מכרז פנימי /  חיצוני מס 13      עובד סוציאלי למסגרת מטל (פרסום חוזר)

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה : עובד סוציאלי למסגרת מט"ל  .

תואר המשרה : עובד סוציאלי .

היקף המשרה: 50 %

דירוג : עובדים סוציאלים .

כפיפות : מנהלת שירותי רווחה .

תיאור התפקיד:

עובד סוציאלי לעבודה עם נערים ( 18 -13 ) במסגרת מרכז טיפולי לנוער. מבצע פעילות לאיתור יישוג ועבודת רחוב עם הנערים. מנהל את מכלול הפעילות בבית. עבודה ישירה פרטנית וקבוצתית עם כלל הנערים בבית הכוללים אבחון והערכת מצב הנער, שיחות פרטניות , ייעוץ תמיכה וסיוע משפחתי ומתערב בשעת משבר. אחראי לשמירה על קשר רציף עד כמה שניתן עם ההורים ומעדכנם בסטטוס הפעילות של בנם בבית. הפעלת, גיוס והדרכת צוות מתנדבים לפעול במקום. פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה, מבצע/ת מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתכנית. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם.

 

תנאי סף (דרישות התפקיד) :

  1. השכלה: עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
  2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

קריטריונים ואמות מידה

  1. עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער  .
  2. בעל/ת יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל/ת יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל .
  3. בעל/ת יכולת ניהול, ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מדריכים,  יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
  4. ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.
  • לידיעתכם המשרה היא משרה ייעודית ומתוקצבת ע"י משרד הרווחה ,במידה והמשרד יחליט על ביטול התקציב תופסק ההעסקה של העובד שיבחר לתפקיד.

 

 

הליכי המיון הצפויים למשרה :

1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה .

2. המשרה מיועדת למועמדים עם מוגבלות , מועמד/ת בעל מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

4. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א – 2001.

 

אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה  https://nahef.muni.il/ בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 13/06/2024 למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

 

 

                                                       בכבוד רב.

מוחמד זורי

ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז פנימי /  חיצוני מס 13      עובד סוציאלי למסגרת מטל (פרסום חוזר)