סגן מנהל מחלקת חינוך - מכרז פנימי

למילוי משרה פנויה של : סגן מנהל מחלקת חינוך  - מכרז פנימי 
המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה – סגן מנהל מחלקת חינוך .
היחידה: מחלקת חינוך    כפיפות: מנהלת מחלקת חינוך .
תיאור התפקיד
סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד האגף. עיקרי התפקיד : 
1.סיוע למנהל האגף חינוך בניהול המינהל ובתכנון המדיניות.
2.פיקוח בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת.
3.ניהול במחלקה באגף .
דרישת המשרה
תנאי סף :
1.השכלה אקדמית – תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ .
2.השכלה פדגוגית – רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי (בהתאם לפרסומים בנושא זה בחוזרי המנהל הכללי).
3.ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה בבית ספר על-יסודי (בכיתות ז'-י"ב) או בכיתות ז' ו-ח' של בית ספר יסודי במשך 5 שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. 
4.ניסיון שנתיים בתפקיד ניהולי בבית הספר .
 
קריטריונים ואמות מידה
1.    עדיפות לבעלי תואר שני .
2.     בעל/ת יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל/ת יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל . 
3.    בעל/ת יכולת ניהול, ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
4.    היכרות עם יישומי Office.
היקף המשרה: 50 %     דירוג  : מנהלי מחלקת חינוך     מתח הדרגות: דרגה 1 עד 4.
מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה NAHIF.NET) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 2021\03\4
 שעה 14.00  למזכירות לשכת ראש המועצה.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה. 
בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

                                                         עבדאלבאסט קיס –ראש המועצה 
 

 

סגן מנהל מחלקת חינוך - מכרז פנימי