מכרז פנימי / חיצוני מס 7 מתאם מחשב בית ספרי

 

3/08/2023

 

המועצה המקומית נחף

מכרז פנימי /  חיצוני מס  7  מתאם מחשב בית ספרי  .

 

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה : מתאם מחשב בית ספרי  .

תואר המשרה : מתאם מחשב בית ספרי אלרסאלה +אבן סינא  .

היקף המשרה:  100 %  (50%+50% )המועצה ראשית לפצל המשרה לפי צורך הרשות .

כפיפות : מנהל בית ספר .

תיאור התפקיד:

 • עזרה למורים והדרכתם בשילוב שימושי תקשוב בעבודתם .
 • סיוע בהפעלה שוטפת של תוכנות, לומדות וקישוריות לאינטרנט (גלישה, דואר אלקטרוני, חיפוש מידע וכו') . 
 • סיוע למורים ולתלמידים בהטמעת השימוש בציוד התקשוב במעבדות המחשבים, בכיתות ובמרחבי הלימוד האחרים בבית הספר  .
 • סיוע למורים ולתלמידים בהטמעת השימוש בציוד התקשוב במעבדות המחשבים, בכיתות ובמרחבי הלימוד האחרים בבית הספר . 
 • הכנת מעבדות המחשבים וציוד התקשוב וארגונם לפעילות שוטפת של מורים ותלמידים . 
 • אחריות על שילוב שירותי רשת האינטרנט ועל השימוש בהם,וכן על תחזוקת אתר בית הספר (אם הוא קיים) .
 • יצירת קשר ותיאום בין גורמי בית הספר וסביבתו לבין מנחים ורכזי אשכול המופעלים על ידי המינהל למדע ולטכנולוגיה.  
 

 

 

תנאי סף (דרישת התפקיד):

 • השכלה : הנדסאי מחשבים או בוגר קורס רכזי מחשוב או מובילי מחשוב או קורס רלוונטי מוכר.

ניסיון :

 ניסיון של שנה אחת לפחות בתחום.

קריטריונים ואמות מידה :

 • ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה, כתיבה ודיבור. ושפה אנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
 • אמינות ומהימנות אישית.
 • כושר למידה. כושר עבודת צוות, ועבודה בשעות לא שגרתיות.
 • כושר לטפח יחסים בין אישיים. עבודה תחת לחץ.
 • המשרה היא משרה ייעודית ומתוקצבת ע"י משרד החינוך ,במידה והמשרד יחליט על ביטול התקציב תופסק  ההעסקה של העובד שיבחר לתפקיד.

 

 

 

 

 

הליכי המיון הצפויים למשרה :

1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה .

2.  מועמד/ת עם מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

4. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א – 2001.

 

אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה  https://nahef.muni.il/ בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 20/08/2023 עד שעה 14:00 למזכירות לשכת ראש המועצה.

 

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה : כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

הערה: המשרה יעודית בהתאם לתקציב הייעוד מהמשרד המתקצב .

 

                                                       בכבוד רב.

מוחמד זורי

ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז פנימי / חיצוני מס 7 מתאם מחשב בית ספרי