מכרז פנימי - עובד/ת סוציאלי/ת משפחה

המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה – עובד/ת סוציאלי/ת משפחה

היחידה: מחלקת הרווחה   כפיפות: מנהלת מחלקת הרווחה

תיאור התפקיד

מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע, פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.  והכל בהתאם להגדרה של המשרד.

דרישת המשרה

תנאי סף

  1. השכלה: עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
  2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

קריטריונים ואמות מידה

  1. עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם משפחות.
  2.  בעל/ת יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל/ת יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל .
  3. בעל/ת יכולת ניהול, ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מדריכים,  יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
  4. ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.
  •  לידיעתכם המשרה היא משרה ייעודית ומתוקצבת ע"י משרד הרווחה ,במידה והמשרד יחליט על ביטול התקציב תופסק ההעסקה של העובד שיבחר לתפקיד.

היקף המשרה: 86% (המועצה ראשית לפצל המשרה לפי צורך הרשות)   

  דירוג  : עובדים סוציאליים     מתח הדרגות: י"א – ט.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או אתר המועצה NAHIF.NET) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום חמישי 2020\12\24 שעה  14.00  למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידות בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

                                                         עבדאלבאסט קיס –ראש המועצה

 

מכרז פנימי - עובד/ת סוציאלי/ת משפחה