למועצה המקומית נחף –דרוש/ה מהנדס/ת

 

 

למועצה המקומית נחף –דרוש/ה מהנדס/ת.

 המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה מהנדס הרשות.

 

מכרז פנימי /  חיצוני

היחידה: מחלקת הנדסה

כפיפות:. ראש המועצה .

היקף המשרה:  100 %

תנאי העסקה ושכר : דירוג ודרגה או חוזה בכירים לאחר קבלת אישור משרד הפנים.

תיאור התפקיד:

  • מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו .
  • וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין (בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס הרשות המקומית) תשנ"ב 1991 (להלן: "החוק")

 (1) הפיקוח והרישוי

(2)  הבניה הציבורית

(3)  העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

תנאי סף (דרישות התפקיד) :  מי שנתמלאו בו כל אלה כשיר להיות מהנדס:

  1. מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958  יש לצרף אישור.

(2)   בעל נסיון של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד       

         התחומים:

               (א)       הפיקוח והרישוי;

               (ב)       הבניה הציבורית;

               (ג)        העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

(3)      הוא בעל נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי- יש לצרף אשור.

(4)      הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון-- יש לצרף אשור.

 

קריטריונים ואמות מידה :

 כושר ניהול עובדים והנעתם, שליטה מעולה ביישומי מחשב, כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפה העברית והערבית , תודעת שרות גבוהה, אמינות, יצירתיות, קפדנות בביצוע. יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, יכולת ארגון ותכנון פיקוח ובקרה, סמכותיות, גמישות בשעות העבודה.

הליכי המיון הצפויים למשרה :

1.המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז אפשר שיידרש  לעבור מבחני מיון לתפקיד במכון מיון חיצוני.

2.המועמדים שעברו מבחן המיון  יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה .

 

 

3. מועמד/ת בעל מוגבליות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

4. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

5. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א – 2001.

  אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה NAHIF.NET) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום רביעי 2021\09\23 שעה 14:00  למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

                                                       בכבוד רב.

  עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

למועצה המקומית נחף –דרוש/ה מהנדס/ת