מכרז 09/2022 - לבחירת מפעיל לתוכניות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה - רווחה‎‎

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית נחף

מכרז מס' 09/2022

בעניין הפעלת תכניות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה

המועצה המקומית נחף מזמינה בזאת הצעות להפעלת תכניות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה.
רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בהפעלת תכניות חינוך ורווחה עם ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם בעבור רשויות מקומיות.
זכיין של משרד הרווחה  אשר מאושר על ידי משרד הרווחה (בעל סמך מקצועי).  וכפי שנקבע במסמכי המכרז.
ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 1,000 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית לפי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז ע"ס 30,000 ₪ בתוקף עד 06/11/2022 אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף.
פרטים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מנהלת מחלקת הרווחה במועצה , גברת ח'אלדה בדארנה,  בימים א עד ה , בין השעות 08:30 עד 14:00 , וכן בטלפון  04-9586787 . שאלות הבהרה ניתן להפנות עד ליום 02/08/2022 שעה 14.00 .
ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 07/08/2022  שעה 14:00. 
המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את ניסיונו של המציע ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות וכן תכניות והפעולות שהוא מציע מעבר לתוכניות שמחויב בביצוע כפי שנקבע במסמכי המכרז   .
המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .
התוכנית תופעל בהתאם להסכם ליישום התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה שנחתם בין המועצה לבין ממשלת ישראל ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז , וכן בהתאם לאוגדן היישובי שפורסם על ידי מנהלת התוכנית הלאומית ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לרבות הנחיית משרד הרווחה והשירותים החברתיים.


בכבוד רב

עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה


 

 

מכרז 09/2022 - לבחירת מפעיל לתוכניות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה - רווחה‎‎