מכרז 04/2023 - הודעה על הארכה

מכרז מס' 04/2023 הודעה על הארכת מועד הגשת ההצעות

לביצוע עבודות הסדרת  נגישות ושיפוץ במבני ציבור – מבנה המועצה ומבנה רווחה של המועצה המקומית נחף

  1. המועצה המקומית נחף  (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת על הארכת המועד לקבלת הצעות מחיר מקבלנים ומציעים לביצוע עבודות נגישות ושיפוץ במבני ציבור- מבנה המועצה ומבנה רווחה בשטח השיפוט של המועצה. (תנאי סף מוגדרים בחוברת המכרז)
  2. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי המועצה מחלקת ההנדסה, בימים  א-ה משעה 09:00 עד 15:00, וכן בטלפון  04-9875902 או 054-4671531  . ניתן לעיין במסמכי המכרז בנוכחות נציגי המועצה ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי מחלקת ההנדסה במועצה, החל מיום 20/08/2023 בשעות העבודה המקובלות או באתר המועצה nahef.muni.il.
  3. שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד אינג' עזיז מנאע מהנדס המועצה וזאת לא יאוחר מתאריך: 11/09/2023  שעה 14:00 לכתובת הדוא"ל: eng@nahef.muni.il  מענה לשאלות ההבהרה יועברו גם לרוכשי חוברת המכרז עד ליום 12/09/2023
  4. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום חמישי תאריך: 14/09/2023  שעה 14:00. המסירה ידנית בלבד במחלקת המזכירות לשכת ראש המועצה.
  5. מעטפות שיוגשו לאחר המועד האחרון לא יילקחו בחשבון וייפסלו. טרם הכנסתם לתיבת המכרזים יחתמו המעטפות בחותמת נתקבל של המועצה ותירשם עליהן שעת המסירה. אין לשלוח הצעות בדואר או בכל דרך אחרת והצעה שתגיע בדרך זו תדחה על הסף. הפרטים היחידים אותם יש לציין על גבי המעטפה הינם –  מועצה מקומית נחף - מכרז פומבי מספר 04/2023 וכן  תאריך הגשה ושעה.
  6. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים.
  7. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

בכבוד רב

מוחמד זורי, ראש המועצה

 

מכרז 04/2023 - הודעה על הארכה