מכרז מס 03/2023 - לביצוע עבודות הסדרת נגישות ושיפוץ במבני ציבור – מבנה ביה

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית נחף

מכרז מס' 03/2023

לביצוע עבודות הסדרת  נגישות ושיפוץ במבני ציבור – מבנה ביה"ס מקיף אלרסאלה - המועצה המקומית נחף

  1. המועצה המקומית נחף  (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת על הארכת המועדים לקבלת הצעות מחיר מקבלנים ומציעים לביצוע עבודות נגישות ושיפוץ במבני ציבור- מבנה ביה"ס מקיף אלרסאלה של המועצה.
  2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:

על המציע להיות רשום ברשם הקבלנים ובעל רישיון קבלן סמל 100 בסיווג ג-1 לפחות ו/או סמל 131 בסיווג א'-1 לפחות. על המציע לצרף למסמכי המכרז אישור מרשם הקבלנים שהינו מורשה לעסוק בסוג ובהיקף עבודה כנדרש במכרז זה, בהתאם לחוק רישום  קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות - 1969, ו/או התקנות  שהוצאו  על  פיו.

על המציע לצרף 2 המלצות לפחות בכתב מאת רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, על ניסיון קודם ומוכח ביחס לביצוע עבודות כדוגמת אלה הנדרשות במכרז זה. וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

  1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 1500  ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
  2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 15/09/2023 . הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
  3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי המועצה מחלקת ההנדסה, בימים  א-ה משעה 09:00 עד 15:00, וכן בטלפון  04-9875902 או 054-4671531  . ניתן לעיין במסמכי המכרז בנוכחות נציגי המועצה ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי מחלקת ההנדסה במועצה, החל מיום 28/05/2023  בשעות העבודה המקובלות או באתר המועצה nahef.muni.il.
  4. שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד אינג' עזיז מנאע מהנדס המועצה וזאת לא יאוחר מתאריך: 07/06/2023 שעה 14:00 לכתובת הדוא"ל: eng@nahef.muni.il  מענה לשאלות ההבהרה יועברו לרוכשי חוברת המכרז עד ליום 11/06/2023
  5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום שלישי תאריך: 13/06/2023  שעה 15:00. המסירה ידנית בלבד במחלקת המזכירות לשכת ראש המועצה.
  6. מעטפות שיוגשו לאחר המועד האחרון לא יילקחו בחשבון וייפסלו. טרם הכנסתם לתיבת המכרזים יחתמו המעטפות בחותמת נתקבל של המועצה ותירשם עליהן שעת המסירה. אין לשלוח הצעות בדואר או בכל דרך אחרת והצעה שתגיע בדרך זו תדחה על הסף. הפרטים היחידים אותם יש לציין על גבי המעטפה הינם –  מועצה מקומית נחף - מכרז פומבי מספר 02/2023 וכן  תאריך הגשה ושעה.
  7. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים.
  8. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

בכבוד רב

מוחמד זורי, ראש המועצה


 

מכרז מס 03/2023 - לביצוע עבודות הסדרת נגישות ושיפוץ במבני ציבור – מבנה ביה"ס מקיף אלרסאלה