הארכה שניה - מכרז מס 02/2021 פומבי

המועצה המקומית נחף

מכרז מס' 02/2021 פומבי הארכה

הכנת תכנית מפורטת על כל נספחיה לרבות תכנית לצרכי רישום ואיחוד וחלוקה

 1. המועצה המקומית נחף (להלן: "המועצה" או "המזמינה") מודיעה בזאת על הארכת מועד הגשת הצעות למתן שירותי תכנון והכנת תכנית מפורטת בתחום שטח השיפוט של המועצה בשטח של כ- 40 דונם, הכולל שטח לתעסוקה, מסחר, שירותים ושצ"פ, בהתבסס על הגדרת מתחם A306.
 2. המציע יתבקש, בין היתר, להכין תכנית מפורטת על כל נספחיה כולל צוות יועצים כפי שיפורט בתנאי המכרז וכן ללוות את התכנית עד לקבלת אישור סופי.
 3. המועצה מדגישה כי מדובר על תכנית מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה.
 4. תנאים הסף להשתתפות במכרז:
 • על המציע להיות אדריכל רישוי כדין.
 • על המציע להוכיח ניסיון בהכנת 3 תכוניות מפורטות בעבור רשויות מקומיות בחמש השנים האחרונות.
 1. המציע יתבקש להמציא ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח שבחוברת המכרז על סך 15,000 ₪ בתוקף עד 25/07/2021.
 2. שאלות הבהרה בקשר למכרז יש לפנות למועצה למחלקת ההנדסה באמצעות דואר אלקטרוני שלהלן: eng.h@nahef.muni.il  וזאת עד ליום 04/05/2021 שעה 14:00.
 3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 09/05/2021 שעה 13:00 במעטפה סגורה במזכירות לשכת ראש המועצה מסירה ידנית בלבד, הצעות שיתקבלו אחרי המועד הזה לא יובאו לדיון.
 4. חוברת המכרז יהיה ניתן לרכוש תמורת סך 1000 ₪ שישולמו בקופת המועצה. ולא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 5. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. המועצה תהיה רשאית להודיע על ביטול המכרז בכל עת, ללא נימוק ומכל סיבה שתראה בה כסיבה מוצדקת.
 7. מובהר כי ביצוע העבודה נשוא המכרז טעון אישורים שטרם התקבלו לרבות אישורים תקציביים.

בכבוד רב,

עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה

 

הארכה שניה - מכרז מס 02/2021 פומבי