מכרז 03/2021 - חוברת מכרז - התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול ותכנון - יסודי אלעין

המועצה המקומית נחף

מכרז מס' 03/2021 פומבי

 

למתן שירותי ניהול תכנון לשדרוג

 בית ספר יסודי א' – אלעין

בנחף לעמידה בפני רעידות אדמה

 

אפריל 2021

 

 

 

 

המועצה המקומית נחף

מכרז מס' 03/2021 פומבי

למתן שירותי ניהול תכנון לשדרוג בית ספר יסודי א' – אלעין בנחף לעמידה בפני רעידות אדמה

 

 1. המועצה המקומית נחף (להלן: "המועצה" או "המזמינה") מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי  ניהול תכנון לשדרוג בית ספר יסודי א' – אלעין בנחף לעמידה בפני רעידות אדמה
 2. תנאים הסף להשתתפות במכרז:
 • ניסיון בתכנון הנדסי של שדרוג לרעידות אדמה מבני חינוך או מבני ציבור קיימים כמפורט בחוברת המכרז.
 • רישום בפנקס מהנדסים והאדריכלים בענף ההנדסה האזרחית- חובה. רישיון בר תוקף ע"י סעיף 11 לחוק מהנדסים והאדריכלים ענף הנדסה אזרחית – מדור הנדסת מבנים – חובה. יש לצרף תעודות המעידות על רישוי כדין
 • רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 כעוסק מורשה ומגיש דוחות תקופתיים שוטפים בגין מס ערך מוסף. על המציע לצרף אישור המעיד על כך כמו כן על המציע לצרף (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו- 1976. במידה והמציע הינה חברה עליו לצרף תעודת התאגדות ואישור מרו"ח על מורשה חתימה
 1. המציע יתבקש להמציא ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח שבחוברת המכרז על סך 15,000 ₪ בתוקף עד 25/07/2021 נספח ג'.
 2. שאלות הבהרה בקשר למכרז יש לפנות למועצה למחלקת ההנדסה באמצעות דואר אלקטרוני שלהלן: eng.h@nahef.muni.il  וזאת עד ליום 20/04/2021 שעה 12:00.
 3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 22/04/2021 שעה 13:00 במעטפה סגורה במזכירות לשכת ראש המועצה מסירה ידנית בלבד, הצעות שיתקבלו אחרי המועד הזה לא יובאו לדיון.
 4. חוברת המכרז יהיה ניתן לרכוש תמורת סך 1000 ₪ שישולמו בקופת המועצה. ולא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 5. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. המועצה תהיה רשאית להודיע על ביטול המכרז בכל עת, ללא נימוק ומכל סיבה שתראה בה כסיבה מוצדקת.

בכבוד רב,

עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה

 

 

 

מכרז פומבי מס' 03/2021

למתן שירותי ניהול תכנון לשדרוג בית ספר יסודי א' – אלעין בנחף לעמידה בפני רעידות אדמה

 

מועצה מקומית נחף (להלן: "המועצה") מכריזה  בזאת על כוונתה לתכנן ולשדרג בית ספר יסודי א' - אלעין לעמידה בפני רעידות אדמה (להלן: "המכרז"), הכולל צוות יועצים, כמפורט להלן:

 1. מדובר בפרויקט שדרוג לרעידות אדמה עבור מבנה בית הספר יסודי א' - אלעין סמל מוסד 219337, שטח של 2828 מ"ר.
 2. העבודות במכרז יכללו ניהול תכנון הנדסי מקיף של מבנה ביה"ס המיועד לשדרוג בפני רעידות אדמה. העבודה תהיה בשני שלבים כמוגדר בנוהל השדרוג באתר משרד החינוך

(עדכון 2.0 מיום 2018\8\27, ובכפוף לכל עדכון שיבוצע בעתיד ע"י משרד החינוך בנושא).

https://meyda.education.gov.il/files/Pituach/building/upgrade1.pdf

 

שלב 1: דו"ח אבחון ובדיקות מבניות, קרקע ואנליטיות ראשוניות לרמת 30% תכנון - ביצוע בדיקה ברמה זו נועד לצורך בירור מצב העמידות הקיים באופן מקורב, אך ריאליסטי ואומדן עלות ביצוע גס, כך שיהיו כלים למזמין לקבל החלטה מושכלת לגבי הצורך לביצוע שדרוג ודרך\דרכים לביצועו. בשלב זה יבוצעו בדיקות מבניות, חישופי יסודות ורכיבים מבנים ובדיקות קרקע באתר ומעבדה לצורך הבנת המצב המבני. שלב זה מהווה את הבסיס לקבלת החלטות לגבי המשך הטיפול וכבסיס לשלב התכנון המפורט. עבודות התכנון הכלולה במסגרת 30% תכנון כולל (פירוט א' ו - ב' לנוהל התמחור):

 • קבלה ולימוד התוכניות והחומר המתועד הקיים.
 • מדידה
 • דו"ח יועץ קרקע. תנאי הכרחי לאישור האבחון בשלב 30%.
 • חישוף מקירות שטח במבנה ע"י המתכנן המבני, ודו"ח בדיקה ע"י מבנה מבנית. תנאי הכרחי לאישור האבחון בשלב 30%.
 • אומדן ראשוני גס לעלות מוערכת של הביצוע. תנאי הכרחי לאישור האבחון בשלב 30%

שלב 2: דו"ח אבחון מפורט והשלמת חומר וליווי הביצוע השלמת 70% התכנון הנותרים - יכלול השלמת דו"ח אבחון מפורט לפי 12 הסעיפים המפורטים בנוהל משרד החינוך ותכלול בנוסף הכנת כתבי כמויות, ליווי שוטף מול משרד החינוך לרבות הגשה והכנת תיק חיזור מבנה על כל מסמכיו עד לקבלת הרשאה לביצוע השדרוג ממשרד החינוך והשלמת התכנון על כל שלביו עד לכדי קבלת היתרים, ליווי בעת הביצוע ומסירת הפרויקט וכל יועצים רלוונטיים שידרשו לצורך ניהול תכנון הפרויקט, ביצועו וליוויו, הכל לפי נהלי משרד החינוך המעודכנים בנושא, כמפורט להלן.

 

 1. הצעת המציע במכרז זה תכלול את עלות כל צוות היועצים הנדרש לתכנון לקבלת היתרים, לביצוע לרבות: מהנדס מבנים (מוביל עבודה) אדריכל, יועץ קרקע, מעבדה לבדיקות מבניות, יועץ נגישות, יועץ בטיחות מורשה משרד החינוך וכן יועצי חשמל, בקרה, אינסטלציה, מיזוג אוויר ומעליות וכל יועץ אחר שיידרש לצורך ביצוע העבודה.

יועץ סיסמי המומחה לסקר אתר\גלישת מדרונות\קריעת פני שטח יתומחר בנפרד, במידת הצורך, לאחר אישור מראש של משרד החינוך לנושא.

תכולת עבודת היועצים מובאת באופן מפורט בנוהל תמחור תכנון לשדרוג מוסדות חינוך בפני רעידת אדמה כפי שמופיע באתר משרד החינוך.

 

 1. עבודות התכנון, יהיו עפ"י הנחיות ונוהל משרד החינוך והתקנים הישראלים הרלוונטיים כמופרט באתר משרד החינוך המפורטים תחת הכותרת: נוהל שדרוג מבני בתי ספר מפני רעידות אדמה בקישורית הבאה:

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/BinuyVetiktuv/NehalimVetfasimB.htm

(בכפוף לכל עדכון שיבוצע בעתיד ע"י משרד החינוך בנושא).

 

 1. תכולת העבודה תהיה עפ"י המפורט בנוהל תמחור תכנון לשדרוג מוסדות חינוך בפני רעידת אדמה (מתוך אתר משרד החינוך , נספח א', לנוהל) ובקישורית הבאה:

https://meyda.education.gov.il/files/Pituach/building/costing.pdf

 

 1. להלן פירוט תנאי סף במכרז שיש לעמוד בהם במצטבר (חובה):

ניסיון בתכנון הנדסי של שדרוג לרעידות אדמה מבני חינוך או מבני ציבור קיימים יש לעמוד בשתי הדרישות המפורטות כדלקמן:

 • ניסיון בתכנון הנדסי בתחום האמור בעיבור רשויות מקומיות, במינימום 5 מבנים כאשר כל אחד מהם משתרע על לפחות 1,500 מ"ר. וזאת ב- 5 השנים האחרונות.
 • יש לצרף אישור ניסיון מרשויות מקומיות שבהן יפורט הניסיון והמבנים שתוכננו בתחום האמור.
 • רישום בפנקס מהנדסים והאדריכלים בענף ההנדסה האזרחית- חובה.
 • רישיון בר תוקף ע"י סעיף 11 לחוק מהנדסים והאדריכלים ענף הנדסה אזרחית – מדור הנדסת מבנים – חובה.

יש לצרף תעודות המעידות על רישוי כדין

 

 1.  מסמכים נדרשים:
 1. יש לצרף המלצות ופרטי קשר.

מועצה מקומית נחף שומרת על זכותה לשוחח עם הממליצים, אך אינה מחויבת לעשות כן.

 1. רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 כעוסק מורשה ומגיש דוחות תקופתיים שוטפים בגין מס ערך מוסף. על המציע לצרף אישור המעיד על כך כמו כן על המציע לצרף (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו- 1976. במידה והמציע הינה חברה עליו לצרף תעודת התאגדות ואישור מרו"ח על מורשה חתימה.

 

 1. מודגש בזאת, כי יש לצרף מסמכים\ תעודות\ המלצות אשר מאוששות העמידה בתנאי הסף. באם לא יצורפו אסמכתאות הללו לכלל התנאים המופיעים לעיל, המועמדות תיפסל על הסף.

 

 1. ערבות וביטוח
  1. המציע יגיש אישור לגבי קיומו של ביטוח מקצועי רלוונטי, בהיקף שלא יפחת מ- 1 מיליון ₪ למקרה ולתקופה. יידרש אישור מבטח בדבר ביטוח ביצוע עבודה זו.
  2. המציע יצרף להצעה (כתנאי לדיון בה) ערבות בנקאית לפי הנוסח בחוברת המכרז לקיום ההצעה (ערבות מכרז) בסך 15 אלף שקלים חדשים כולל מע"מ על שמו של המציע. מובהר כי המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות במקרה ובו המציע שנבחר כזוכה אך החליט משיקוליו לא להמשיך במכרז או לחתום על חוזה התקשרות עם המועצה .
  3. עם חתימת החוזה יידרש המציע למסור למועצה המקומית ערבות בנקאית בסך 25,000 ש"ח לשם אבטחת ביצוע העבודה על פי תנאי החוזה וזאת לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.
  4. כאשר המציע הוא חברה בע"מ , בנוסף לערבות הבנקאית הנזכרת לעיל בסעיף 5.3, תצרף החברה למכרז ערבות אישית (חתומה על ידי כל אחד מבעלי החברה) ע"ס 25,000 ש"ח.

 

 1. סתירות והבהרות
 1. שאלות בקשר עם הזמנה זו ונספחיה, יש להפנות למחלקת ההנדסה, באמצעות דואר אלקטרוני שלהלן eng.h@nahef.muni.il. יש להעביר שאלות אלה עד לתאריך 20/04/2021 שעה 14:00.
 2. המועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי ההזמנה לרבות בחוזה ההתקשרות שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי ההזמנה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות המציעים.
 3. המועצה תהיה רשאית להודיע על ביטול המכרז בכל עת, ללא נימוק ומכל סיבה שהיא שתראה בה המועצה כסיבה מוצדקת.
 1. מועד הגשת ההצעות:
  1. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 22/04/2021 עד שעה 13:00 בתיבת המכרזים אשר נמצאת בבניין המועצה המקומית – לשכת ראש המועצה.
  2. את המעטפה הסגורה הכוללת את כל מסמכי ההזמנה בשני  עותקים יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים כאמור. יש לציין על גב המעטפה מכרז מס'  03/2021  ולקבל אישור לגבי תאריך ושעת מסירת המעטפה ממנהלת הלשכה של ראש המועצה. אין לציין על המעטפה את פרטי המציע או סימן המעיד על זיהויו.
  3. הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
  4. מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות.
 2. אופן קביעת המציע הזוכה
  1. אין  המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
  2. במסגרת שיקולי המועצה לבחירת ההצעה הזוכה, תבחנה ההצעות על פי המסמכים שיוגשו לבדיקת המועצה. על המציע לדאוג לכלול בהצעתו את כל האסמכתאות הנדרשות לדעתו במטרה שהמועצה תקבל את התמונה הנאמנה והטובה ביותר של איכויות ויכולות המציע וצוותו.
  3. המועצה תהיה רשאית בכל  עת, לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר, או עם כל המציעים ו/או לבוא בדברים עם כל מציע אודות הצעתו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הליך התמחרות ו/או השלמת פרטים חסרים ו/או הבהרות לפרטים קיימים ו/או לגבי כל עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה – מחלקת הגבייה בנין פיס לנוער ליד מגרש כדורגל בשעות העבודה הרגילות. עלות רכישת מסמכי המכרז סך 1,000 ₪ . דמי התשלום עבור מסמכי המכרז לא יוחזרו בשום מקרה, יש לצרף להצעה קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 

   

 1.  חתימת חוזה התקשרות:
  1. לאחר קבלת החלטה בדבר בחירת ההצעה, תועבר ההחלטה למציע בצירוף נוסח החוזה.
  2. תוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת הודעה מאת המועצה כאמור לעיל, ימציא המציע את החוזה על נספחיו כשהוא חתום על ידו, בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש למועצה, בעקבות קבלת הצעתו.
  3. ביצוע העבודה בכפוף לאישור בגורמים המוסמכים במועצה מקומית נחף

 

 1. המציעים יישאו בעצם בכל הוצאות הקשורות בהגשת הצעתם. המועצה לא תשיב למי מהמצעים סכומים כלשהם מהוצאותיהם בקשר עם ההזמנה, לרבות למען הסר ספק במקרה בו לא ייחתם ו/או יבוצע החוזה ו/או לא ייבחר זוכה כלשהו.

 

 1. תמחור : על המציע למלא את טופס הצעת המחיר המצורפת למכרז זה כנספח ב' .

 

בכבוד רב,

 מר עבד אלבאסט קיס

            ראש מועצה מקומית נחף

 

 

נוסח הצהרת המציע

תאריך _______________

לכבוד,

המועצה המקומית נחף

א.ג.נ.,

 

אנו החתומים מטה ____________________מס' ע.מ או ח.פ _______________ , אשר כתובתנו היא ______________________________________ טלפון: ____________ פקס: ________________

מאשרים ומצהירים בזה כדלקמן:

 

 1. קראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה, נספחיה וטופס זה, ואנו מסכימים לכל האמור בהם.
 2. יש לנו היכולת האירגונית, פיננסית ומקצועית לרבות הידע והניסיון לבצע את השירותים הנדרשים, כמפורט במסמכי ההזמנה, על כל נספחיהם.
 3. לא נתנו ואיננו נותנים שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלול לגרום לניגוד עניינים בין אותם שירותים שאנו נותנים לאותו גורם ובין השירותים נשוא הזמנה זו.
 4. יש לנו מבנה אירגוני משרדי כמפורט במסמך הרצ"ב.
 5. אנו מצהירים כי אנו עושים שימוש בתוכנות מורשות בלבד.
 6. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל דרישות החוקים והתקנות בכל הנוגע לתשלומי חובה עבור עובדים המועסקים על ידינו, בדרישות החוקים והתקנות לעניין ניהול ספרים, ובדרישות החוק לעניין תנאי העסקת עובדים .
 7. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצעות תבחנה לפי אמות המידה כפי שפורטו במסמכי ההזמנה
 8. אנו מתחייבים לבצע את כל השירותים במלואם, ולהתחיל בביצועם מיד לאחר חתימתנו על חוזה ההתקשרות, או בכל יום אחר כפי שנדרש ובתנאים הקבועים בחוזה ההתקשרות
 9. אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו אינה ניתנת לביטול  והיא עומדת בתוקפה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה.

 

תאריך _____­­________________        חתימת המציע ________________________

 

שם החותם _______________________  תפקיד החותם ______________________

 

חותמת המציע ________________________

 

 

* במידה והמציע הינו חברה בע"מ יש לצרף אישור רו"ח או עו"ד על מורשי החתימה של החברה ולצרף תעודת התאגדות חברה.

 

 

 

ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז

 

להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז:

פעולה

מועד ביצוע

שעה

מועד פרסום המכרז

 

 

מועד מפגש המציעים/סיור הקבלנים

אין

 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

20/04/2021

14:00

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

22/04/2021

13:00

מועד פתיחת ההצעות

22/04/2021 או במועד אחר שיקבע

תשלח הודעה

מועד תוקף הערבות להצעה "ערבות מכרז"

25/07/2021

 

 

אתר המועצה

NAHEF.MUNI.IL

דוא"ל להבהרות

ENG.H@NAHEF.MUNI.IL

 

 
 1.  

 

הסכם למכרז מס' 03/2021

למתן שירותי ניהול תכנון  לשדרוג בית ספר יסודי א' - אלעין לעמידה בפני רעידות אדמה

שנערך ונחתם במועצה המקומית נחף  ביום ______ בחודש _____בשנת 2021

 

- בין -

 

המועצה המקומית נחף

 

ת.ד 639 נחף 2013700

טל: 04-9987140  פקס: 04-9985693

 

 (להלן: "המזמינה" או "המועצה")

מצד אחד;

 

-לבין-

 

______________________

 

כתובת:    _______________________________

 

טל: _____________________

 

דוא"ל: ___________________________

 

(להלן: "ספק השירותים")

מצד שני;

הואיל:             והמועצה מעוניינת בקבלת שירותי תכנון, יעוץ, ניהול ופיקוח בפרויקט: שדרוג בי"ס יסודי א' - אלעין בפני רעידות אדמה - (להלן: "הפרויקט"), הכל לפי צרכי ושיקול דעת המועצה, ובהתאם לנוהל "תמחור תכנון, ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט שדרוג ביה"ס קיים לרעידות אדמה" של משרד החינוך המצ"ב כנספח א' (להלן: "השירותים");

והואיל :          והמועצה מצהירה כי ניתנו כל האישורים עפ"י כל דין להתקשרות בחוזה זה לרבות אשור
תקציבי והחלטת מועצה כדין בישיבה לא מן המניין מס'  ______   מיום  ________.    

והואיל:           המועצה קיימה הליכי הצעות מחיר לביצוע השירותים וספק השירותים הציע למועצה לקבל על עצמו את ביצוע השירותים;

והואיל:           והמועצה בחרה בספק השירותים לביצוע העבודה על בסיס הצעתו והוא מצהיר בזאת, כי הנו בעל הידע, הניסיון המקצועי והמומחיות בתחום השירותים הנדרשים וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את ביצועם, הכול בהתאם למועדים ולתנאים המפורטים בהסכם זה;

והואיל:           ומוסכם על הצדדים כי תנאי מתלה לכניסתו של הסכם זה לתוקף הינו קבלת מימון מאת משרד החינוך לביצוע הפרויקט;

והואיל:           וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכול כמפורט לעיל ולהלן בהסכם זה;

 

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 1. מבוא

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצהרות הצדדים הכלולות בו מחייבות את הצדדים ומהוות בסיס להתקשרות.

 

 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיו הפירוש והמשמעות הרשומים לצידם, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

המהנדס   מהנדס המזמינה, או כל מי שיתמנה על ידו ובלבד שניתנה על כך הודעה למנהל הפרויקט.

הפרויקט –  שדרוג בי"ס יסודי א' - אלעין לעמידה בפני רעידות אדמה –   תכנון, יעוץ, ניהול ופיקוח במבנים: בי"ס יסודי .

התכניות -   התכניות וכתבי הכמויות שהוכנו ו/או יוכנו ואושרו ו/או יאושרו ע"י המזמינה, לרבות כל שינוי בתכניות ובכתבי הכמויות שאושר בכתב ע"י המזמינה, וכן כל תכנית וכתבי כמויות שיתווספו מזמן לזמן ויאושרו ע"י  המזמינה.

העבודה -    תכנון, יעוץ, ניהול ופיקוח וכן כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות, וכל חלק של אלו, שעל ספק השירותים לבצע בהתאם לחוזה בקשר עם העבודה, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, אך למעט עבודות תכנון.

 

 1. מסירת העבודה
 • המזמינה מוסרת לספק השירותים את ביצוע העבודה וספק השירותים מקבל על עצמו לבצע את העבודה, הכל בהתאם לתנאי החוזה ולנספחיו.
 • ספק השירותים יבסס את העבודה על הנתונים, הפרוגרמות וההנחיות המפורטות כפי שיסוכמו עם המזמינה מדי פעם בפעם.
 • ספק השירותים יבצע את העבודה בהתאם למפורט להלן והיא תאושר על ידי המהנדס.
 • ספק השירותים מתחייב לבצע את העבודה בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם המהנדס.
 1. רכיבי העבודה
  1. מוסכם בזאת כי השירותים יינתנו על ידי ספק השירותים בהתאם לאמור בנוהל "תמחור תכנון, ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט שדרוג ביה"ס קיים לרעידות אדמה", ועל פי כל רכיבי העבודה הכלולים בנוהל זה.
 2. הצהרות ספק השירותים

ספק השירותים הפרויקט מצהיר כי :

 • הוא בעל ידע, כישורים, הכשרה מתאימה, יכולת פיננסית, יכולת מקצועית, בעל וותק וניסיון קודם בביצוע עבודות מהסוג נשוא החוזה, כי ברשותו כח אדם מיומן הבקיא היטב במלאכת ביצוע העבודה, ציוד ומכשירים תקינים במצב מעולה ואמצעים לבצוע העבודה, כי בידיו הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים עפ"י הדין לבצוע מושלם ומדויק של כל התחייבויותיו, כמפורט בחוזה ובנספחיו.
 • בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו, כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת המונעת התקשרותו בחוזה זה ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו, ובחתימתו על החוזה ובביצוע התחייבויותיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צד שלישי כלשהו.
 • הוא יבצע עבור המזמינה את העבודה בהתאם לתנאי החוזה שלהלן ולנספחיו, וימלא את כל התחייבויותיו בנאמנות, במסירות וברמה מקצועית גבוהה, לשביעות רצונה המלאה של המזמינה.
 • הוא עוסק עצמאי המנהל ספרים ופנקסי חשבונות, וכי בידו תעודת עוסק מורשה ואישורי מס הכנסה המאשרים זאת , שאותם יציג בפני המזמינה.
 • ידוע לו כי רק בהסתמך על נכונות הצהרותיו דלעיל, ובהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו הסכימה המזמינה להתקשר עמו בחוזה.

 

 1. בדיקות מוקדמות

בהגישו את הצעתו, מאשר ספק השירותים כי  ביקר באתר העבודה, בדק אותו ואת סביבתו ואת כל הגורמים אשר יש ו/או עשויה להיות להם השפעה על הצעת המחיר וכן על התחייבויותיו.

 

 1. מסירת נתונים לספק השירותים
 • המזמינה תעביר לספק השירותים את כל הנתונים וההנחיות הדרושים לביצוע העבודה וכן תעביר לספק השירותים את כל הנתונים הנוספים שיידרשו במשך זמן ביצוע העבודה תוך זמן סביר ממועד דרישתם, וכן תפעיל יועצים שונים שיידרשו ע"י ספק השירותים ובלבד שהם בידיעת המזמינה או שהם בהישג ידה ושאינם חלק מהשרות המוטל על ספק השירותים.
 • המזמינה מתחייבת להמציא לספק השירותים את כל הנתונים והאישורים הדרושים לביצוע  העבודה ואשר השגתם איננה שרות מהשירותים המוטלים עליו עפ"י הסכם זה, כגון מדידות, צילומי אויר ובדיקות קרקע, ולעשות את כל הסידורים הדרושים כדי לאפשר לו גישה חופשית, נוחה ובטוחה לאתרי המבנים. הנתונים, האישורים והסידורים הנ"ל יימסרו במועד וזאת כדי לאפשר לספק השירותים לבצע את עבודתו באופן רצוף.           
   
 1. אופן ביצוע העבודה
 • הספק יעביר לאישור מהנדס המועצה או מי מטעמו לעניין מכרז זה לוח זמנים לשלבי ביצוע העבודה נשוא החוזה.
 • ספק השירותים יבצע כל שרות או כל שלב הכלולים בעבודה, כל אימת שיהיה דרוש מבחינה מקצועית ובמשך הזמן שנקבע בהסכם זה (ואם לא נקבע - בתוך זמן סביר שיוסכם בינו לבין המהנדס), אשר יבטיח את ביצוע העבודה או שירותים או שלבים אחרים הקשורים בשרות או בשלב זה.            
 • כל דבר שאינו מופיע בחוזה אך דרוש לביצוע העבודה בהתאם למקובל במקצוע או בהתאם להוראות כל דין, יבוצע על ידי ספק השירותים ברמה מקצועית גבוהה כאילו נכלל בחוזה מלכתחילה וכאילו היה חלק בלתי נפרד ממנו, למעט הפעלת יועצים ומתכננים חיצונים.
 • ספק השירותים יבצע את העבודה בהתאם להסכם זה ולנספחיו, לשביעות רצונה המוחלט של המזמינה, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיה, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן.
 • כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם המזמינה, ועם הגורמים הנוגעים בדבר ובהתאם להנחיות המהנדס. אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם  עם המהנדס.

 

 1. אי קיום יחסי עובד ומעביד

(א)  ספק השירותים מצהיר בזאת, כי בביצוע התחייבויותיו למתן השירותים על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי המעניק את השירותים למועצה על בסיס זה בלבד ומקבל תמורה עבור ביצועם בהתאם לאמור בהסכם זה.

 • ספק השירותים מצהיר בזאת, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה יחסי עובד- מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של ספק השירותים בלבד.
 • ספק השירותים מתחייב לשאת בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים בקשר עם העסקתם של עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, ככל שיחול, ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה ו/או למנהל הפרויקט לפקח, להדריך, או להורות ספק השירותים ו/או לעובדים מטעמו וכיו"ב, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ולא תהיינה לספק השירותים ו/או למי מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על ידי המועצה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, הטבות ו/או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם המועצה.
 • היה ומכל סיבה שהיא, תפסוק ערכאה שיפוטית כי היועץ ו/או עובד/ים של ספק השירותים ו/או מי מטעמו הינם עובדים של המועצה, בין ביחד עם ספק השירותים ובין בנפרד, כי אז מתחייב ספק השירותים לפצות ולשפות את המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש לשלם לכל אדם, תאגיד או גוף בעקבות פסיקה כאמור, לרבות כל ההוצאות המשפטיות אשר נשאה בהם המועצה בגין האמור.

 

 1. העסקת עובדים
 • ספק השירותים מתחייב להעסיק בביצוע העבודה רק עובדים מיומנים, אחראים, בעלי ניסיון, ידע ומומחיות ממדרגה גבוהה הדרושים למילוי התחייבויות ספק השירותים כלפי המזמינה על פי החוזה.
 • ספק השירותים יעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה לשביעות רצון המזמינה.
 • ככל והמזמינה תהיה סבורה כי מי מעובדי מנהל הפרויקט אינו מבצע את עבודתו כראוי, תהא היא רשאית לדרוש את החלפתו ומנהל הפרויקט מתחייב להחליף את אותו עובד בתוך 7 ימים מיום קבלת הדרישה. יובהר, כי אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מאחריות מנהל הפרויקט כאמור בסעיף 12 (ב) לעיל.

 

 

 1. תקופת ההסכם ומועדי ביצוע
  • תקופת החוזה הינה החל ממועד חתימת החוזה וכלה בסיום שלב התכנון של הפרויקט (להלן – "תקופת החוזה").
  • ספק השירותים יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיקבע ע"י המזמינה. מובהר בזאת כי ספק השירותים יעבוד ברציפות, ללא הפסקה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בין הצדדים, וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי הביצוע ובקצב הדרוש להשלמת העבודה במועד.
  • ספק השירותים מתחייב להשלים את דו"ח האבחון הראשוני של המבנה המיועד לשדרוג, ואת הבדיקות והיועצים הנדרשים לרבות הצעת חלופות לשדרוג והכנת אומדן ראשוני, תוך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים מיום חתימת החוזה.
  • ספק השירותים ימסור למזמינה דין וחשבון מלא ומפורט על התקדמות ביצוע העבודה. המהנדס רשאי לבקר במשרד ספק השירותים או במקומות העבודה האחרים ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודה וספק השירותים ימסור למהנדס כל הסבר שיידרש על ידו בקשר עם העבודה  או הסכם זה.
  • ספק השירותים מתחייב להשתתף בכל ישיבה ו/או פגישת תאום שתערך בקשר עם הפרויקט, ובלבד שקיבל על כך התראה מראש של לפחות 72 שעות.

 

 1. הפסקת ההתקשרות

ואלו המקרים:

 

 1. התמורה
  • בתמורה לביצוע שלב א' בעבודות, אשר מפורט בהצעת המחיר , יהא ספק השירותים זכאי לתמורה כאמור בהצעת המחיר המצ"ב בנספח ב'  (להלן: "התמורה").
  • התמורה בתוספת מע"מ, תשולם כנגד חשבונית מס כדין שתוצא ע"י ספק השירותים ותימסר לאישור גזבר המזמינה. התמורה תשולם לספק השירותים עד 15 ימים מיום קבלת התשלום אצל המזמינה ממשרד החינוך.
  • מובהר כי התמורה כוללת את כל מרכיבי העבודה, הגלויים  והסמויים, הנחוצים לביצוע מושלם של כל העבודות הנדרשות, וכן את כל ההוצאות שתידרשנה לספק השירותים לביצוע העבודה ולמילוי כל התחייבויותיו, ומהווה תמורה מלאה וסופית עבור מלוי התחייבויות ספק השירותים, על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן.
  • לאחר השלמת חלק א' (המפורט בהצעת המחיר), ולאחר אישורו ע"י משרד החינוך, ובמידה וההמלצה של ספק השירותים תהיה שעדיף לשדרג את המבנים מאשר להרוס, ימשיך לספק השירותים בתכנון מפורט של השדרוג לפי המפורט בנספח א', והתמורה תהיה 9% מעלות השדרוג אשר יאושר ע"י משרד החינוך ולפי ההרשאה שתתקבל ע"י משרד החינוך.

 

 1. אחריות
 • ספק השירותים בלבד יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק שיגרם למורשיו ועובדיו ו/או לרכושם. כן יהא ספק השירותים אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא למועצה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלניים, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות ספק השירותים על פי מסמכי החוזה.
 • ספק השירותים מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על המועצה ו/או שהמועצה תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים במפקח ו/או במורשיו ו/או בעובדיו.
 • כל סכום שיגיע כאמור לעיל, למועצה מאת ספק השירותים יישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי המועצה מספק השירותים ועד תאריך התשלום בפועל. לא ישלם ספק השירותים את המגיע ממנו למועצה, תהא המועצה רשאית לקזז לו את הסכומים שחושבו על ידה, מן התמורה או הכספים המגיעים לו ממנה.
 • כמו כן מצהיר ספק השירותים כי הוא אחראי כלפי צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) 1968 או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי ביצוע העבודות והשירותים על פי חוזה זה.
 • אם תיתבע המועצה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על ספק השירותים לסלק את התביעה כנגד המועצה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי וזאת תוך 7 ימים מיום שקיבל על כך הודעה בכתב מאת המועצה.
 • מוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע למועצה מאת ספק השירותים בהתאם לחוזה זה לרבות האמור בפרק זה ובין מכל סיבה שהיא, בין אם היא מפורטת החוזה זה ובין אם אינה מפורטת בו, ניתן לקזזו מהתמורה או מכל סכום אחר שעל המועצה לשלמו ל ספק השירותים.
 • הצדדים יפעלו לכך שהחוזה עם הקבלן המבצע הראשי יכלול סעיף לפיו הקבלן המבצע יגיש חשבונות לתשלום אך ורק לאחר שעברו את אישורו של ספק השירותים וחתימתו.

 

 1. ערבות ביצוע:

להבטחת קיום כל התחייבויותיו של המתכנן, על פי חוזה זה, ימציא המתכנן למועצה במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה, ע"ס 25,000 ₪  עפ"י הנוסח המצ"ב כנספח ד לחוזה זה ("הערבות הבנקאית"). ערבות זו תישאר בתוקפה במשך כל תקופת ההתקשרות עד לתום 12 חודשים ממועד סיום ביצוע העבודות ועד בכלל.

 1. ביטוח
 • מבלי לגרוע מאחריותנו וההתחייבות מספק השירותים על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין , מתחייב ספק השירותים לפני מועד החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו , לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא חוזה זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בחוזה זה לעניין ביטוחי אחריות מקצועית , את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המאושרת כדין לפעול בישראל, המועצה המקומית והמדינה יהיו מוטבים בפוליסת הביטוח . (להל : ביטוח נותן השירותים "הביטוחים"):
     • אחריות מקצועית
     • אחריות צד שלישי
     • חבות מעבידים.
 • ספק השירותים מתחייב לפני מועד תחילת השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו , להמציא לידי פוליסות ביטוח כאמור , לבדיקת ואישור המועצה . יודגש כי אין בבדיקת המועצה ובאישורה כדי לשחרר את ספק השירותים מאחריות לניזיקין ו/או הפסדים שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירותים.

 

 • על ספק השירותים להחזיק בתוקף  את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה , המשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .

 

 1. איסור הסבת זכויות
 • ספק השירותים אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו,  או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, או לשעבד את זכויותיו עפ"י החוזה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת המזמינה מראש ובכתב.

 

 • ספק השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה, כולה או חלקה, או למסור לאחר חלק מהפעולות הקשורות בבצוע העבודה, אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב. העסקת עובדים, בין ששכרם משולם לפי זמן עבודה בין שלפי שעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת בצוע העבודה לאחר.

 

 • המזמינה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לכל אחד מהתאגידים העירוניים הנמצאים בשליטתה.

 

 1. אי התאמה
 • במקרה של אי התאמה ו/או סתירה ו/או דו משמעות ו/או אפשרות לפירוש שונה בין הוראות החוזה זה ובין ההוראות הכלולות בנספחי החוזה, ו/או בין הוראות הנספחים הטכניים לבין עצמם, יפנה ספק השירותים אל המהנדס והמהנדס יכריע לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות, ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו, וספק השירותים ינהג על פי הוראותיו.
 • גילה ספק השירותים סתירה ו/או אי התאמה כאמור, או שהיה מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, חובה עליו לפנות למהנדס המועצה ולקבל הנחיותיו והבהרותיו בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

 

 1. נציגה המוסמך של המועצה

נציגה המוסמך של המזמינה בכל הקשור לטיב העבודה ולאופן ביצועה יהיה מהנדס המועצה ו/או מי שהוסמך לכך בכתב, ובכל הקשור לעניינים כספיים, יהיה גזבר המועצה ו/או מי שהוסמך לכך בכתב. כל פניה של פק השירותים לאדם אחר אצל המזמינה וקבלת אישורו ו/או הסכמתו ו/או דרישתו, בכל הקשור לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את המזמינה ו פק השירותים עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

 

 1. שמירת זכויות

  כל ויתור, הנחה, ארכה, הימנעות מפעולה או מחדל מנקיטת אמצעים מצד כלשהו בכל הנוגע לזכויותיו, לא יחשבו כוויתור על זכויות אלו, אלא אם כן ויתר הצד על זכויותיו באופן מפורש בכתב.  

 

 1. כתובות והודעות
 • כתובות הצדדים הנן כמפורט בכותרת הסכם זה.
 • כל הודעה או התראה בקשר להסכם זה, שתישלח בדואר רשום על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו, תיחשב כאילו נמסרה בתום 3 ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר, ועל אתר אם נמסרה במסירה ידנית או בדוא"ל או בפקס.

 

 1. סמכות בלעדית: הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הקשור והנובע מהסכם זה הינו לבית המשפט שבחיפה

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

          

 מועצה מקומית נחף                                                                   המציע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ב'      

הצעת מחיר

לכבוד:

מועצה מקומית נחף                                                                                            (להלן: "המועצה")

 

הנדון: הצעת מחיר להקדמת תכנון לשדרוג לרעידות אדמה (דו"ח אבחון וחוו"ד ראשונית- דו"ח 30%) לפי ניהול משרד החינוך לבית ספר "אלעין" בנחף

שם המציע : _________________,  טלפון\ נייד: _______________________________

איש קשר מטעם המציע : _______________________, תאריך מתן ההצעה: ___________

שלום רב,

 1. בי"ס יסודי א' אלעין ישודרג לרעידות אדמה, סה"כ שטח מאושר לשדרוג ע"י משרד החינוך הוא 2,828 מ"ר.

 

 1. תכולת העבודה, לפי נוהל והוראות משרד החינוך, הינה כלהלן:

 

 • קבלה ולימוד התוכניות והחומר המתועד שקיים לביה"ס.
 • ביצוע סקירת שטח, כוללת בדיקה ויזואלית של הרכיבים המבניים.
 • מדידות.
 • ייעוץ קרקע וביצוע חפירות ניסיון.
 • ביצוע בדיקות מבניות-אל הרס.
 • ביצוע בדיקות הנדסיות אנליטיות לרמה ראשונית ואנליזות לפי נוהל  התכנון של משרד החינוך.
 • חוות דעת ראשונית לתפקוד של הבנה לרעידות אדמה.
 • הצעת חלופות לשדרוג.
 • אומדן ראשוני לחלופות השונות.
 1. להלן הצעת המחיר מטעמנו: עבור הפירוט לעיל יהי שכרנו

 

סה"כ כולל מע"מ וכל ההוצאות הקשורות בכך:

137,416 ₪

הנחה כללית% _________

 

סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ.

 

 

                                                                  

בכבוד רב,

 

                                                                        ____________________________

                                                                           המציע (חתימה וחותמת)

 

 

נספח ג'

נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 

תאריך: ........../............/..........

לכבוד,

המועצה המקומית נחף

 

א.ג.נ,

הנדון : כתב ערבות מס' .........................................

 

שם וכתובת סניף הבנק......................................טל'.........................פקס:..........................

עפ"י בקשת ......................................... ח.פ....................................(להלן: "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 15,000 (במילים: חמש עשרה אלף ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") בין המדד לחודש ............................ שהתפרסם ב- 15 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות, זאת בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי מס' __________________, ולהבטחת קיום ההצעה, הדיון בהצעה, מילוי תנאי המכרז או מילוי תנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 10 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, לרבות באמצעות פקסימיליה, חתומה על יד המועצה המקומית נחף וזאת ללא תנאי ומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל, בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד זה לא תענה. לאחר המועד האמור ערבות זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידנו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

תאריך: ......../........../...........  חתימת הבנק :................................................

 

 

נספח ד'

נוסח ערבות לביצוע

 

לכבוד

המועצה המקומית נחף

 

א.ג.נ.

 

הנדון: כתב ערבות

 

על פי בקשת ................................................. ח.פ .......................................... (להלן: "הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסכום של  25,000 ש"ח (במילים: עשרים וחמישה אלף   ₪) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") וזאת בקשר עם השתתפות הקבלן במכרז מס' _____________________, מיום ....../......../.........להבטחת מילוי תנאי ההליך ותנאי חוזה ההתקשרות וקיום התחייבויות הקבלן על פיהם.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בכתב ערבות זה:

"המדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר הכללי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש שפורסם ביום ......................... הינו נקודות ............................ (להלן: "המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום שווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה במשך כל תקופת ההתקשרות עד לתום 12 חודשים  ממועד סיום ביצוע העבודות  כהגדרת מונח זה (או מונח דומה) בחוזה התקשרות ביניכם לבין הקבלן ועד בכלל.

לאחר מועד זה  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

תאריך: ......../............../..............   חתימה וחותמת הבנק: ...................................................

 

 

 

 

 

נספח ד' -1

נוסח ערבות אישית

לכבוד

המועצה המקומית נחף

 

א.ג.נ.

הנדון: כתב ערבות אישית

 1. אני החתום מטה .................................... ת"ז ......................... מרחוב ................................ ערב בזאת באופן אישי לתשלום חובותיה של חברת .......            בע"מ, שתקרא להלן:  "החברה",  כלפי המועצה המקומית נחף. להלן: "המזמין".
 2. ערבותי זו מוגבלת בסכום לסך של  25,000 ש"ח (במילים: עשרים וחמישה אלף   ₪) , בצרוף הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית שיחושבו החל ממועד חתימת כתב ערבות זה.    
 3. ערבות זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול אלא בהסכמת המזמין בכתב או באמצעות תשלום החוב של החברה למזמין במלואו.
 4. הנני מתחייב לשלם למזמין תוך 7 (שבעה) ימים מקבלת דרישתו הראשונה, כל סכום המגיע למזמין מן החברה כאמור לעיל, והנני מוותר על הצורך לדרוש את פירעון הסכום מן החברה ו/או ממי מהערבים האחרים לחברה, ככל שישנם, תחילה.
 5. הנני מוותר בזאת מראש על כל הגנה המוקנית לי בחוק הערבות תשכ"ז - 1967 (להלן: "חוק הערבות"), ובכלל זה סעיפים 5(ג)(2), 7, 8 ו- 15 לא יחולו על ערבות זו.
 6. קיום התחייבותי על פי כתב ערבות זה אינו מותנה בשום מעשה או מחדל מצד המזמין או החברה או מצד אדם אחר והנני מוותר בזאת על כל טענת התיישנות כלפי המזמין.
 7. שתיקה או הימנעות מעשיית מעשה על ידי המזמין כנגד החברה או כנגדי לא ייחשבו כוויתור על זכויות המזמין לפי כתב ערבות זה או לפי חוק הערבות. ערבותי לא תיפגע מכל סיבה שהיא לרבות השהייה, ויתור, ארכה, הנחות, שיינתנו לחברה ו/או לח"מ ו/או פגם בערבות מכל מין וסוג שהוא.

תאריך ...................................  חתימה ..........................................

 אישור

אני הח"מ, _____________________, עו"ד, מאשר בזאת כי הערב חתם על כתב ערבות זו בפני

לאחר שזוהה על פי ת"ז ..............................................

 

מכרז 03/2021 - חוברת מכרז - התקשרות עם מתכנן למתן שירותי ניהול ותכנון - יסודי אלעין