עו"ס נוער וצעירים - מכרז חיצוני

המועצה המקומית נחף

למילוי משרה פנויה של :  עו"ס נוער וצעירים  .

מכרז חיצוני  

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה :עו"ס נוער וצעירים .

היחידה :מחלקת הרווחה כפיפות : מנהלת מחלקת הרווחה . מתח דרגות: דירוג : עו"ס (י"א – ט ).

היקף המשרה :  50% .

תיאור התפקיד :

 • איסוף נתונים אודות אוכלוסיית היעד: עריכת מיפוי של מקומות הבילוי והשהיה של אוכלוסייה, מעקב אחר שעות השהות והבילוי של האוכלוסייה, לימוד דרכי הבילוי וההתנהגות שלה, הסתייעות במידע הנמצא ברשות המקומית
 • קביעת סדר קדימויות להתערבות טיפולית במסגרת צוות המחלקה.
 • יצירת קשר עם האוכלוסייה .
 • יציאה אל המקומות הטבעיים בהם שוהה האוכלוסייה בשעות ובזמנים שלה, לשהייה מקסימלית  של העובד וקיום דיאלוגים בנושאים חברתיים ,אישיים וקבוצתיים.
 • רכישת אמונם בסכנות זו ובאמצעותה ביתר הסוכנויות המקצועיות המעוניינות לעבוד אתם על פתרון בעיותיהם.
 • לפתח בנערים רצון לשינוי ולהתמודדות עצמית עם הבעיות , תוך סיוע ועזרה בהכרת הסוכנויות ותפקידיהם.
 • ליווי ומעקב אישי אחר כל נער מהמטופלים, גם במהלך שילובם במסגרת שיקומית אחרת.

 התפקידים הבאים יבוצעו לאחר תיאום עם הנהלת המחלקה לש"ח :

 • יצירת קשר עם שירותים ומוסדות אתם אוכלוסייה זו נמצאת בקונפליקטים על רקע הפעילות הא- סוציאלית או אי תפקוד כללי, כגון: בית ספר, משטרה, צבא, משפחה, קצין מבחן.
 • בניית תכניות אישיות וקבוצתיות תוך הצעת מודלים ופרויקטים על רקע הפעילות הא – סוציאלית או תפקיד כללי ,כגון :בית ספר ,משטרה,צבא,משפחה,קצין מבחן.
 • יצירת קשר עם מערכות מקדמות קיימות כגון : קורסים להכשרה מקצועית והשלמת השכלת יסוד. במידת הצורך יפעל העובד להקניית ידע שיאפשר עמידה בקריטריוני קבלה של מסגרות שונות כדי להבטיח שילוב אוכלוסיית היעד.
 • הסתייעות בסוכנויות קיימות שיש בהן כדי לתת מענה לחלק מהאוכלוסייה כגון : רשות לשיקום האסיר ,משרד הבינוי והשיכון .
 • מעורבות בחיי הקהילה והשותפות בוועדות שונות לשם יצירת גשר וקשר ובאמצעותם לנערים עם קהילתם.
 • בחינת דרכים ליצירת פתרונות אזוריים לאוכלוסייה זו בנוסף לפתרונות המקומיים .
 • תיווך בין הנערים לבין המוסדות הקיימים בקהילה שיש בהם כדי לתת מענה לשעות הפנאי בצורה חיובית כתחליף למקומות הטבעיים.


 

    

 

 

 

 

 

 

דרישת המשרה :
  תואר ב.א. בעבודה סוציאלית.
 
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 קריטריונים ואמות מידה :

 רצוי ניסיון של שנה לפחות עם נוער וצעירים.

לידיעתכם המשרה היא משרה ייעודית ומתוקצבת ע"י משרד הרווחה, במידה והמשרד יחליט על ביטול התקציב תופסק ההעסקה של העובד שיבחר לתפקיד.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה NAHIF.NET) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום

2021\2\2 שעה 14:00 למזכירות לשכת ראש המועצה.מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

                                                         עבדאלבאסט קיס –ראש המועצה

 

עו"ס נוער וצעירים - מכרז חיצוני