הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת ההצעות במכרזים 09+10+11/2023 עד יום חמישי 23/11/2023 שעה 15:00

המועצה המקומית נחף

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

מכרז מס' 09/2023

לביצוע עבודות הסדרת  נגישות ושיפוץ במבני ציבור – מבנה המועצה ומבנה רווחה של המועצה המקומית נחף

 1. המועצה המקומית נחף  (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות מחיר מקבלנים ומציעים לביצוע עבודות נגישות ושיפוץ במבני ציבור- מבנה המועצה ומבנה רווחה בשטח השיפוט של המועצה.
 2. תנאים המכרז והרשאים להשתתף מופיעים בפרסום הראשון וחוברת המכרז.
 3. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500  ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 4. שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד אינג' עזיז מנאע מהנדס המועצה  לכתובת הדוא"ל: eng@nahef.muni.il   עד יומיים לפני המועד האחרון להגשה ז"א עד יום שלישי 21/11/2023 מענה לשאלות ההבהרה יועברו גם לרוכשי חוברת המכרז עד רביעי 22/11/2023
 5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום חמישי תאריך: 23/11/2023  שעה 15:00. המסירה ידנית בלבד במחלקת המזכירות לשכת ראש המועצה.
 6. מעטפות שיוגשו לאחר המועד האחרון לא יילקחו בחשבון וייפסלו. טרם הכנסתם לתיבת המכרזים יחתמו המעטפות בחותמת נתקבל של המועצה ותירשם עליהן שעת המסירה. אין לשלוח הצעות בדואר או בכל דרך אחרת והצעה שתגיע בדרך זו תדחה על הסף. הפרטים היחידים אותם יש לציין על גבי המעטפה הינם –  מועצה מקומית נחף - מכרז פומבי מספר 09/2023 וכן  תאריך הגשה ושעה.

בכבוד רב

מוחמד זורי, ראש המועצה

 

 

 

 

המועצה המקומית נחף

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

מכרז מס' 10/2023

לביצוע עבודות הסדרת  נגישות ושיפוץ במבני ציבור – מבנה ביה"ס מקיף אלרסאלה - המועצה המקומית נחף

 1. המועצה המקומית נחף  (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות מחיר מקבלנים ומציעים לביצוע עבודות נגישות ושיפוץ במבני ציבור- מבנה ביה"ס מקיף אלרסאלה של המועצה.
 2. תנאים המכרז והרשאים להשתתף מופיעים בפרסום הראשון וחוברת המכרז.
 3. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500  ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 4. שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד אינג' עזיז מנאע מהנדס המועצה  לכתובת הדוא"ל: eng@nahef.muni.il   עד יומיים לפני המועד האחרון להגשה ז"א עד יום שלישי 21/11/2023 מענה לשאלות ההבהרה יועברו גם לרוכשי חוברת המכרז עד רביעי 22/11/2023
 5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום חמישי תאריך: 23/11/2023  שעה 15:00. המסירה ידנית בלבד במחלקת המזכירות לשכת ראש המועצה.
 6. מעטפות שיוגשו לאחר המועד האחרון לא יילקחו בחשבון וייפסלו. טרם הכנסתם לתיבת המכרזים יחתמו המעטפות בחותמת נתקבל של המועצה ותירשם עליהן שעת המסירה. אין לשלוח הצעות בדואר או בכל דרך אחרת והצעה שתגיע בדרך זו תדחה על הסף. הפרטים היחידים אותם יש לציין על גבי המעטפה הינם –  מועצה מקומית נחף - מכרז פומבי מספר 09/2023 וכן  תאריך הגשה ושעה.

בכבוד רב

מוחמד זורי, ראש המועצה

 

 

המועצה המקומית נחף

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

מכרז מס' 11/2023

לביצוע עבודות שיפוץ במבני ציבור – מבנה בית ספר מקיף אבן סינא בנחף

 1. המועצה המקומית נחף  (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות מחיר מקבלנים ומציעים לביצוע עבודות שיפוץ במבני ציבור בית ספר מקיף אבן סינא.
 2. תנאים המכרז והרשאים להשתתף מופיעים בפרסום הראשון וחוברת המכרז.
 3. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 4. שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד אינג' עזיז מנאע מהנדס המועצה  לכתובת הדוא"ל: eng@nahef.muni.il   עד יומיים לפני המועד האחרון להגשה ז"א עד יום שלישי 21/11/2023 מענה לשאלות ההבהרה יועברו גם לרוכשי חוברת המכרז עד רביעי 22/11/2023
 5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום חמישי תאריך: 23/11/2023  שעה 15:00. המסירה ידנית בלבד במחלקת המזכירות לשכת ראש המועצה.
 6. מעטפות שיוגשו לאחר המועד האחרון לא יילקחו בחשבון וייפסלו. טרם הכנסתם לתיבת המכרזים יחתמו המעטפות בחותמת נתקבל של המועצה ותירשם עליהן שעת המסירה. אין לשלוח הצעות בדואר או בכל דרך אחרת והצעה שתגיע בדרך זו תדחה על הסף. הפרטים היחידים אותם יש לציין על גבי המעטפה הינם –  מועצה מקומית נחף - מכרז פומבי מספר 09/2023 וכן  תאריך הגשה ושעה.

 

בכבוד רב

מוחמד זורי, ראש המועצה

 

 

 

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת ההצעות במכרזים 09+10+11/2023 עד יום חמישי 23/11/2023 שעה 15:00