מכרז מס 03/2021 פומבי למתן שירותי ניהול תכנון לשדרוג בית ספר יסודי א – אלעין

 1. המועצה המקומית נחף (להלן: "המועצה" או "המזמינה") מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי  ניהול תכנון לשדרוג בית ספר יסודי א' – אלעין בנחף לעמידה בפני רעידות אדמה
 2. תנאים הסף להשתתפות במכרז:
 • ניסיון בתכנון הנדסי של שדרוג לרעידות אדמה מבני חינוך או מבני ציבור קיימים כמפורט בחוברת המכרז.
 • רישום בפנקס מהנדסים והאדריכלים בענף ההנדסה האזרחית- חובה. רישיון בר תוקף ע"י סעיף 11 לחוק מהנדסים והאדריכלים ענף הנדסה אזרחית – מדור הנדסת מבנים – חובה. יש לצרף תעודות המעידות על רישוי כדין
 • רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 כעוסק מורשה ומגיש דוחות תקופתיים שוטפים בגין מס ערך מוסף. על המציע לצרף אישור המעיד על כך כמו כן על המציע לצרף (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו- 1976. במידה והמציע הינה חברה עליו לצרף תעודת התאגדות ואישור מרו"ח על מורשה חתימה
 1. המציע יתבקש להמציא ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח שבחוברת המכרז על סך 15,000 ₪ בתוקף עד 25/07/2021 נספח ג'.
 2. שאלות הבהרה בקשר למכרז יש לפנות למועצה למחלקת ההנדסה באמצעות דואר אלקטרוני שלהלן: eng.h@nahef.muni.il  וזאת עד ליום 20/04/2021 שעה 12:00.
 3. את ההצעות יש להגיש עד ליום 22/04/2021 שעה 13:00 במעטפה סגורה במזכירות לשכת ראש המועצה מסירה ידנית בלבד, הצעות שיתקבלו אחרי המועד הזה לא יובאו לדיון.
 4. חוברת המכרז יהיה ניתן לרכוש תמורת סך 1000 ₪ שישולמו בקופת המועצה. ולא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 5. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. המועצה תהיה רשאית להודיע על ביטול המכרז בכל עת, ללא נימוק ומכל סיבה שתראה בה כסיבה מוצדקת.

בכבוד רב,

עבדאלבאסט קיס

ראש המועצה

 

מכרז מס 03/2021 פומבי למתן שירותי ניהול תכנון לשדרוג בית ספר יסודי א – אלעין