מכרז מס 01/2023 להפעלת פרויקט ״בית חם לנערות״

1.    המועצה המקומית נחף  מזמינה בזאת הצעות להפעלת פרויקט ״בית חם לנערות״. 
2.    ההתקשרות וההפעלה בהתאם להוראת תע"ס 17.4 המפרטת נוהלי ההפעלה של הבית החם לנערות מודל ב, 3 ימים בשבוע. 
3.    ביצוע העבודה מותנה באישור התקציבי ע"י המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים. 
4.    רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:

  • בעל ניסיון מוכח, של לפחות שלוש שנים במהלך חמש השנים האחרונות כמפעיל של בית חם לנערות. להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע אישור מרשות מקומית או משרד ממשלתי רלוונטי עבור הפעלת בית חם לנערות במשך שלוש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות.  
  • וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

5.    ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500  ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
6.    המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 31/05/2023 . הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
7.    פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מחלקת הרווחה – מנהלת המחלקה, בימים א' עד ה', וכן בטלפון 04-9586787 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום 26/02/2023  שעה 12:00. 
8.    ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 01/03/2023  שעה 14:00.
9.    מעטפות שיוגשו לאחר המועד האחרון לא יילקחו בחשבון וייפסלו. טרם הכנסתם לתיבת המכרזים יחתמו המעטפות בחותמת נתקבל של המועצה ותירשם עליהן שעת המסירה. אין לשלוח הצעות בדואר או בכל דרך אחרת והצעה שתגיע בדרך זו תדחה על הסף. הפרטים היחידים אותם יש לציין על גבי המעטפה הינם – מכרז פומבי מספר 01/2023 וכן   תאריך הגשה ושעה. 
10.    אפשר לעיין בחוברת המכרז ותנאי הסף ולהדפיסה באתר המועצה: NAHEF.MUNI.IL
11.    המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים. 
12.    המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך . 

בכבוד רב 
מוחמד זורי, ראש המועצה 

 


 

מכרז מס 01/2023 להפעלת פרויקט ״בית חם לנערות״