יחיד ובין תאגיד.

 1. רשות רישוי-

הגורם המתכלל את דרישות כל נותני האישור ומנפיק את רישיון העסק היא הרשות המקומית בה נמצא העסק.

 1. ראש רשות הרישוי-

ראש המועצה או עובד בכיר  אחר מקרב עובדי המועצה בתחומה נמצא העסק שהוא הוסמך כסמכות משפטית לטפל בהוצאת רישיונות עסק בהוותו רשות הרישוי המקומית (סעיף 5(א)1 בחוק רישוי עסקים).

 1. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)התשע"ג-2013-

בצו זה מנויים כ 200 סוגי עסקים המחוייבים ברישיון עסק וכן מפורטים שמות משרדי הממשלה נותני האישור (ראה מטרות עמ' 5), סוגי  רישיונות, משך תקופת הרישיון ,פירוט חיקוק אחר. לכל אחד מהעסקים המופיעים בצו (פריט רישוי ) מספר נפרד . הצו מחולק ל-10 קבוצות רישוי כדלקמן:

קבוצה 1—בריאות ,רוקחות וקוסמטיקה

קבוצה 2—דלק ואנרגיה

קבוצה 3—חקלאות ,בעלי חיים

קבוצה 4—מזון

קבוצה 5—מים ופסולת

קבוצה 6—מסחר ושונות

קבוצה 7—עינוג ציבורי, נופש וספורט

קבוצה 8—רכב ותעבורה

קבוצה 9—שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

קבוצה 10—תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

                  

 1. נותני אישור-

השרים ממשרדי הממשלה הרלוונטים באמצעות גורמים מקצועיים במשרדם, על פי סעיף 1(ב) לחוק רישוי עסקים וכן מהנדס הוועדה לתו"ב אליהם מועברת הפנייה להוצאת רישיון עסק.

 1. רישיון עסק-

רישיון הניתן לעסק הבטיח את השלמת האמצעים והסידורים הנדרשים להפעלת העסק על פי מטרות חוק רישוי עסקים.

לא כל עסק חייב רישיון! אלא רק עסקים המוגדרים בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013.מבחינים ברישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, רישיון זמני, רישיון מזורז. ראה טופס מס׳ 2 בתקנות רישוי עסקים בנספח.

 

 1. חוות דעת מקדמית-

חוות דעת הניתנת מרשות הרישוי ו/או נותן האישור לעסק מתוכנן שטרם נפתח , ובה פרוט התנאים שבהם יידרש לעמוד על מנת לקבל היתר/רישיון עסק. עם מילוי הבקשה יש לשלם אגרה. ראה טופס מס׳ 1 בתקנות רישוי עסקים בנספח.

 1. השגה-

הזכות להגיש ערר על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז. ההשגה מוגשת על ידי הרואה עצמו נפגע מדרישה או מסירוב הרשות ו/או נותני האישור. (מעיקרי הרפורמה).

 1. מפרט אחיד-

מעיקרי הרפורמה!! המפרט שפורסם על ידי משרדי הממשלה נותני האישור לפי סעיף 7ג2 ומאחד את כל המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם על פי סעיפים 6ד ו-7 לפי סוגי עסקים לקבלת רישיון עסק. ראה פרוט מפרטים אחידים מאושרים באתר ממשל זמין, בנספח.

 1. מפרט אחיד רשותי-

מעיקרי הרפורמה!! מדיניות מועצה מקומית נחף בשילוב חוקי העזר  ודרישות מחלקות המועצה הרלוונטיות (גורמי רישוי) באה לידי ביטוי במפרט ייחודי  לנחף ,וזאת בנוסף לדרישות נותני האישור במפרט האחיד.

 1. גורם מוסמך ארצי-

הסמכות העליונה לדון בהשגה על תנאי או מסמך שדרשה רשות הרישוי או נותן האישור וסירוב לתת רישיון לבעל עסק.

כל אחד מאלה לפי העניין: 1)ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד שהוסמך על ידו לעניין זה 2)המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד שהוסמך על ידו לעניין זה 3)נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר שהוסמך על ידו לעניין זה 4)המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחר שהוסמך על ידו לעניין זה                      

 1.      נוהל הגשת בקשה לקבלת רישיון  עסק-

בקשה לרישיון עסק (או להיתר זמני) תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת ותיחתם על ידי המבקש. לבקשה יש לצרף אישור על תשלום האגרה, והמסמכים הבאים ב5 עותקים שנחתמו על ידי בעל מקצוע מוסמך: תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית עסק, וכן, מסמכים נוספים נדרשים לגבי אותו עסק לפי המפרט האחיד.

 

 1.      דרך הטיפול בבקשה לקבלת רישיון עסק-

קיבלה רשות רישוי בקשה, תיתן על כך למבקש, אישור בכתב, כולל פירוט תיאור העסק, מספרו הסידורי כמפורט בצו רישוי עסקים. אם הבקשה שהתקבלה עומדת בדרישות, הרשות תעביר אותה תוך 21 יום למשרד נותן האישור. בנסיבות רגילות על המשרד להשיב תוך 30 יום, ראה סעיף 7 בתקנות רישוי עסקים.

 1. חובת רישוי ותוקף רישיון-

           לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז !!  (סעיף 4 בחוק רישוי עסקים).  עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים הם עסקים טעוני רישוי. בצו המובא בהמשך מפורטים שמות נותני האישור , סיווג הרישיונות ותוקף הרישיונות.

 1. נוהל מתן היתר זמני על בסיס תצהיר-

מעיקרי הרפורמה!! הבקשה לקבלת היתר זמני תוגש לרשות הרישוי ואם לא החליטה לדחותה תעביר אותה לכל מי שצריך לאשר. שר הפנים בהסכמת נותן האישור לעסק  רשאי לקבוע סוגי עסקים  שרשות הרישוי תראה אותם מאושרים  על ידי נותן האישור על יסוד תצהיר מאומת כדין שהגיש בעל העסק.

 1.   נוהל מתן היתר מזורז על בסיס תצהיר-

מעיקרי הרפורמה!!  שר הפנים קבע ופרסם בצו סוגי עסקים שרשות הרישוי תיתן להם היתר לעסוק בהם בהליך מזורז בכפוף להוראות סעיף זה(סעיף 6א1(א)1(ב),לפני מתן הרישיון. ההיתר המזורז ינתן במסלול א' /ללא בדיקה , או במסלול ב' הכולל תקופת בדיקה ובלבד שהפונה יצרף לבקשה את כל המסמכים הדרושים לגבי אותו עסק בצירוף הצהרה שבה יצהיר המבקש כי העסק עומד בתכליות תכנון ובנייה(סעיף 6א1(ג)(1)(2) בחוק רישוי עסקים. התצהיר ניתן בהתאם לאישור שקיבל  מאיש מקצוע והאישור מצורף לתצהיר.                                              

 1. נוהל שינוי בעלות-

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון, כולל הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד מחייבת שינוי בעלות לעסק.   יש להוציא לעסק רישיון חדש עם שינוי של הבעלות. הבקשה תוגש לרשות הרישוי על פי סעיף 4 ויחולו עליה כל  ההוראות המפורטות בסעיפים 30,31,32,33  בפרק ט' בתקנות רישוי עסקים.

 1. נוהל ביטול רישיון-

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול רישיון יתבצע רק לאחר שניתנה לבעל העסק אפשרות להשמיע את טענותיו בפני הרשות המקומית. ראה פירוט בסעיף 7ג בחוק רישוי עסקים.

 

 

 

דרישות כלליות להוצאת רישיונות עסק-מועצה מקומית נחף 

 

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים נפרט את דרישות המועצה למתן רישיון עסק. הדרישות מהוות חלק בלתי נפרד מהתנאים של משרדי הממשלה נותני האישור (המפרטים האחידים) והן "מסוכרנות" עם חוקי העזר של המועצה, מסורת, מנהגים ואורח חיים של התושבים.

 

לרשות הרישוי יש שיקול דעת בהחלטה על התאמתם של עסקים לפעילות בשטח שיפוטה והיא זכאית לאשר/לסרב מתן רישיון עסק בתחומה, אם הוא מנוגד לאופי הישוב. בכל החלטה על סירוב , הרשות תנמק בכתב את הסיבות עפ"י חוק.

 

על פי הפסיקה, רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאי ברישיון לפיו על בעל העסק לעמוד בתנאי חוק עזר עירוני ספציפי בנוסף על הוראת חוק רישוי עסקים ובלבד שהתנאים בחוק העזר רלוונטים לאותו עסק.

 

תכליות דיני תכנון ובנייה:

בנוסף לאמור בחוק, בתקנות, בחוקי העזר ובמפרטים האחידים , על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר ו/או היתר בנייה החלים על העסק.   לבדיקת אפשרות לפתיחת עסק עפ"י תכנית מתאר,  תב"ע, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים. כל בקשה לרישיון עסק מועברת לאישור מהנדס המועצה הבודק אם העסק עומד בתכליות דיני תכנון ובנייה (תיקון 34 לחוק רישוי עסקים).

                                           

 

נגישות:

בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים בסעיפים 8 ב׳ ג׳ נקבע-

 

 • קיום הוראות הנגישות בעסק הוא תנאי להוצאת רישיון עסק
 • מבקש רישיון חייב להמציא לרשות הרישוי חוות דעת של מורשה נגישות שירות ומבנים על קיום הוראות הנגישות בעסק.
 • לסוגי עסקים מסויימים תינתן חוות דעת אחת או תצהיר.
 • לבדיקה, יש לשלם אגרה בשיעור שנקבע בתקנות.

מפעל מסוכן – תיק מפעל

טיפול בחומרים מסוכנים הינו נושא רגיש במיוחד לאור הסכנה הפוטנציאלית לכלל האוכלוסייה הנובעת מעיסוק בחומרים כאלו.

מפעל מסוכן מוגדר בתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים), תשנ”ג- 1993  ( להלן: “התקנות”) כעסק הטעון רישוי שבו מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו.

פריט 10.10 לצו רישוי עסקים מחייב הוצאת רישיון עסק לעיסוקים שונים הקשורים בחומרים מסוכנים- ייצור, עיבוד, אריזה ומחזור ( 10.10א), אחסון (10.10ב), מכירה ( 10.10ג), איסוף ושינוע (10.10ד), טיפול באריזות משומשות (10.10ה), טיפול בפסולת (10.10ו), ו- תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים (10.10ז).

חומר מסוכן מוגדר בחוק חומרים מסוכנים– הגדרת חומרים מסוכנים

תיק מפעל- תקנה 4 לתקנות מחייבת בעל מפעל מסוכן להחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו  והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה.

 

דרישות פרטניות בהקשר לפעילות העסקית בנחף  

 

להלן התייחסות לעיקר הנושאים הקשורים לעבודת הרישוי במועצה:

    • שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים
 • טיפול בנושא פסולת מעסקים
 • שילוט עסקי ושילוט חוצות
 • שיווק עסקים ואירועים המוניים-שימוש ברמקולים
 • שיווק אירועים-חתונות. שימוש ברמקולים
 • רוכלות
 • הוצאת סחורות ושימוש במדרכות ציבוריות מחוץ לבית העסק
 • שעות פתיחה וסגירה של עסקים
 • מכירות בדוכנים לרגל חגים
 • רישוי אירועי שעשועים בחגים וחופשות
 • עסקים של משחקים מתנפחים
 • מכירה והגשת מזון מן החי
 • אירועים המוניים תחת כיפת השמיים
 • הפעלת זיקוקין דינור
 • הפעלת קייטנות
 • הפעלת בריכות שחייה

 

 

שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים (ראה אתר משרד הגנת הסביבה בנספח)

מניעת רעש בלתי סביר,

בעל עסק לא יגרום לרעש בלתי סביר כתוצאה מפעילות בעסקו, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים(רעש בלתי סביר) התשמו-1990.

מניעת ריח חזק או בלתי סביר וזיהום אוויר

בעל עסק לא יגרום לזיהום אוויר או ריח חזק או בלתי סביר כתוצאה מפעילות בעסקו כאמור בחוק בתקנות ובנוהל להגדרת מפגעי ריח של המשרד להגנת הסביבה.

טיפול בשפכים תעשייתיים כולל דיגום

כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים יעמוד בדרישות תאגיד  מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד-2014.

התקנת ואחזקת מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מזחים)

התקנה מחויבת על פי תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת)התשנ"ב-1992.

 

טיפול בנושא פסולת מעסקים 

ריכוז הפסולת הנוצרת בעסק בתחום העסק

שימוש במכלי-אצירה מתאימים לסוג העסק , רכישה ופינוי על ידי העסק.

שימוש בשקיות אטומות לפסולות מזון, בשר ודגים.

פסולת קרטון תושלך לכלובים שהוצבו על ידי המועצה למעט חריגים

הסכם עם קבלנים מורשים לפינוי 'פסולת עסקית' על חשבון העסק

 

שילוט עסקי ושילוט חוצות

בעלי עסקים מחויבים לדרישות חוק העזר לנחף (מודעות ושלטים),ראה נספח.

 

שיווק עסקים ואירועים המוניים -שימוש ברמקולים

שיווק עסקים על ידי שימוש ברמקולים בתחום המועצה אסור.

יש לקבל אישור מראש על שימוש ברמקולים מוגבל לפרסום חתונות ואירועים.

                         

רוכלות

על פי חוק העזר לנחף, העוסקים ברוכלות חייבים ברישיון עסק.

במדיניות המועצה לצמצם את מספר הרוכלים, תוך העדפה למתן היתרים לתושבי המקום. ראה נספח.

 

הוצאת סחורות ושימוש במדרכות ציבוריות מחוץ לבית העסק

המועצה לא מאשרת הוצאת סחורות ותפיסת שטח מדרכות על ידי עסקים

 

שעות פתיחה וסגירה של עסקים

על פי דרישות חוק העזר לנחף, ראה נספח.

 

מכירות בדוכנים לרגל חגים

מכירות בדוכנים  בשטח ציבורי מחייבות קבלת היתר ממחלקת רישוי עסקים

המועצה תקבע את מיקום הדוכנים ותנחה את הפונים

 

רישוי אירועי שעשועים בחגים וחופשות

הסעת ילדים במסגרת אירועי שעשועים לרגל החגים חייבת בהיתר מהמועצה.

ההיתר מחייב שימוש ברכבים מאושרים עם רישיון וביטוח נוסעים. בעל רכב ועניין חייב לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה  לקבלת היתר על סמך הצגת אישורים כחוק. יש איסור גורף לקיים הסעות ילדים ברכבים מאולתרים.

 

 

עסקים של משחקים מתנפחים

לאתר מיתקני שעשועים מתנפחים נייד לא נדרש רישיון עסק. אך נדרש ביטוח התואם את הפעילות המתוכננת. על המפעיל להציג אישור מהנדס בטיחות (עמידה בתקן ת"י 5378) ולקבל היתר מרשות הרישוי להפעיל משחקים מתנפחים במועד המבוקש.

לאתר מיתקני שעשועים מתנפחים קבוע נדרש רישיון עסק, פריט 7.10א' בצו רישוי עסקים. על הבעלים /המפעיל להציג ביטוח  תואם פעילות ואישור מהנדס בטיחות כחלק מהגשת הבקשה לרישיון. ראה הנחיות משרד החינוך בנספח.

 

מכירה והגשת מזון מן החי

אין לקבל לעסק מוצרי בשר, עוף, דגים ומוצריהם שלא עברו בדיקה ואישור על ידי רופא ווטרינר במקומות ייצורם והפצתם מטעם ווטרינר המועצה.

מכירה והגשה של מזון הינם עיסוקים טעוני רישוי ומחייבים קבלת רישיון עסק.

על בעל העסק לבדוק התאמת המקום לדרישות הרישוי לעסקי מזון ותקנות /נוהלי משרד הבריאות. מומלץ לפנות למשרד הבריאות לקבלת חוות דעת מקדמית.

עם הפעלת העסק יש לעמוד בתקנות תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל ובכל החוקים, התקנות,  הנהלים  וההוראות של משרד הבריאות בנוגע למזון. ראה הנחיות משרד הבריאות בנספח.                                       

 

אירועים המוניים תחת כיפת השמיים

אירוע המוני חד פעמי בהשתתפות לפחות 500 איש חייב ברישיון עסק

פריט 7.7ה טעון רישוי של מ"י, כבאות, מד"א, משרד הבריאות (במידה וקיימים דוכני מזון),קב"ט המועצה.

מחלקת רישוי עסקים האחראית להסדרת הוצאת הרישיון תנחה את הפונים בהגשת המסמכים.                                                                                  

 

 

 

הפעלת זיקוקין דינור

יש לקבל היתר ואישור מוקדם מרשות הרישוי להפעלת זיקוקים בישוב. תקנות למניעת מפגעים(מניעת רעש),התשנ"ג-1992 קובעות את השעות המותרות להפעלה.                                                                                          על פי תקנות חומרי נפץ תשנ"ד, מפעיל זיקוקים חייב בתעודת הסמכה ממשרד הכלכלה והעבודה/ מינהל הבטיחות. לפני כל הפעלה בשטח המועצה חובה להציג בפני רשות הרישוי היתר מתאים עם אישור משטרת ישראל. ראה תקנות חומרי נפץ בנספח.

 

הפעלת קייטנות

קייטנה היא עסק טעון רישוי, פריט 7.8א בצו,

רישוי קייטנה מותנה באישור משרד החינוך, הבריאות ,כבאות והמועצה.

קייטנה של מרכז קהילתי פטורה מרישיון עסק אך חייבת אישור משרד החינוך.

בקשה להפעלת קייטנה תוגש 60 יום מראש, לפני מועד הפתיחה. ראה חוזר מנכל משרד החינוך בנושא קייטנות, בנספח.

 

הפעלת בריכת שחייה

בריכת שחייה היא עסק טעון רישוי ,פריט 7.4א בצו.

רישוי בריכה מותנה באישור משרד הבריאות ,משטרת ישראל, כבאות והמועצה.

לקראת פתיחת העונה המפעילים חייבים להתעדכן במחלקת רישוי עסקים. ראה רישוי בריכות שחייה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצגת צו רישוי עסקים עם פרוט מפרטים אחידים ופרטניים  

 

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

 

5

 

פסולת תרופות פגי תוקף—בעל העסק חייב להחזיר לספק/יצרן או לפנות על ידי קבלן לאתר מורשה.

אישור פינוי ואישור קליטה—חובה לשמור את הקבלות לפחות שנה ולהציגן על פי דרישה לנציג הרשות.

פורסם מפרט אחיד ארצי *

בית מרקחת

1.1

 

10

 

+

פורסם מפרט אחיד ארצי *

ראה אתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים, משרד הפנים

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

1.4א

10

+

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

מספרה

1.4ב

5

 

 

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

1.4ו

15

 

פורסם מפרט אחיד ארצי .  כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים תפונה על פי תקנות רישוי עסקים(סילוק פסולת חומרים מסוכנים)  התשנ"א  -1990על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה.

 

 

מעבדת שיניים-

בשטח גדול מ 300מ"ר

1.7

15

 

פורסם מפרט אחיד ארצי. בתום שעות העבודה חניית רכבי שינוע גז שהם ריקים מגז  תתבצע במקומות ייעודיים על פי קביעת המועצה.

גז-

מילוי מכלים ומכליות

2.1א

15

 

 

גז-

אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית

2.1ב

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

10

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *                                                       

גז-מכירתו, חלוקתו

2.1ג

10

 

בתום שעות העבודה חניית רכבי שינוע גז שהם ריקים מגז תתבצע במקומות  ייעודיים על פי קביעת המועצה. 

פורסם מפרט אחיד ארצי *                                                                                                                                                      

גז-שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו  

2.1ד

10

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *                                                       

גז-תיקון מכלים                

2.1ה

5

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *                                        

דלק לסוגיו-תחנת דלק ותדלוק            

2.2א

10

 

מותר רק לצרכי  שימוש עצמי של עסק בתוך גבולות העסק

דלק לסוגיו-אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים(אחסנת נפט)ה תשל"ז-1976       

2.2ד

10

 

 

דלק לסוגיו-מסופי דלק

2.2ה

10

 

חניית רכבי שינוע גז תתבצע בתום שעות העבודה במקומות יעודים שתקבע המועצה. הרכבים יהיו ריקים מדלק.

דלק לסוגיו -חניון למכליות דלק

2.2ז

10

 

חניית רכבי שינוע גז תתבצע בתום שעות העבודה במקומות יעודים שתקבע המועצה.  הרכבים יהיו ריקים מדלק.

דלק לסוגיו-שינועו במכליות

2.2ח

10

 

 פורסם מפרט אחיד ארצי *                                     

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

3.1

10

 

בכפוף למפורט בטבלת הצבה בענפי משק חקלאי של משרד החקלאות.

פורסם מפרט אחיד ארצי *                                     

בעלי חיים לרבות ימיים: בעלי חיים למעט עופות-גידולם אחזקתם, טיפול בהם

3.2א

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

15

 

הטיפול והאחזקה בחנויות לממכר חיות מחמד תעמוד בכל המפורט בתקנות צ.בע״ח(הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים)תשס״ט-2009. למכירה בעסק-רק מזונות מאושרים על ידי מ. החקלאות שיונחו על במות מוגבהות ב 30 ס״מ מהרצפה.

בעלי חיים לרבות ימיים-הצגתם לרבות לשם מכירה

3.2ב

15

+

 

מספרה לבעלי חיים

3.2ו

10

 

בעל עסק יקפיד על תקנות רישוי עסקים(תנאים לרישוי משקי עופות ולולים)התשמ"א-1981,תקנות מחלות בעלי חיים (משקי עופות),כולל שמירת מרחק בהקמה של לולים שכנים, יקפיד על דרישות המשרד להגנת הסביבה לדרישות היתר רעלים בחיטוי לולים

בעלי חיים לרבות ימיים-עופות גידולם, אחזקתם טיפול בהם

3.2ח

15

+

הפעילות הכוללת תתבצע בתחום שטח העסק, תוך הקפדה על מניעת זליגה לרשות הרבים,: הקפדה על משטחי תפעול אטומים, ניקוז מי שטיפת המשטחים לביוב העירוני, אחסון  בסילו עם הקפדה על טיפול בפליטות אוויר וריח ,שרותי הדברה על ידי מדביר מוסמך , שמירת קבלות להצגה לכל דורש. תאושר מכירת מזונות עם תווית עברית ואישור מ. החקלאות בלבד.                                

מזון לבעלי חיים-אחסונו ,הובלתו או חלוקתו, מכירתו 

3.5ב

10

 

בעל עסק שלא קיבל פטור מרשות הרישוי חייב להתקין את המערכות למניעת מפגעים ומטרדים:

 1. מערכות לטיפול בפליטות ריחות ומזהמי אוויר
 2. מפריד שומן
 3. תחזוקה שוטפת של מפריד השומן
 4. מיכל יעודי לאיסוף שמן מאכל משומש
 5. אישורי פינוי ישמרו על ידי הבעלים במשך שנה

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

בית אוכל-מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום  ושאינו עסק  שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים  לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8            

4.2א

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

10

 

בעל עסק שלא קיבל פטור מרשות הרישוי חייב להתקין את המערכות למניעת מפגעים ומטרדים:

 1. מערכות לטיפול בפליטות ריחות ומזהמי אוויר
 2. מפריד שומן
 3. תחזוקה שוטפת של מפריד השומן
 4. מיכל יעודי לאיסוף שמן מאכל משומש
 5. פינוי ישמרו על ידי הבעלים במשך שנה

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום.

4.2ב

10

 

בעל עסק שלא קיבל פטור מרשות הרישוי חייב להתקין את המערכות למניעת מפגעים ומטרדים:

 1. מערכות לטיפול בפליטות ריחות  ומזהמי אוויר
 2. מפריד שומן
 3. תחזוקה שוטפת של מפריד השומן
 4. מכל  יעודי לאיסוף שמן מאכל משומש
 5. אישורי פינוי ישמרו על ידי הבעלים במשך שנה

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

 

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה

4.2ג

10

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

מזון.... ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום 

ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

 

4.6א

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

5

 

בגין אפשרות גרימת מפגעים נדרש בעל העסק להתקין מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, מפריד שומן תוך שמירה על ערכי פליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע״ד-2014,בעל העסק חייב באחזקה שוטפת על פי הוראות יצרן ופינוי התכולה לאתר מאושר כדין. שמן מאכל משומש יאסף למיכל תקני ויפונה על ידי חברה/מוביל מאושר. הקבלות ישמרו ויוצגו למועצה  על פי דרישה.

הסעדה(קייטרינג)-כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים(תנאים תברואיים לייצור מזון)התשל״ב-1972

4.6ה

15

+

פורסם מפרט אחיד ארצי *

קיוסק

4.7א

15

+

ראה באתר משרד הבריאות תקנות תברואה נאותים למרכולים-2011

פורסם מפרט אחיד ארצי *

מרכול-מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

4.7ב

1

 

בעל עסק חייב לקיים "הנחיות מ. הבריאות לטיפול וייצור למכירה במקום של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים"

אטליז חייב לעבוד בהתאם לסיווג שקיבל ממשרד הבריאות-בסיסי/ב1/ב2/ג. יש לקבוע פינת השמדה למוצרי בשר פסולים או פגי תוקף, פסולת בשר ,דגים ועופות תרוכז בשקיות סגורות ואטומות בפח נפרד. בתאום עם הרשות, הפסולת תפונה על ידי קבלן מורשה לאתר מאושר על פי דין.

פורסם מפרט אחיד ארצי *

 

אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

4.7ג

10

 

העסק יעמוד בכל התנאים הנדרשים לרישוי מרכול פריט 4.7 ב. וכן הנחיות מ. הבריאות לטיפול וייצור למכירה במקום של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים"  מכירת 'בשרים' שאינם קפואים מחייבת גם רישוי לפריט 4.7ג במרכול.                                                                                    

מרכול- מרכול-כמשמעותו בפרט 4.7ב שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

4.7ד

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

15

 

התייחסות הרשות תקבע בהתאם לאופי וסוג הפעילות במחסן.  

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

אחסנה-מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה וביו שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה.   

6.1

10

 

התייחסות הרשות תקבע בהתאם לאופי וסוג הפעילות במקום

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות          

6.2

15

 

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש  אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

6.4

15

+

 

פרחים, צמחי  נוי, זרעים שתילים-מקום למכירתם ששטחו מעל 300מ"ר                    

6.7

5

 

במדיניות המועצה- לצמצם את מספר הרישיונות לרוכלים בנחף. במקביל  תנתן העדפה להוצאת היתרים לתושבי המקום.

פורסם מפרט אחיד ארצי *

רוכלות מזון

6.9א

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

5

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו.  

 

6.9ב

5

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

רוכלות אחרת

6.9ג

 

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

מוצרי טבק לסוגיו-מקום למכירה קמעונאית         

6.14

 

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

בריכת שחייה   לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש  מים, לרבות בריכה המצויה              בפארק מים  ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח מטרת נופש.                                      

7.4א

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

 

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

מכון כושר ששטחו גדול 800 מ״ר שאינו אחד מאלה: מכון כושר המופעל על ידי אגודות ספורט עבור הספורטאים.

מכון כושר המופעל על ידי מוסדות חינוך המשמש את התלמידים במוסדות. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף ואינו פתוח לציבור הרחב אלא לדיירים או עובדי המקום.  מכון כושר  בבית מלון המשמש את אורחיו בלבד

7.5

 

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

בעל העסק חייב למלא את הוראות המועצה בכל הנוגע לאיסוף אשפה,   טיפול בשפכים ופסולות וכל מפגע ומטרד שמקורו באתר.

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע ללא מזון

7.7א

1

 

 

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500,למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.                                                                                                         

7.7ד

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

5

 

בעל העסק חייב למלא את הוראות המועצה בכל הנוגע לאיסוף אשפה,   טיפול בשפכים ופסולות וכל מפגע ומטרד שמקורו באתר.

קבלת הרישיון מחייבת את אישורי כל המשרדים המאשרים כולל אישור ממונה בטיחות בהתאם לדרישות של קיום אירועים המוניים.

אמפיתאטרון , מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמיים, שנועדו ל500 משתתפים או יותר.

7.7ה

1

 

בעל העסק חייב למלא את הוראות המועצה בכל הנוגע לאיסוף אשפה,   טיפול בשפכים ופסולות וכל מפגע ומטרד שמקורו בפעילות  באתר.

בעל העסק יעביר למחלקת תברואה ורישוי עסקים אישור ממונה בטיחות בעבודה שהמקום עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים.

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע                                                                                  

7.7ז

1

 

בעל העסק חייב למלא את הוראות המועצה בכל הנוגע לאיסוף אשפה,   טיפול בשפכים ופסולות וכל מפגע ומטרד שמקורו בפעילות  באתר.

יריד/תערוכה  עם בעלי חיים מחייב אישור בכתב מהממונה על חוק צ.ב.ח. ממשרד  החקלאות.  ראה גם תקנות צ.ב.ח.(תערוכות....)2001.

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים                                                                    

7.7ט

1

 

בעל העסק חייב למלא את הוראות המועצה בכל הנוגע לאיסוף אשפה,   טיפול בשפכים ופסולות וכל מפגע ומטרד שמקורו בפעילות באתר.

 

יריד מזון

7.7י

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

1

 

 

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500,למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל.                                       

7,7יא

1

 

בעל העסק חייב למלא את הוראות המועצה בכל הנוגע לאיסוף אשפה,   טיפול בשפכים ופסולות וכל מפגע ומטרד שמקורו בפעילות  באתר.

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

קייטנה

7.8א

10

 

אלא אם קיבל פטור

 1. בעל העסק יתקין במקום קבוע ונגיש התקן מד רעש כמפורט בתקנות רישוי עסקים(התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים)תשס״ו-2006
 2. בגין אפשרות גרימת מפגעים נדרש בעל העסק להתקין מערכות לטיפול בפליטת ריחות  ומזהמי אוויר, מפריד שומן תוך שמירה על ערכי פליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע״ד-2014,
 3. בעל העסק חייב באחזקה שוטפת על פי הוראות יצרן ופינוי התכולה לאתר מאושר כדין. שמן מאכל משומש  יאסף למיכל תקני ויפונה על ידי חברה/מוביל מאושר. 
 4. הקבלות ישמרו ויוצגו למועצה  על פי דרישה.

אולם או גן לשמחות ואירועים, שעיקר עיסוקיו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה                                                                                                             

7.9

15

 

מיקום חניית הרכבים בסיום שעות העבודה יתבצע בתאום עם המועצה

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו.

8.4א

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

15

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה),למעט חלקים משומשים, מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים .                                                                                                                                                                                                                              

8.6א

15

+

 

כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה),למעט חלקים משומשים, רחיצתם  ,                         

8.6ג

10

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה),למעט חלקים משומשים, ייצורם, שיפוצם                                   

8.6ו

15

 

 

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה)-חלקים משומשים  מכירתם ,אחסונם                                       

8.7א

15

 

 

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה)-חלקים משומשים , פירוקם מהרכב                                     

8.7ב

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

15

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

מוסך- מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, מכונאות כללית, פחחות וצביעה,(לרבות כלי רכב המונעים בגז)    

8.9א

15

 

 

מוסך-חשמלאות                    

8.9ב

15

+

 בעל העסק אחראי  לאחסון צמיגים וסילוקם על פי החוק לסילוק צמיגים 2007

 בעל העסק  מחויב לשמור במשך 3 שנים את הקבלות  המעידות על הפינויים  ויעדם.

                        

פורסם מפרט אחיד ארצי *            

 

מוסך-תיקון תקרים        

8.9ד

15

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

מוסך-טיפול אחר ברכב                   

8.9ו

10

 

 

אבנים מחצבים מינרלים-חציבה, כרייה, גריסה(לרבות מגרסה ניידת)עיבוד ושינוע פנימי             

10.2

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

15

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה                                      

10.3

10

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

טקסטיל ,דברי הלבשה-ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

10.4א

15

+

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

טקסטיל דברי הלבשה -גזירה ותפירה

10.4ב

10

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *           

 

חומרי גלם לבנייה -מוצרי בנייה  מוגמרים, מלט בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן שיש ומוצר

10.7א

15

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *            

 

חומרי גלם לבנייה-אחסונם, מכירתם למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

10.7ב

15

+

פורסם מפרט אחיד ארצי *          

 

חומרי חיטוי או ניקוי   -אחסונם שלא לצורך מכירה במקום  

10.8ב

15

+

 

מרפדיה

10.13

תוקף הרישיון בשנים

היתר מזורז

דרישות המועצה לעסקים קיימים

תיאור  העסק

פריט רישוי

15

+

ראה גם דרישות המשרד לאיכות הסביבה במפרט אחיד ארצי לפריט 8.9א

(מוסך, מכונאות.. בדבר פעילות צביעה) 

 

 פורסם מפרט אחיד ארצי *           

                                                           

פחחות, למעט פחחות רכב      

10.14ב

15

+

דרישות המשרד לאיכות הסביבה בדבר פעילות צביעה מובאות במפרט אחיד ארצי לפריט 10.16ב

מסגריה

10.14ג

15

+

פורסם מפרט אחיד ארצי *

 ראה גם מפרט אחיד ארצי לפריט 8.9א בדבר פעילות צביעה.                                           

ייצור שלטים                    

10.14ד

5

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

 

מתכת מוצריה,אחסונם מיונם, סחר בהם.         

10.14ה

10

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

 

עץ ומוצריו-עיבוד ייצור ,צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי     

10.16א

10

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

 

יצור רהיטים

10.16ב

15

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

 ראה גם דרישות המשרד לאיכות הסביבה במפרט אחיד ארצי לפריט 8.9א                                    

עץ ומוצריו אחסונו ומכירתו      

10.16ג

10

 

פורסם מפרט אחיד ארצי *

 

פלסטיק ומוצריו-ייצור עיבוד מחזור           

10.20

 

* הערה בנושא מפרט אחיד ארצי

פרוט המפרט האחיד הארצי, לכל פריט רישוי, מופיע באתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים, משרד הפנים.

 

 

עיקרי התהליכים ברישוי עסקים 

 

 1. רישיון לניהול עסק - מהו?

 

חוק רישוי עסקים, התשכ״ח - 1968 ,מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע״ג - 2013 ,בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. הרישיון לניהול העסק הינו אישור הניתן ע״י הרשות המקומית לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו. רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה ע״פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

 

 1. מטרות רישוי עסקים לפי החוק:

רישיון העסק מונפק בהתאם לתוכנית העסק המוגשת בעת הגשת הבקשה. עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי מחלקת רישוי עסקים.

 

 1. מי חייב ברישיון עסק?

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון. מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע״ג -2013.

 1. עסקים שיש להם רישיון

על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג במקום גלוי ונראה לעין. רשימת העסקים בעלי רישוי בתוקף תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ותכלול עסקים ככל שהם ידועים למועצה ואין בה כדי להוות תחליף לבדיקה אישית מול הגורמים המוסמכים במחלקת רישוי עסקים.

 1. לפני הגשת הבקשה מומלץ:

לקבל הסבר על הליך הרישוי.

מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה ולדרישות נותני האישור הנוספים.

מצבו המשפטי של העסק או המבנה שבו יפתח.

לעסקי מזון, מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות. חוות הדעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.

 

 1. מתי להגיש בקשה לרישיון עסק?
 • בעת פתיחת עסק חדש.
 • במידה ויחול שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשה בקשה חדשה כמפורט להלן:
  1. הגדלה או הקטנת השטח.
  2. שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק.
  3.  תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
  4. שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכד.

 

 1. קבלת מידע מוקדם וחוות דעת מקדמית:

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי משמעותי.

על כן, מן הראוי לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפניה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

 1. לצורך קבלת מידע מוקדם נדרש להכין:

 

 • כתובת מדויקת של העסק וכל פרט אחר שיוכל לסייע באיתור מיקומו.
 • פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בשטח ובמבנה העסק.
 • מידע מלא לגבי המבקש: שם, מס’ חברה, פרטים מזהים, טלפון וכד’.

במידע המוקדם ניתן לקבל:

 • הגדרת סוג העסק ע”פ צו רישוי עסקים.
 • מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות ע”פ סוג העסק ומיקומו כגון הנחיות להכנת תכנית העסק,
 • מדיניות התרי פעילות בלילה וכו’.
 • בעיות רישוי צפויות כגון: מיקום באזור מגורים וכד’.
 • חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק חייב לעמוד בהם.
 • פרטים על גורמי ונותני האישור הנדרשים לאשר את העסק.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרישיון כגון תוכניות עסק, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 • קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ומנותני האישור.
 • הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת מסמכים ותוכניות בהתאם לחוק.

חוות דעת מקדמית תינתן תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה בהתאם להנחיות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס”א-2000.

 

יודגש כי קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.

 1. הגשת בקשה ותוכניות:

הבקשה תוגש במח’ רישוי עסקים ע”י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את התוכנית
בצירוף ייפוי כוח מבעל העסק.

 

לבקשה יש לצרף

עותק של  תוכניות הנדסיות / סניטריות (גרמושקה) חתומות ע”י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (מהנדס, הנדסאי בניין ואדריכל) (עותק אחד יימסר למחלקת הגבייה).

הכוללות את הפרטים:

 1. גוש, חלקה, כתובת העסק, שם / שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.
 2. תרשים סביבה בקנ”מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א’).
 3. מפה מצבית בקנ”מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 ( (א’).
 4. תכנית העסק בקנ”מ 100: 1 סעיף 14 (א’) בבתי אוכל בקנ”מ 1:50.
 5. בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל ציודו, פריסתו ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר האוכל, חדרי שרות ומחסן.

מסמכים נוספים:

 • צילום ת.ז. בעל העסק.
 • צילום חוזה שכירות או חוזה קנייה או מסמך טאבו או זיכרון דברים.
 • תאגיד/חברה – מסמכי החברה, מסמך עו”ד או רו”ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודות זהות.
 • אישור היתר לשימוש חורג (למבנה שאינו מבנה קבע).
 • רישיונות יצרן (לעסקים בתחום המזון).
 • אישור חיבור ותקינות לתשתית גז.
 • אישור מרשה נגישות.
 • תשלום אגרה.

רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים כגון חוות דעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

 

 1. הליך הטיפול בבקשה:

לאחר אישור התוכנית ההנדסית לשם התאמת העסק לדיני תכנון ובנייה, תועבר הבקשה לגורמי האישור הרלוונטיים (כיבוי אש, משטרה, משרד בריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות והתמת) וכן לגורמים נוספים בהתאם לסוג העסק, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

מתן האישור מותנה עפ רוב בקיום ביקורת בבית העסק ובמילוי הדרישות. הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת עסק טרם ביצוע התנאים המוקדמים להנחת דעתם.

כל גורם מאשר / נותן אישור יבחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר ובכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון העסק.

הרישיון יונפק רק לאחר שיתקבלו כל האישורים.

רשות הרישוי והגורמים המאשרים רשאים להתנות ברישיון תנאים מגבילים אשר יהיו חלק בלתי נפרד מהרישיון.

רישיון העסק יכנס לתוקף רק לאחר שחתם בעל העסק על ההצהרה שברישיון והאגרה שולמה.

 

 1. היתר זמני

היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.

 

 1. היתר מזורז 

בעל העסק יכוללהגיש בקשה במסלול היתר מזורזבתנאי שפורסם לסוג העסק המבוקש מפרט אחיד ויחול עליו ההליך הקבוע בחוק ובתקנות למסלול היתר מזורז.

 • היתר מזורזרשיון הניתן לבעל העסקעוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור.
 • היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים טעוני רישויהזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים תשע"ג - ,2013המופיעים בטור ד', "היתר מזורז."
 • רשות מקומית חייבת להודיע לנותני האישור על מתן היתר המזורז לעסק.

 

  • לאילו עסקים מיועד המסלול המזורז ?

המסלול בהיתר מזורז מיועד לעיסוקים אשר מקובל כי הם מהווים סיכון נמוך לציבור, תהליך הרישוי שלהם אינו מורכב (ראה פירוט העסקים בהמשך המסמך).

  • באילו מקרים לא ניתן להגיש בקשה למסלול היתר מזורז ?
 • לא קיים לעסק רישיון או היתר זמני.
 • לעסק לא בוטל היתר מזורז ב- 3 שנים שקדמו לבקשה.
 • כנגד העסק מתנהל הליך פלילי או מינהלי לפי חוק רישוי עסקים.
 • העסק או המבקש רישיון או מי שמנהל העסק הורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים ב- 3 שנים שקדמו לבקשה.
 • הבקשה לרישיון אינה תואמת את חוק התכנון והבניה, תב"ע, היתר בניה ואין עבירות בניה.
  • המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר מזורז?
 • טופס הגשת בקשה להיתר מזורז .
 • תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית עסק.
 • חוות  דעת בעל מקצוע, אם הוא התבקש ע"י רשות הרישוי על עמידת העסק למפרט האחיד.
 • אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו תואם להיתר בניה ולתב"ע
 • העתק היתר בניה והתב"ע החלה על המקום.
 • מסמכים לפי המפרט האחיד.
 • העתק רישיון עסק קודם.
 • תצהיר בדבר אי ביצוע שינויים בעסק מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו. לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמקומו , ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.
 • תצהיר היתר מזורז – טופס 5 תקנות 3ג)א( , 3ה ו- 3ו )
  • תהליך היתר מזורז?
 • הגשת בקשה למסלול היתר מזורז לעסק בצירוף כל המסמכים הנדרשים להיתר מזורז +תשלום אגרת רישוי עסקים.
 • הרשות תנפיק אישור להגשת בקשה להיתר מזורז.
 • תוך  21 יום הרשות תבחן את תקינות המסמכים שהוגשו, אם המסמכים תקינים הרשות תנפיק היתר מזורז. במידה והמסמכים לא תקינים, הרשות תוציא סירוב לדחיית היתר מזורז עם נימוקים.
 • בסמכות רשות הרישוי או אחד מגורמי הרישוי לערוך ביקורת בעסק לפני הוצאת היתר מזורז או בתקופה יותר מאוחר בזמן שהיתר המזורז בתוקף.
  • התנאים לקבלת היתר מזורז:
 • הצגת מסמכים אשר מוגדרים במפרט האחיד כתנאים מוקדמים.
 • הגשת טופס בקשה לרישיון עסק והמסמכים הנלווים לבקשה.
 • תשלום אגרת רישוי.
 • הגשת טופס תצהיר שבו, בין היתר, התחייבות לקיים את תנאי המפרט האחיד לעיסוק.
 • תצהיר קיום תנאי רשות הרישוי ודרישותיה.
 • גורמי הרישוי לא חייבים לערוך ביקורת בעסק, בטרם יינתן ההיתר המזורז.

 

  • כיצד ניתן להאריך היתר מזורז ?
 • חלפה שנה ולא נתקבלה תשובה מהגורם המאשר תינתן לבעל ההיתר המזורז היתר לשנה נוספת.
 • על בעל ההיתר להגיש את טופס 5 לתצהיר היתר מזורז, בחודש שלפני תום השנה
 • חלפו שנתיים ורשות הרישוי לא קבלה תשובה – תיתן רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז רישיון עסק לפי תוקף הרישיון.

 

 1. תנאי הרישיון

רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה סוגי תנאים – תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ותנאי נוסף. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט האחיד (ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד) והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.

 

 1. שינוי בעלות

עפ"י תקנות רישוי עסקים שינוי בעלות מוגדר כשינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות בעסק.

שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון.

 

 1. ביטול רישיון עסק והליך שימוע במחלקה לעסקים

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

ביטול רישיון עסק או היתר זמני מוסדר בחוק רישוי עסקים, בסעיף 7ג:

 • רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון עסק או היתר זמני מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור.
 • לא יבוטל רישיון או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 • בוטל הרישיון או ההיתר הזמני לפי סעיף זה, תשלח רשות הרישוי הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר הזמני, והביטול יכנס לתוקפו בתום 60 יום מיום הודעת הביטול.

המקרים בהם ניתן לבטל רישיון:

 • בעל העסק לא עמד בתנאי הרישיון
 • נותן האישור הוציא סירוב עקב אי ביצוע דרישות.

את תהליך ביטול הרישיון מרכז/ת מנהל המחלקה לעסקים; נג'יב חוסיין.

רשות הרישוי תשלח בדואר רשום הודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון, חתומה בידי רשות הרישוי. ההודעה קובעת כי תוקפו של הרישיון יפוג בתום 60 יום מקבלת ההודעה אם לא יתבקש שימוע.

במקרה ויתבקש שימוע, ביטול הרישיון יכנס לתוקפו לאחר 90 יום אלא אם בשימוע יוחלט אחרת .

בהודעה אודות הכוונה לביטול רישיון יצוין בפני מי ייערך השימוע, בהתאם לעילה לביטול הרישיון. כאשר ברוב המקרים השימוע יתקיים בנוכחות רשות הרישוי ו/או הגורם שנתן את הסירוב .

באחריות בעל העסק להודיע למדור רישוי עסקים, תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה, אם ברצונו לקיים שימוע ולהעלות טענותיו כנגד הביטול. לשם כך יש ליצור קשר עם המחלקה לעסקים לתיאום השימוע בפרק הזמן הנ"ל (בטלפון, במייל, בפקס או בכתב. (

השימוע ייערך בפני גורם מוסמך, שנקבע במסמך ההודעה על הכוונה לביטול הרישיון, ובשימוע תינתן לבעל העסק האפשרות להשמיע את טענותיו כנגד הביטול .

הליך השימוע אינו מחייב נוכחות או ייצוג של עורך דין או עורך בקשה מטעם בעל העסק, אולם אין מניע כי בעל העסק יזמן לשימוע נציג כאמור מטעמו, לפי שיקול דעתו והחלטתו.

אם בתוך 60 יום ממועד ההודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון לא התקבלה בקשה של בעל העסק לקיים שימוע, ייכנס הביטול לתוקפו בתום 60 הימים.

במידה ונערך שימוע, תפעל רשות הרישוי על פי ההחלטה שתתקבל במהלך השימוע.

חשוב לדעת! לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שיזם את ביטול הרישיון.

בעל העסק המבקש שימוע יפנה אל המחלקה לעסקים:

מר נג'יב חוסיין, טלפון: 04-6055629  נייד: 0506206034/בניין מועצה מקומית נחף

דואר אלקטרוני: najeebh3@gmail.com

 1. השגה

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

  • הגדרות

“דרישה” – תנאי או מסמך שדרשו רשות הרישוי או נותן אישור לפי החוק, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק.

“השגה” –  לפי סעף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 (להלן – החוק), על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

“משיג” –   מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה עצמו נפגע מדרישה או מסירוב לתת רישיון או היתר כאמור.

  • מי יכול להגיש השגה?

מבקש רישיון או בעל עסק.

 

  • באילו תנאים לא ניתן להגיש השגה?

ניתן להגיש השגה רק על פרטים שפורסם להם מפרט אחיד. כמו כן, ניתן להגיש השגה רק בגין תנאי או מסמך שנקבע לפי החוק (גם אם הוא נקבע במפרט האחיד) או בגין סירוב למתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

 

  • מהו אופן הגשת ההשגה?
 • ההשגה תוגש לפי  טופס 9 בתקנות.
 • יצורף אישור על תשלום אגרה
 • ההשגה תוגש בשני עותקים
 • לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה.
 • יצורף כל מסמך נוסף הנוגע לעניין.
 • בהשגה יפורטו הגורם שהושגה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלתה, העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, במידה ויש כאלו.
 • משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

 

  • למי תוגש ההשגה?

השגה תוגש בשלושה עותקים:

 

   • שני עותקים לגורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק.

 

   • המשיג יגיש עותק נוסף מן ההשגה לרשות הרישוי (אם ההשגה אינה מוגשת לרשות הרישוי). אם יש בהשגה טענה לאי התאמה עם דרישה שנקבעה מטעם נותן אישור אחר או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה, יש להגיש עותק נוסף מההשגה לגורם המוסמך הארצי מטעם נותן האישור האחר. רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש את ההשגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת ההשגה לנותני האישור השונים יפורטו באתרי האינטרנט של נותני האישור ובאתר ממשל זמין (הפורטל הממשלתי).

 

 

  • עד מתי ניתן להגיש את ההשגה?

יש להגיש השגה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לאחר תשלום אגרה הזהה בגובהה לאגרת הרישוי.

  • האם גורם ארצי מוסמך רשאי להאריך את המועמד להגשת ההשגה?

גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת מנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים. משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

  • המועד להכרעה בהשגה:

על הגורם המוסמך הארצי להכריע בבקשה בתוך 30 ימים מהגשתה.
גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה בבקשה בעד 30 ימים נוספים.
במקרה של השגה על דרישה או החלטה של נותן אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור), להאריך את המועד למתן החלטה ב- 90 ימים, אם סבר שהיא מצדיקה שינוי במפרט האחיד. הוא יודיע על כך למשיג ולרשות הרישוי.
אם מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להכרעה ב- 120 ימים.

  • השגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות רשות הרישוי ונותן האישור:

השגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.

  • מה דינה של ההחלטה שנתקבלה ועליה הושגה השגה?

הגשת השגה אינה מבטלת או “מקפיאה” את החלטות רשות הרישוי, אלא אם קבע הגורם הדן בהשגה אחרת. על המשיג להגיש בקשה מתאימה להתליית ההחלטה או הדרישה שהושגה עליה השגה. החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

 

 

 1. סגירת העסק:

מחייבת מתן הודעה כתובה למח’ רישוי עסקים. בנוסף תימסר הודעה למחלקת הגבייה.

 

 

סיכום לוחות זמנים בתהליך קבלת רישיון עסק:

                                                                               

הערות

מועד

הסעיף בתקנות

מאת-אל

הפעולה

מס'

מיום קבלת הבקשה

 

הארכת מועד בנסיבות מיוחדות

 

הארכה נוספת במקרים

מיוחדים באישור של מי

שהסמיכו השר נותן

האישור

 30 יום

 

עד 60 יום

 

לא מוגבל

3 (א)

 

3 (ב)

נותן האישור/רשות הרישוי אל מגיש הפנייה

מתן חוות דעת מקדמית

1

תוך פירוט נימוקים

21 יום ובכל מקרה תעביר לנותן אישור או תחליט על דחייה בתוך 45 יום

6 (ב)

מרשות הרישוי למגיש הבקשה

הרשות החליטה לא להעביר את הבקשה לנותן האישור

2

מיום אישור הבקשה אם הוחלט לא לדחותה

21  יום

6 (א)

מרשות הרישוי  לנותן האישור

העברת הבקשה לרישיון/ היתר זמני לנותן האישור 

3

-מיום קבלת הבקשה מרשות הרישוי

 

-מטעמים מיוחדים -במקרים מיוחדים אישור של מי שהסמיכו השר נותן האישור

 

אם צורפה חוו"ד מקדמית+חוו"ד

בעל מקצוע

 

מיום שהודיע המבקש כי מלא תנאים מוקדמים

תוך 30 יום

 

 

תוך 90-60 יום

 

 

 

עד 30 יום

 

 

עד 30 יום

7 (א)

 

 

7 (ב)

 

 

 

7 (ד)

 

 

7 (ה)

 

מנותן האישור לרשות הרישוי

תשובות נותן האישור

4

-מקבלת תשובות כל נותני האישור

 

-כאשר לא טעון רישוי של נותן האישור

 

הארכת המועד מטעמים מיוחדים

 

מיום שהודיע המבקש שמילא תנאים מקדימים

7 ימים

 

 

45 יום

 

 

60 יום

 

30 יום

8 (א)+8 (ב)

 

 

8 (ג)

 

 

8 (ד)

 

8 (ה)

רשות הרישוי למבקש הבקשה

החלטת רשות הרישוי בבקשה

5

מקבלת הודעה מנתון האישור-

14 יום

11 (ב)

מנתון האישור למגיש הבקשה באמצעות רשות הרישוי

הודעה על תנאי נוסף שהוסיף נותן האישור

6

לפני תום תקופת התוקף

עד 30 יום

24 (ג)

רשות הרישוי לבעל העסק

הודעה על תום תקופת האישור הזמני

7

לפני תום תקופת התוקף

עד 15 יום

24 (ד)

נותן האישור לרשות הרישוי

תשובת נותן האישור לרשות הרישוי

8

לפני תום תקופת התוקף

עד 15 יום

24 (ה)

רשות הרישוי למגיש הבקשה

החלטות רשות הרישוי בעניין היתר זמני שתוקפו עומד לפוג

9

 

90 יום לפני תום תוקף הרישיון

26

מרשות הרישוי לנותני האישורים

הודעה לנותן אישור בעניין היתר זמני שתוקפו עומד לפוג

10

מיום קבלת  הודעה של רשות הרישוי

 45 יום

27 (א)

מנותני האישור לרשות הרישוי

תשובת נותן האישור לרשות הרישוי

11

לפני תום תוקפו של הרישיון התקופתי הזמני

עד 30 יום

28 (א)

מרשות הרישוי לבעל הרישויון

הודעה לבעל רישיון תקופתי/אישור זמני

12

מיום שינוי הבעלות כל עוד לא ניתנה החלטה רשות הרישוי לפי תקנה 8

תקופה של עד 90 יום

 

תקופה של עד שנה אם צירף הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק

32 (א)

 

 

32 (ב)

היתר זמני למי שהגיש בקשה לרישיון/היתר זמני

היתר זמני בשל שינוי בעלות

13

 

 

רשימת נספחים וקישורים 

*בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק-הנוסח המעודכן כפי שפורסם ברשומות.                                        

 

קישורים למשרדי ממשלה כבאות/שוויון זכויות, נגישות   -מפרטים אחידים*

 

משרד הפנים/ אתר ממשל זמין –

אתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים

https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications

 

משרד להגנת הסביבה - http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Pages/default.aspx

משטרת ישראל - https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing

 

משרד העבודה והרווחה - https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx

 

משרד החקלאות ופיתוח הספר - https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx

 

משרד הבריאות - https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx

 

הרשות הארצית לכבאות והצלה –

 https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות , משרד המשפטים - נגישות -

https://www.gov.il/he/departments/topics/accessibility_information_for_professionals

 

משרד החינוך –

https://edu.gov.il/heb/Pages/hp.aspx

נוהל הפעלה של מתקנים מתנפחים, משרד החינוך

 

https://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/6766/35268/Forum35268M353326I0.pdf

 

חוזר מנכל משרד החינוך בנושא קייטנות

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=201

 

חוק רישוי עסקים –

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm

 

תקנות רישוי עסקים -

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_033.htm#Seif54

 

צו רישוי עסקים –

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm

 

משרד הפנים - מדריך  יישומי להטמעת הרפורמה

https://www.mifam.co.il/html5/arcLookup.taf?_function=details&_ID=13377&did=2033&G=9767&SM=

 

חוקי עזר-מועצה מקומית נחף

 

https://nahef.muni.il/cat.asp?RecordID=414&root=147&sub=156&grid=grid_2&lang=ar

 

טפסים ואגרות                          

 

 

אגרות:

מחלקת רישוי עסקים גובה אגרות שונות. מחיר לתשלום עבור הבקשה לרישיון מתעדכן ע״פ מדד משרד האוצר. התעריף המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים, ביום הפקת החיוב. שים לב, החישוב ע״פ כל פריט בנפרד, בהתאם לצו רישוי עסקים.

להלן פירוט האגרות בצו:

נושא

תעריף בש"ח לפריט

אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק

351

אגרת כפל רישיון

176

אגרת רישיון עסק - בחידוש רישיון, או אם לא שולמה אגרת בקשה לרישיון

351

בקשה להשגה

351

חוות דעת מקדמית

351

היתר מזורז

351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן להתעדכן באגרת העדכנית באתר:

גובה אגרת רישוי עסקים

 

 

מדיניות מועצה מקומית נחף בנושא "מפרט אחיד לרישוי עסקים" על פי דרישות הרפורמה ברישוי עסקים