עו"ס סוציאלי קהילתי - מכרז פנימי

 

המועצה המקומית נחף

למילוי משרה פנויה של :  עו"ס סוציאלי קהילתי  .

מכרז פנימי

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה :עו"ס סוציאלי קהילתי  היחידה :מחלקת הרווחה כפיפות : מנהלת מחלקת הרווחה .

מתח דרגות: דירוג : עו"ס (י-ח ).היקף המשרה 50% .

תיאור התפקיד :

-הכנת  תכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות, ארגונים ושרותים בקהילה בה הוא פועל  וטיפול תחום נרחב של בעיות וצרכים.- יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל.-

איתור בעיות וצרכים של הקהילה.-

-עידוד מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שרותים, ייזום והקמת שרותים חדשים. סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות חינוכיות ותרבותיות לקבוצות, לארגונים ולועדים .

- הקמת צוותים בין –מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות .קידום שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה – מחנכים, רופאים ואחיות, ארגונים מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.

הבהרת מדיניות השרות לעבודה קהילתית, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית  בקרב קבוצות,ארגונים,מוסדות ושרותים בקהילה.

-ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה .

השתתפות בוועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית .-

דרישת המשרה :
 תואר ב.א. בעבודה סוציאלית.

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
קריטריונים ואמות מידה : רצוי מיומנות בתחום העבודה הקהילתית .

לידיעתכם המשרה היא משרה ייעודית ומתוקצבת ע"י משרד הרווחה, במידה והמשרד יחליט על ביטול התקציב תופסק ההעסקה של העובד שיבחר לתפקיד.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה NAHIF.NET) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר 11\01\2021 למזכירות לשכת ראש המועצה. מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה. בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

                                                         עבדאלבאסט קיס –ראש המועצה

 

 

עו"ס סוציאלי קהילתי - מכרז פנימי